ขอความช่วยเหลือ แก้ไข Error ค่ะ

สวัสดีค่ะ (มือใหม่มากๆไม่เข้าใจโค้ด) ขอความช่วยเหลือ วิธีการตรวจสอบ และแก้ไข Error ค่ะ :sweat_smile:

จะทำเซ็นเซอร์แจ้งเตือนขโมยค่ะ โค้ดที่เราใช้

//NaNa Projact By.Napaphat
#define BLYNK_PRINT Serial
#define USING_AXTLS
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <WiFiClientSecureAxTLS.h>
using namespace axTLS;
// Config connect WiFi
char auth[] = " ใส่Blynk_id";
#define WIFI_SSID "ใส่ชื่อ_Wifi"
#define WIFI_PASSWORD "ใส่รหัสผ่าน_Wifi"
// Line config
#define LINE_TOKEN "ใส่LineToKen_id"
#define SW D2
#define PiezoPin D7
String message = " -SOS- ! ! ! " ;
void Line_Notify(String message) ;
void setup() {
pinMode(SW, INPUT);
pinMode(PiezoPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
 Blynk.begin(auth,WIFI_SSID,WIFI_PASSWORD); 
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
  Blynk.run(); 
if (digitalRead(SW) == LOW) {
while (digitalRead(SW) == LOW) 
delay(10);
Serial.println("Enter !");
Line_Notify(message);
loop:
digitalWrite(PiezoPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(PiezoPin, LOW);
delay(3000);
goto loop;  
// Serial.println();
}
delay(10);
}
void Line_Notify(String message) {
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
Serial.println("connection failed");
return;
}
String req = "";
req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n";
req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n";
req += "\r\n";
req += "message=" + message;
// Serial.println(req);
client.print(req);
delay(20);
// Serial.println("-------------");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
break;
}
//Serial.println(line);
}
// Serial.println("-------------");
}
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39,
         from C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino:4:
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:89:10: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t WiFiClient::availableForWrite()'
  89 |  size_t availableForWrite();
   |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from C:\Users\Napaphat\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Stream.h:27,
         from C:\Users\Napaphat\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/HardwareSerial.h:32,
         from C:\Users\Napaphat\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:288,
         from sketch\sketch_nano_som.ino.cpp:1:
C:\Users\Napaphat\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Print.h:80:21: note: overridden function is 'virtual int Print::availableForWrite()'
  80 |     virtual int availableForWrite() { return 0; }
   |           ^~~~~~~~~~~~~~~~~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino: In function 'void setup()':
sketch_nano_som:14:12: error: 'D2' was not declared in this scope; did you mean 'V2'?
  14 | #define SW D2
   |      ^~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino:19:9: note: in expansion of macro 'SW'
  19 | pinMode(SW, INPUT);
   |     ^~
sketch_nano_som:15:18: error: 'D7' was not declared in this scope; did you mean 'V7'?
  15 | #define PiezoPin D7
   |         ^~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino:20:9: note: in expansion of macro 'PiezoPin'
  20 | pinMode(PiezoPin, OUTPUT);
   |     ^~~~~~~~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino: In function 'void loop()':
sketch_nano_som:14:12: error: 'D2' was not declared in this scope; did you mean 'V2'?
  14 | #define SW D2
   |      ^~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino:37:17: note: in expansion of macro 'SW'
  37 | if (digitalRead(SW) == LOW) {
   |         ^~
sketch_nano_som:15:18: error: 'D7' was not declared in this scope; did you mean 'V7'?
  15 | #define PiezoPin D7
   |         ^~
C:\Users\Napaphat\Documents\Arduino\sketch_nano_som\sketch_nano_som.ino:43:14: note: in expansion of macro 'PiezoPin'
  43 | digitalWrite(PiezoPin, HIGH);
   |       ^~~~~~~~
exit status 1
'D2' was not declared in this scope; did you mean 'V2'?

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ใช้บอร์ดอะไรครับ ถ่ายมาดูหน่อย

ต่อไว้แบบนี้ค่ะ

1 Likes

เปลี่ยน เป็นตัวเลขแทนครับ

D2 => 2
D7 => 7