แก้ error Used: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi

Used: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Users\User\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.1\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
Error compiling for board Generic ESP8266 Module.

เข้าไปลบโฟเดอร์นี้ตามลิ้งครับ

เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