อยากให้ ESP2866 ติดต่อกับ Firebase ช่วยแนะนำ library หน่อยครับ 🙏

ช่วยแนะนำ library หน่อยครับ

ใช้ตัวนี้ครับ

Firebase ESP Client

ตัวอย่างโค้ต

/*
 Rui Santos
 Complete project details at our blog.
  - ESP32: https://RandomNerdTutorials.com/esp32-firebase-realtime-database/
  - ESP8266: https://RandomNerdTutorials.com/esp8266-nodemcu-firebase-realtime-database/
 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files.
 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
 Based in the RTDB Basic Example by Firebase-ESP-Client library by mobizt
 https://github.com/mobizt/Firebase-ESP-Client/blob/main/examples/RTDB/Basic/Basic.ino
*/

#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32)
 #include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
 #include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <Firebase_ESP_Client.h>

//Provide the token generation process info.
#include "addons/TokenHelper.h"
//Provide the RTDB payload printing info and other helper functions.
#include "addons/RTDBHelper.h"

// Insert your network credentials
#define WIFI_SSID "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"

// Insert Firebase project API Key
#define API_KEY "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_PROJECT_API_KEY"

// Insert RTDB URLefine the RTDB URL */
#define DATABASE_URL "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_DATABASE_URL" 

//Define Firebase Data object
FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

unsigned long sendDataPrevMillis = 0;
int intValue;
float floatValue;
bool signupOK = false;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(300);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("Connected with IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println();

 /* Assign the api key (required) */
 config.api_key = API_KEY;

 /* Assign the RTDB URL (required) */
 config.database_url = DATABASE_URL;

 /* Sign up */
 if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
  Serial.println("ok");
  signupOK = true;
 }
 else {
  Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());
 }

 /* Assign the callback function for the long running token generation task */
 config.token_status_callback = tokenStatusCallback; //see addons/TokenHelper.h

 Firebase.begin(&config, &auth);
 Firebase.reconnectWiFi(true);
}

void loop() {
 if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 15000 || sendDataPrevMillis == 0)) {
  sendDataPrevMillis = millis();
  if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/test/int")) {
   if (fbdo.dataType() == "int") {
    intValue = fbdo.intData();
    Serial.println(intValue);
   }
  }
  else {
   Serial.println(fbdo.errorReason());
  }
  
  if (Firebase.RTDB.getFloat(&fbdo, "/test/float")) {
   if (fbdo.dataType() == "float") {
    floatValue = fbdo.floatData();
    Serial.println(floatValue);
   }
  }
  else {
   Serial.println(fbdo.errorReason());
  }
 }
}

ดูที่มาเพิ่มเติมที่

สอบถามครับ ไลบรารี่นี้ไม่ติดปัญหาเรื่อง Finger print แล้ว ใช่มั้ยครับ

มันคืออะไรหว่าาา :sweat_smile:

ขอบคุณครับ