ESP32 Wifi manager Blynk

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในหัวข้อนี้ ผมมีจุดประสงค์คือต้องการทำ WiFi Manager กับ ESP32 ในการเชื่อมต่อ WiFi โดยการกดปุ่ม Config และสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Blynk ได้ ซึ่งเดิมผมใช้ระบบนี้กับ NODEMCU ESP 8266 ก็สามารถทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะนำมาใช้กับ ESP32 ด้วย
สำหรับตัว Code นั้นผมจะใช้ Code ชุดเดิมที่ใช้อยู่กับ NODEMCU ESP 8266 เพียงแต่มีการปรับแต่งและแก้ไขบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับตัวอุปกรณ์ ESP32 โดยผมได้ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และได้นำมารวบรวม ประยุกต์ ปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถใช้งานได้

โดยผมจะเรียงลำดับวิธีการทำงานดังนี้ครับ

 1. เพิ่ม บอร์ดESP32 ใน arduino ide
  https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
  copy Link นี้ไปไว้ที่

 2. ไปที่เมนูTools/ Board…/ Board Manager/ ผมเลือกติดตั้ง Version ล่าสุดครับ
  1

 3. แก้ code นิดหน่อยครับ ไปที่ C:\Users\ชื่อ USER ของเครื่องคอม \AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer\src\HTTP_Method.h

1
ในบรรทัดที่ 10 จาก HTTP_HEAD --> HTTP_HEADER แล้ว Save ไฟล์ แค่นี้ครับ

 1. ArduinoJson, Blynk ผมเลือกรุ่นตามนี้ครับ
  1
  2

4.wifi manager ESP32 Download ที่ https://github.com/tonyp7/esp32-wifi-manager
นำไปวางที่ตำแหน่ง C:\Users\ชื่อ USER ของเครื่องคอม\Documents\Arduino\libraries จะได้

1

 1. Code (Update 23_01_2563 23:55)

ทดสอบ ESP32 WiFiManager ว่าใช้งานได้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขหรือไม่ เป็นการทำให้สมาชิก https://eleceasy.com/ ที่สนใจเรื่องนี้ได้มั่นใจครับว่า มันใช้งานได้แน่นอน Code ทุก Post เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผม Update ใหม่หมดแล้วนะครับ สมาชิกหรือผู้ที่แวะเข้ามาดูสามารถ Copy ใหม่ได้
https://www.youtube.com/watch?v=Etn2h433lRc

#include <FS.h>          //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม

#include <WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <WiFiClient.h>


//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h>    //Ver 5.13.4  //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <BlynkSimpleEsp32.h>     // Blynk_Release_v0.6.1 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//------------------------------    การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk     ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial    
int blynkIsDownCount = 0;   

char blynk_token[34] = "rhsckR3XiXBq7qbxxx2EElqiHUgWfbqn";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk

//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//

const int Ledblynk = 2;           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23;        // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//bool shouldSaveConfig = false;

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------  (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

void setup() {

 //-------IO NODE MCU Esp32-------//
 pinMode(Ledblynk, OUTPUT);   //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(AP_Config, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา AP_Config เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config


 // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(Ledblynk, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน

 //-------------------------------//


 Serial.begin(115200);
 //-------------------------------//

 //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  ************//

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin(true)) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read
 Serial.println(blynk_token);

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  **********//

 //**************************    AP AUTO CONNECT  ********************************************//

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);


 for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }


 if (digitalRead(AP_Config) == LOW) {
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor  // wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้
  wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); //load the flash-saved configs
  esp_wifi_init(&cfg); //initiate and allocate wifi resources (does not matter if connection fails)
  delay(2000); //wait a bit
  if (esp_wifi_restore() != ESP_OK)

  {
   Serial.println("WiFi is not initialized by esp_wifi_init ");
  } else {
   Serial.println("WiFi Configurations Cleared!");
  }
  //continue
  //delay(1000);
  //esp_restart(); //just my reset configs routine...


