ช่วยดูerror too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'

ขึ้น error แนวทางการแก้ไขยังไงครับ ลอง return ค่ามาก็ไม่ได้ครับ

C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino: In function 'void loop()':
project_:131:12: error: too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'
 131 |  sendHTTP();//String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
   |      ^
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:215:5: note: declared here
 215 | int sendHTTP(String ab){
   |   ^~~~~~~~
project_:136:12: error: too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'
 136 |  sendHTTP();// String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
   |      ^
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:215:5: note: declared here
 215 | int sendHTTP(String ab){
   |   ^~~~~~~~
project_:143:11: error: too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'
 143 | sendHTTP();//String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
   |      ^
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:215:5: note: declared here
 215 | int sendHTTP(String ab){
   |   ^~~~~~~~
project_:148:16: error: too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'
 148 |    sendHTTP();//sendHTTP(String ab)//  String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
   |        ^
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:215:5: note: declared here
 215 | int sendHTTP(String ab){
   |   ^~~~~~~~
project_:174:21: error: too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'
 174 |      sendHTTP();// String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
   |           ^
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:215:5: note: declared here
 215 | int sendHTTP(String ab){
   |   ^~~~~~~~
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino: In function 'int sendHTTP(String)':
project_:251:5: error: return-statement with no value, in function returning 'int' [-fpermissive]
 251 |   return;
   |   ^~~~~~
project_:262:77: error: 'humi' cannot be used as a function
 262 | int O =  lux*humi(currentHour+currentMinute+currentSecond+yearint+monthint);
   |                                       ^
project_:271:14: error: redeclaration of 'String ab'
 271 |    String ab = String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key"+String(O);
   |       ^~
C:\Users\MIS02.AD\Documents\Arduino\project_\project_.ino:270:14: note: 'String ab' previously declared here
 270 |    String ab = "";
   |       ^~
project_:271:27: error: expected primary-expression before 'serverPath'
 271 |    String ab = String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key"+String(O);
   |              ^~~~~~~~~~
project_:273:26: error: 'serverPath' was not declared in this scope; did you mean 'serverName'?
 273 |    http.begin(client, serverPath.c_str());
   |             ^~~~~~~~~~
   |             serverName
project_:296:8: error: cannot convert 'String' to 'int' in return
 296 | return ab;
   |    ^~
exit status 1
too few arguments to function 'int sendHTTP(String)'

โค้ดเพิ่มเติมครับ

#include <SimpleTimer.h>


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
const char* ssid = "PCS-Office";
const char* password = "qawsedrf";
String serverName = "http://jaiangelbot.cc.pcs-plp.com/testbot/wtsensor.php";
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long timerDelay = 5000;
/** date time */
#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
/*************/
#include <Wire.h>
#include <BH1750FVI.h>
BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes);
#include <TridentTD_LineNotify.h>


#include <Ticker.h>
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long previousMillisAlert = 0;
int alertsec = 0 , alertm = 0; //นับเวลาฉุกเฉิน หน่วง 10 นาที
int sec = 0, m = 0 , h = 0; //นับเวลาแจ้งเตือนไลน์

float setvalue[] = {300, 400, 500, 5}; //ค่า 1 2 ปกติ 3 และ 4ถ้าเริ่มน้อยแปลว่าให้เช็คเเละเริ่มแจ้งเตือนว่าเเสงน้อย (แสง)

Ticker ticker;

#define SSID    "PCS-Office"
#define PASSWORD  "qawsedrf"
#define LINE_TOKEN "KUdmGZVlBd5RS0vRZSjTJlQMT2fNgGJHAEs35KH9gOk"#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int setvaluealert[] = {3, 7, 2, 15};// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "jaiangelbot.cc.pcs-plp.com");
//Week Days
String weekDays[7] = {"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07"};
//Month names
String months[12] = {"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"};
SimpleTimer timer;
void setup() {

 //timer.setInterval(1000, caltemp);

 Serial.begin(115200);
 LightSensor.begin();
 //Serial.println(F("BH1750 Test begin"));
 dht.begin();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 InitWiFi();
 /* WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
  Serial.printf("WiFi connecting ", SSID);
  Wire.begin();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   Serial.print(".");
   delay(400);
  }*/

 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 timeClient.begin();
 timeClient.setTimeOffset(25200);
}
void InitWiFi() {
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting ", SSID);
 Wire.begin();
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
}

