มันขึ้นว่า error เเต่ไม่รู้ว่ามันต้องเเก้ตรงไหน

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = “Vo8rf3KChr0f3xX69oEtMyJlXY3asz5h”; //token blynk
char ssid[] = “siri”; //ชื่อwifi
char pass[] = “1212312121”; //รหัสผ่าน wifi

#define BLYNK_Green “#23C48E
#define BLYNK_Blue “#04C0F8
#define BLYNK_Red “#D3435C
#define BLYNK_White “#ffffff

unsigned long time_switch;
int alarm_switch = 0;

BlynkTimer timer;

WidgetLED led(V10);

BLYNK_CONNECTED() {
Blynk.syncAll();
}

BLYNK_WRITE(V0)
{
alarm_switch = param.asInt();
}

void led_blink() {
digitalWrite(2, !digitalRead(2));
}

byte input_pin = D2;

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(input_pin, INPUT_PULLUP);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
Serial.println(“”);
Serial.println(“Connected”);
timer.setInterval(1000L, led_blink);
led.on();
time_switch = millis();
}

void loop() {
Blynk.run();
timer.run();
if (millis() - time_switch > 1000) {
time_switch = millis();
if (digitalRead(input_pin) == LOW) {
delay(50);
led.setColor(BLYNK_Green);
Serial.println(“closed”);
}
else {
delay(50);
if (alarm_switch == 1) {
led.setColor(BLYNK_Red);
Blynk.notify(“แจ้งเตือน : ประตูเปิด”);
while (digitalRead(input_pin) == HIGH) {
delay(100);
}
}
else {
led.setColor(BLYNK_Blue);
Serial.println(“open”);
}
}
}
}

เอา error มาดูด้วยสิ