  }


 wifiManager.setTimeout(60);
 //ใช้ได้ 2 กรณี
 //1. เมื่อกดปุ่มเพื่อ Config ค่า AP แล้ว จะขึ้นชื่อ AP ที่เราตั้งขึ้น
 //  ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
 //  ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
 //2. ช่วงไฟดับ Modem router + MCU จะดับทั้งคู่ และเมื่อมีไฟมา ทั้งคู่ก็เริ่มทำงานเช่นกัน
 //  โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
 //  ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
 //  ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
 //  ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
   Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
   delay(3000);
   //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
   ESP.restart();//แก้ เดิม ESP.reset(); ใน Esp8266
   delay(5000);

  }

 Serial.println("Connected.......OK!)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  *****************************************//
 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
 Serial.println(WiFi.subnetMask());


 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect

 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที


}


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************  จบ void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void Loop    ***************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


void loop() {


 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
 if (Blynk.connected())
 {
  Blynk.run();
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);

 } else {

  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(100);

 }
 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

 timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

 delay(100);


}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************   จบ void Loop    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}

ภาพการ Config ค่า

ยังไงก็ นำไปทดลองใช้กันดูนะครับ

2 Likes

ขอบคุณที่แชร์ ความรู้ดีๆ ครับ

ขออนุญาต สอบถามนะครับ คือผมสงสัยในข้อ 3 ครับ อันนี้ใส่เพิ่มเพื่ออะไรหรอครับ

ลองไม่แก้ดูครับ​ และลอง complie​ ดูว่ามันมีข้อความฟ้องมาหรือปล่าว ของผมมันฟ้องครับ​ จึงต้องหาสาเหตุ​ และแก้ไข​ จึงเป็นที่มาของข้อที่​ 3 ครับ​

1 Like

อ่อครับ ขอบคุณครับ ถ้าผมต้องการไม่ให้มี parameter สำหรับเปลี่ยนที่อยู่ของ blynk แต่จะนำไปใช้งานร่วมกับ blynk ด้วยผมสามารถตัดส่วนไหนออกได้บ้างครับ

หมายถึง ตอนที่กำลังตั้งค่า Wifi manager แล้ว ไม่ให้มีช่องใส่ Blynk Token เหรอครับ1

ใช่ครับ แต่งานนี้ยังใช้ร่วมกับ blynk อยู่นะครับ แค่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนได้เฉยๆครับ

คือมีช่อง +token เห็น แต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับ

อ่อครับ ถ้าเราจะนำออกไปเลยทำได้ไหมครับ ต้องนำส่วนไหนออกบ้างครับ

ได้ครับ เอาออกไปเลย สักครู่นะครับ ผมติดงานอยู่

อ่อครับๆ ขอโทษครับ
ขอบคุณครับ

Disable 2 บรรทัดนี้ครับ
//strcpy(blynk_token, json[“blynk_token”]);<-------------
//wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token); <-------------

ทดลองดูครับ

1

2

ควรจะได้ตามนี้

Line2

1 Like

ครับผม ขอบคุณครับ

ผมทำตามข้อ 3. แล้ว แต่ยังฟ้องอยู่แบบนี้ครับ

เลือก comport ถูกรึป่าวครับ ไม่น่าใช่ com3 นะ

จริงด้วยครับ ตามที่พี่บอกเลยครับ ผมถอด usb เสียบใหม่ โหลดใหม่ตอนนี้อัพได้แล้ว ขอบคุณครับ

ถ้าอยากได้ชื่อไวไฟ และรหัสผ่าน ที่บันทึกไว้ไปใช้ อย่างเอาไปโชว์ใน serial monitor แบบทุกๆ 1 นาที อะไรทำนองนี้ ต้องดึงค่าจากตัวแปรไหนหรอครับ
ปล. “ผมพยายามจากตัวไลบารี่แล้ว หานานมากจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยครับ” :sweat_smile:

ต้องเอา library File .c มากางดูเลยอะครับ ผมก็ไม่เคยเหมือนกัน

-ขอเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ก่อนครับ ESP32 แสดงชื่อ WIFI ที่เราเชื่อมต่อ ปีหน้าจะเอามาศึกษาดู

#include <Arduino.h>
#include "WiFi.h"
#include <WiFiMulti.h>
#include <HTTPClient.h>
String wifiSSID = "";
String wifipassword = "1234567";
WiFiMulti wifiMulti;

void setup()
{
Serial.begin(115200);

// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);

Serial.println("Setup done");
Serial.println("scan start");

// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
if (i == 0) // First one
{
wifiSSID = String(WiFi.SSID(i));
}
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?" ":"*");
delay(10);
}
}
Serial.println("");
wifiMulti.addAP(wifiSSID.c_str() , wifipassword.c_str());
Serial.println("Connect to:");
Serial.println(wifiSSID);
Serial.println("");
}

void loop()
{
while(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

delay(50000);
//Esp8266 Modify

 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 Serial.println("NOW WiFi Connect to:");< ---- -
 Serial.println(WiFi.SSID()); < ---- -
 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ
2 Likes

code ที่แสดง ชื่อ SSID ที่ ESP32 กำลังเชื่อมต่ออยู่ ผ่าน Serial Monitor (Update 23_01_2563 23:57)

#include <FS.h>          //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม

