ใครเคยใช้ ESP32 กับ FreeRTOS บ้างครับ?

(N High) #1

ผมเกิดปัญหา สรา้ง TASK ได้ปกติแต่ตอน Rebooting บอกร์ดมันแบบเหมือนรถ สตาร์จติดยากมาก วน loop อยู่นั่น แต่ก็ ทำงานได้นะครับ แต่ใช้เวลา

ตัวอย่างครับ


Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1100
load:0x40078000,len:10312
load:0x40080400,len:6460
entry 0x400806a4
[24] Connecting to XXXXX 2.4G
Read DHT22 failed, err = 3090
TASK #4 ... CORE : #0
E (2130) FreeRTOS: FreeRTOS Task "Task1" should not return, Aborting now!
abort() was called at PC 0x4008f347 on core 1

ELF file SHA256: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Backtrace: 0x4008937c:0x3ffb93f0 0x400895f9:0x3ffb9410 0x4008f347:0x3ffb9430

Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57

rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1100
load:0x40078000,len:10312
load:0x40080400,len:6460
entry 0x400806a4
[25] Connecting to XXXXX 2.4G
Read DHT22 failed, err = 3090
TASK #4 ... CORE : #0

ผ่านไปสักพักก็จะเข้าสู่ เชื่อมต่อ WiFi และ BLYNK ได้
///การเชื่อมต่อผมใช้ Blynk.begin(auth, ssid, pass); ///

(Permpol Thanapunnamas) #2

ลองเปลี่ยนฮาร์ทแวร์ดูยังครับว่า เป็นเหมือนกันไหม

(N High) #3

มีตัวเดียวเสียด้วย DoIT Dev kit v1 GPIO30 PIN ำึ่งสั่งมาครับตัวเก่า ของทั่วไปพัง

(Permpol Thanapunnamas) #4

ถ้าสะดวกทิ้ง code ที่ใช้ไว้ให้จะลองเทสของผมดูนะตรงครับว่าเป็นเหมือนกันไหม