void loop() {

 timer.run();
 /************** date time เวลาประเทศไทยจาก server ******************** */ 
 int a = 0;
 int b = 0;
 int c = 0;
 unsigned long currentMillis = millis();
 uint16_t lx = LightSensor.GetLightIntensity();
  // float lx = lux*0.0079;
 /* temp and humidity */
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 if (lx >= setvalue[0]) {
  alertsec = alertm = previousMillisAlert = 0;
  if (currentMillis - previousMillis >= 1000) {
   // Serial.println("ค่าแสงตอนนี้: "+String(lx)+" W/m2");
   //LINE.notify("ค่าแสงตอนนี้: "+String(lx)+" W/m2");
   Serial.println("ค่าแสงตอนนี้: " + String(lx) + " " + String(sec) + "วิ");
   // Serial.println((sec) +" วินาที");
   sec++;
   if (sec >= 60) {
    m++;
    Serial.println((m) + " นาที");
    LINE.notify("ครบ" + String (m) + "นาที");
 sendHTTP();//String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
    sec = 0;
   }
   if (m == 5) {
    LINE.notify("ครั้งที่ 1 ตอน5นาที ค่าแสงตอนนี้: " + String(lx) + " W/m2");
 sendHTTP();// String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
    m ++;
    a = m;
    h++; //นับ 15 นาที
   }
   else if (m == 10) { //ครบ 15 นาที
    LINE.notify("ครั้งที่ 2 ตอน10นาที ค่าแสงตอนนี้: " + String(lx) + " W/m2");
 sendHTTP();//String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
    m ++;
    // Serial.print("ครั้งที่ 2 ตอน15นาที ค่าแสงตอนนี้: "+String(lx)+" W/m2");
    h ++;
   } else if (m == 15) { //ครบ 15 นาที
   sendHTTP();//sendHTTP(String ab)//  String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
    LINE.notify("ครั้งที่ 3 ตอน15นาที ค่าแสงตอนนี้: " + String(lx) + " W/m2");
    m = 0;
   }
   previousMillis = currentMillis;
  }
 }
 else {
  unsigned long currentMillisAlert = millis();
  if (lx <= setvaluealert[0]) {
   if (currentMillisAlert - previousMillisAlert >= 1000) {
    alertsec++;
    Serial.print("alertsec: ");
    Serial.println(alertsec);
    if (alertsec >= 60) {
     alertm++;
     alertsec = 0;
     Serial.print("alertm: ");
     Serial.println(alertm);
    }
    if (alertm == 15) {
     //  LINE.notify("อันตราย!! ค่าแสงตอนนี้: "+String(lx)+" W/m2");
     //  Serial.print("อันตราย!! ค่าแสงตอนนี้: "+String(lx)+" W/m2");
     alertm = 0;
     h++;
     if (h == 8) {
      sendHTTP();// String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key=18AD915D0";
      h = 0;
     }
    }
   }
  }
  previousMillisAlert = currentMillisAlert;
 }
}
/*
void readtimedate(){
 timeClient.update();
 time_t epochTime = timeClient.getEpochTime();
 String formattedTime = timeClient.getFormattedTime();
 int currentHour = timeClient.getHours();
 int currentMinute = timeClient.getMinutes();  
 int currentSecond = timeClient.getSeconds();
 String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];  
 //Get a time structure
 struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime); 
int monthDay = ptm->tm_mday;
int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
String currentMonthName = months[currentMonth-1];
int currentYear = ptm->tm_year+1900;
String myString = String(currentYear);
String daye = (myString)+(currentMonthName)+(monthDay)+(currentHour)+(currentMinute)+(currentSecond);

 int yearint = myString.toInt();
 int monthint = currentMonthName.toInt();
 int lux = (int)lx;
 int humi = (int)h;
 // String daye = (myString)+(currentMonthName)+(monthDay)+(currentHour)+(currentMinute)+(currentSecond);
 int sumcal = humi * lux * (yearint + monthint + monthDay + currentHour + currentMinute + currentSecond) * 7;
 if (int a > 1) {
  a = sumcal;
 }
}
void Sendhttp() {
}

*/
int sendHTTP(String ab){
timeClient.update();
 time_t epochTime = timeClient.getEpochTime();
 String formattedTime = timeClient.getFormattedTime();
 int currentHour = timeClient.getHours();
 int currentMinute = timeClient.getMinutes();  
 int currentSecond = timeClient.getSeconds();
 String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];  
 //Get a time structure
 struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime); 
int monthDay = ptm->tm_mday;
int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
String currentMonthName = months[currentMonth-1];
int currentYear = ptm->tm_year+1900;
String myString = String(currentYear);

 int yearint = myString.toInt();
 int monthint = currentMonthName.toInt();

 /*
  ************* date time ********************
 */

 /* sensor แสง */
  uint16_t lx = LightSensor.GetLightIntensity();
  // float lx = lux*0.0079;
 /* temp and humidity */
 float h = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
 float t = dht.readTemperature();
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 float f = dht.readTemperature(true);

 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 int lux = (int)lx;
 int humi = (int)h;
/*----------------------- จบ config sensor -----------------------------------*/
/**            Key api                      **/
 int O =  lux*humi(currentHour+currentMinute+currentSecond+yearint+monthint);
/*            จบ Key Api                    */
 if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
  //Check WiFi connection status
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
   WiFiClient client;
   HTTPClient http;

   String ab = "";
   String ab = String serverPath = serverName + "?sid=1&light=" + String(lx) + "&hum=" + String(h) + "&times="+String(myString)+String(currentMonthName)+String(monthDay)+String(currentHour)+String(currentMinute)+String(currentSecond)+"&type=alert&key"+String(O);
   // Your Domain name with URL path or IP address with path
   http.begin(client, serverPath.c_str());

   // Send HTTP GET request
   int httpResponseCode = http.GET();

   if (httpResponseCode > 0) {
    Serial.print("HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
    String payload = http.getString();
    Serial.println(payload);
   }
   else {
    Serial.print("Error code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
   }
   // Free resources
   http.end();
  }
  else {
   Serial.println("WiFi Disconnected");
  }
  lastTime = millis();
 }
return ;
 
}

ตัวอย่าง code ครับ

 HTTPClient http;
   String url = confgWeb
          + String(now_day) + "%20" + String(now_time) + "'&temperature='"
          + String(t) + "'&humidity='" + String(h) + "'&device='" + String(device)
          + "'";
   http.begin(url);       // HTTP Initial
   int httpCode = http.GET();  // ทำการ GET Request ไปยัง Server String
   delay(200);