#include <WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <WiFiClient.h>


//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h>    //Ver 5.13.4  //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
#include <BlynkSimpleEsp32.h>     // Blynk_Release_v0.6.1 
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//------------------------------    การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk     ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
#define BLYNK_PRINT Serial
int blynkIsDownCount = 0;

char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่

BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk

//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//

const int Ledblynk = 2;           // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23;        // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//bool shouldSaveConfig = false;

//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------  (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

void setup() {

 //-------IO NODE MCU Esp32-------//
 pinMode(Ledblynk, OUTPUT);   //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
 pinMode(AP_Config, INPUT_PULLUP);//กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา AP_Config เป็นขา กดปุ่ม ค้าง เพื่อตั้งค่า AP config


 // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
 digitalWrite(Ledblynk, LOW);//ให้หลอด LED สีฟ้าดับก่อน

 //-------------------------------//


 Serial.begin(115200);
 //-------------------------------// //*************************  การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  ************//

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

 if (SPIFFS.begin(true)) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
    }
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }
 //end read
 Serial.println(blynk_token);

 //*************************  จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32  **********//

 //**************************    AP AUTO CONNECT  ********************************************//

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 34);

 //WiFiManager
 //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
 WiFiManager wifiManager;

 //set config save notify callback
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);

 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);


 for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(500);
  Serial.print (String(i) + " ");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 }


 if (digitalRead(AP_Config) == LOW) {
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  Serial.println("Button Pressed");//แสดงข้อความใน Serial Monitor  // wifiManager.resetSettings();//ให้ล้างค่า SSID และ Password ที่เคยบันทึกไว้
  wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); //load the flash-saved configs
  esp_wifi_init(&cfg); //initiate and allocate wifi resources (does not matter if connection fails)
  delay(2000); //wait a bit
  if (esp_wifi_restore() != ESP_OK)

  {
   Serial.println("WiFi is not initialized by esp_wifi_init ");
  } else {
   Serial.println("WiFi Configurations Cleared!");
  }
  //continue
  //delay(1000);
  //esp_restart(); //just my reset configs routine...


 }

 wifiManager.setTimeout(60);
 //ใช้ได้ 2 กรณี
 //1. เมื่อกดปุ่มเพื่อ Config ค่า AP แล้ว จะขึ้นชื่อ AP ที่เราตั้งขึ้น
 //  ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
 //  ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
 //2. ช่วงไฟดับ Modem router + MCU จะดับทั้งคู่ และเมื่อมีไฟมา ทั้งคู่ก็เริ่มทำงานเช่นกัน
 //  โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
 //  ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
 //  ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
 //  ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ


 if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
  delay(3000);
  //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
  ESP.restart();//แก้ เดิม ESP.reset(); ใน Esp8266
  delay(5000);

 }

 Serial.println("Connected.......OK!)");//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());


 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;
  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");

  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");//แสดงข้อความใน Serial Monitor

  }
  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
  //end save
 }

 //**************************  จบ  AP AUTO CONNECT  *****************************************//
 Serial.println("local ip"); //แสดงข้อความใน Serial Monitor
 delay(100);
 Serial.println(WiFi.localIP());//แสดงข้อความใน Serial Monitor
 Serial.println(WiFi.gatewayIP());
 Serial.println(WiFi.subnetMask());
 Serial.println(WiFi.SSID());

 // Blynk.config(blynk_token);////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server แบบปกติ
 Blynk.config(blynk_token, server, port);
 ////เริ่มการเชื่อมต่อ Blynk Server*********สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม, server, port แค่นี้จบ


 timer.setInterval(30000L, reconnecting); //Function reconnect

 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 30 วินาที


}


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************  จบ void setup    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************    void Loop    ***************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//


void loop() {


 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
 if (Blynk.connected())
 {
  Blynk.run();
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);

 } else {

  digitalWrite(Ledblynk, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
  delay(100);

 }
 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

 timer.run();//ให้เวลาของ Blynk ทำงาน

 delay(100);


}

//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//*********************************************   จบ void Loop    **************************************************//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
void reconnecting()
{
 if (!Blynk.connected())
 {
  blynkIsDownCount++;
  BLYNK_LOG("blynk server is down! %d times", blynkIsDownCount);
  Blynk.connect(5000);
 }
}


BLYNK_CONNECTED()
{

 Blynk.syncAll();//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
 
}

ผลลัพธ์ เดิม

ผมเปลี่ยน SSID ใหม่ ผลลัพธ์

ผมเปลี่ยน SSID ใหม่ เป็นตัวที่ 3 ผลลัพธ์

1

เรื่องของ Password ขอศึกษาดูก่อนครับ