ESP32 ส่งค่าและอ่านค่าข้อมูล แบบ Float 32 bit เข้าไปใน PLC FX3U

ESP32 ส่งค่าและอ่านค่าข้อมูล แบบ Float 32 bit เข้าไปใน PLC FX3U ที่ต่อใช้งาน
ด้วย RS485 : MODBUS RTU (Slave ID) .
ประโยชน์ของการเขียนค่าและการอ่านค่านี้ สามารถทำให้เรานำ Sensor ลักษณะต่างๆที่ใช้กับ esp32 มาส่งค่าให้กับ PLC ของเราได้