สอบถามปัญหาการใช้ ESP32 คู่กับ FreeRTOS

สวัสดีครับ ผมลองหัดใช้บอร์ด ESP32 ทำ smart farm โดยตอนแรกผมเริ่มจากหัดใช้ BLYNK อัพโหลดข้อมูลค่าจาก DHT111 แล้วก็หัดทำ Multitask จาก FreeRTOS แต่พอนำมารวมกันปรากฎว่า BLYNK เกิด connected สลับกับ Disconnected ตลอดเวลา

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleDHT.h>
#define RED 4
#define YELLOW 18
#define GREEN 19
char auth[] = "aHkW-RILCoBF9ErZgpyo4Bc1SqRRUI4I";
char ssid[] = xxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxx";

int DHTSENSOR = 15;
SimpleDHT11 dht11;
BlynkTimer timer;void sendSensor() {
 //กำหนดตัวแปรเก็บค่าอุณหภูมิ 
 byte temperature = 0;  
 //กำหนดตัวแปรเก็บค่าความชื้นสัมสัทธ์    
 byte humidity = 0;
 //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
 dht11.read(DHTSENSOR, &temperature, &humidity, NULL);
 while (temperature == 0) {
  //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
  dht11.read(DHTSENSOR, &temperature, &humidity, NULL); 
  Serial.println("DHT11 get failed");
  delay(1500);
 }
 //ส่งค่า humidity V1 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V1, humidity);  
 //ส่งค่า temperature V2 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V2, temperature); 
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.print("% | ");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.println("C");
}
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 //เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 5 วินาที
 timer.setInterval(5000L, sendSensor);
 xTaskCreate(redLedControllerTask, "RED LED Task", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(greenLedControllerTask, "GREEN LED Task", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(yellowLedControllerTask, "YELLOW LED Task", 128, NULL, 1, NULL);
}
void redLedControllerTask(void *pvParameters)
{
 pinMode(RED, OUTPUT);

 while (1)
 {
  delay(500);
  digitalWrite(RED, digitalRead(RED) ^ 1);

 }
}

void greenLedControllerTask(void *pvParameters)
{
 pinMode(GREEN, OUTPUT);

 while (1)
 {
  delay(1000);
  digitalWrite(GREEN, digitalRead(GREEN) ^ 1);

 }
}

void yellowLedControllerTask(void *pvParameters)
{
 pinMode(YELLOW, OUTPUT);
 while (1)
 {
  delay(2000);
  digitalWrite(YELLOW, digitalRead(YELLOW) ^ 1);
 }
}
void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
}

ขอบคุณมากครับ

มันบอก task นี้มีปัญหา ลองเปลี่นรดีเล เป็น 1000 ดูว่าหายไหม