บอร์ดประยุกต์ การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

บอร์ดประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 มีวงจรรับสัญญาณอินพุตดิจิตอลผ่านวงจรออปโต้ไอโซเลเตอร์
และมีรีเลย์ เอาต์พุต เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมขนาดเล็กได้อย่างลงตัว

◉ ใช้งานคู่กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 WiFi+Bluetooth Dual Core
◉ อินพุต จำนวน 8 ช่อง รับสัญญาณดิจิตอลผ่านออปโต้ไอโซเลเตอร์ 12V-24V
◉ รีเลย์เอาต์พุต ขนาดพิกัด 3A/220Vac จำนวน 8 ตัว
◉ พอร์ตสื่อสารข้อมูล TX,RX
◉ พอร์ตสื่อสาร I2C (Pin สามารถใช้งานเป็น input/out ได้)
◉ พอร์ตสื่อสาร SPI (Pin สามารถใช้งานเป็น input/out ได้)
◉ ขนาดบอร์ด 9.2 X 8.6 เซนติเมตร

◉ ราคา 750 บาท ค่าส่ง 50 บาท/ครั้ง

ท่านใดสนใจทักเฟสมาได้เลยคาป

https://www.facebook.com/ball.ynp

free
hit counter