รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ ติด error

ติด error ตัวนี้ครับ

exit status 1
‘StaticJsonDocument’ does not name a type; did you mean ‘StaticJsonBuffer’?

โค้ดตามนี้ครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLNBA9IWf8"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "CFE farmF"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""
#define BLYNK_WRITE

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <Wire.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>

String recv_str_jsondata;

StaticJsonDocument<256> doc_send;
StaticJsonDocument<256> doc_recv;

#define RXD2 16
#define TXD2 17

WidgetLED led1(V30);
WidgetLED ledF1(V61);
WidgetLED ledF2(V62);
WidgetLED ledF3(V63);
WidgetLED ledF4(V64);
WidgetLED ledL3(V65);

#define LINE_TOKEN "vW7CKCYcHRaE8sQGbU8yWWdZYVhhQwcqDEvvp6XTiWR"

char auth[] = "GSMZE1GOi_sm9nexLasDsjn4CI_oZVxR";

char ssid[] = "CFE_Farm";
char pass[] = "12345678";

BlynkTimer timer;
float ts1;
float ts2;
float ts3;
float tlL;
float tlH;
int s1;
int s2;
int s3;
int s4;
int s5;
int s6;

#define Relay2 12
#define Relay3 13
#define Relay4 14
#define Relay5 15

void setup() {
 pinMode(Relay2,OUTPUT);
 pinMode(Relay3,OUTPUT);
 pinMode(Relay4,OUTPUT);
 pinMode(Relay5,OUTPUT); 
 timer.setInterval(1000, set);
 timer.setInterval(1000, setoff1);
 timer.setInterval(1000, setoff2);
 timer.setInterval(1000, setoff3);
 timer.setInterval(1000, switch4);
  
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(115200,SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
 WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.config(auth);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 delay(100);

}

void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
 // Recieving data (JSON) from Coordinator ESP
 if (Serial2.available())
 {

  recv_str_jsondata = Serial2.readStringUntil('\n');
  Serial.println(recv_str_jsondata);
  DeserializationError error = deserializeJson(doc_recv, recv_str_jsondata);

  if (!error) {                      // if not error in deserialization
   float temp = doc_recv["v5"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v1 : 28.55 }
   float hum = doc_recv["v6"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v2 :32.25 }
   led1.on();
   delay(500);
   led1.off();
   if (temp > 0) {
    Blynk.virtualWrite(V31, temp);           // writing temprature to BLYNK Cloud
    Serial.print("temp ="); Serial.println(temp);
   }
   if (hum > 0) {
    Blynk.virtualWrite(V32, hum);           // writing temprature to BLYNK Cloud
    Serial.print("hum ="); Serial.println(hum);
   }

  }

  else {
   Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
   Serial.println(error.f_str());
   return;
  }
  recv_str_jsondata = "";
 }  
}

 BLYNK_WRITE(V33 )
  { 
  s1 = param.asInt();
   }
 BLYNK_WRITE(V34 )
  { 
  s2 = param.asInt();
   }
 BLYNK_WRITE(V35 )
  { 
  s3 = param.asInt();
   }
 BLYNK_WRITE(V67 )
  { 
  s5 = param.asInt();
   }
 BLYNK_WRITE(V69 )
  { 
  s6 = param.asInt();
   }
 BLYNK_WRITE(V36 )
  { 
  ts1 = param.asFloat();
  }
 BLYNK_WRITE(V37 )
  { 
  ts2 = param.asFloat();
  }
 BLYNK_WRITE(V38 )
  { 
  ts3 = param.asFloat();
  }
 BLYNK_WRITE(V39 )
  { 
  s4 = param.asFloat();
  }
 BLYNK_WRITE(V66 )
  { 
  tlL = param.asFloat();
  }  
 BLYNK_WRITE(V68 )
  { 
  tlH = param.asFloat();
  }
BLYNK_CONNECTED()
{
 Blynk.syncAll();
}
void set(){
 float temp = doc_recv["v5"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v1 : 28.55 }
 float hum = doc_recv["v6"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v2 :32.25 }
 Serial.println(s1);
 Serial.println(s2);
 Serial.println(s3);
 Serial.println(ts1);
 Serial.println(ts2);
 Serial.println(ts3);
 Serial.println(temp);

 
 if (temp >= ts1 && s1 == 1 )
 {
  digitalWrite(Relay2,1);
  ledF1.on();
  
  if (temp >= ts2 && s2 == 1 )
  {
   digitalWrite(Relay3,1);
   ledF2.on();
  
   if(temp >= ts3 && s3 == 1)
   { 
   digitalWrite(Relay4,1);
   ledF3.on();
   }
   else if (temp < ts3)
   {
   digitalWrite(Relay4,0);
   ledF3.off();
   }
  }
  else if (temp < ts2)
  {
  digitalWrite(Relay3,0);
  ledF2.off();
  }
  
  }
 else if (temp < ts1)
 { 
   digitalWrite(Relay2,0);
   ledF1.off();
   digitalWrite(Relay3,0);
   ledF2.off();
   digitalWrite(Relay4,0);
   ledF3.off(); 
   
  }
}
void setoff1(){
 if (s1 == 0){
  digitalWrite(Relay2,0);
  ledF1.off();
  }
}
void setoff2(){  
 if (s2 == 0){
  digitalWrite(Relay3,0);
  ledF2.off();
  }
}
void setoff3(){
 if (s3 == 0){
  digitalWrite(Relay4,0);
  ledF3.off();
  }
}
void switch4(){
 if (s4 == 1){
  digitalWrite(Relay5,1);
  ledF4.on();}
 else if(s4 == 0){
  digitalWrite(Relay5,0);
  ledF4.off();}
}

void linenotifyH(){
 float temp = doc_recv["v5"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v1 : 28.55 }
 float hum = doc_recv["v6"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v2 :32.25 }

 if ( temp >= tlH && s6 == 1){
  LINE.notify("อุณหภูมิเล้า 3 สูงเกิน!!!");
  ledL3.on();
  delay(1000);
  ledL3.off();
 }
 else if(s6 == 0){
  ledL3.off();
  }
 }

void linenotifyL(){
 float temp = doc_recv["v5"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v1 : 28.55 }
 float hum = doc_recv["v6"];            // fetch temprature data from JSON . Here { v2 :32.25 }

 if ( temp <= tlL && s5 == 1){
  LINE.notify("อุณหภูมิเล้า 3 ต่ำเกิน!!!");
  ledL3.on();
  delay(1000);
  ledL3.off();
 }
 else if(s5 == 0){
  ledL3.off();
  }
 }

พิมพ์หรือวางโค้ดที่นี่

error ว่าอะไรครับแคปมาดูหน่อย