ต้องการ แจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านไลน์ด้วย ESP32

พอลองรันแล้วตามภาพค่ะ และ line ก็ไม่มีแจ้งเตือน ใดๆ

โค้ด

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <time.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>

char auth[] = "Ul3cq98pci8XCXbMoVrwQzVdHYPWN9bA";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "12345678";
char server[] = "blynk-cloud.com";
int port = 80;

#define LINE_TOKEN "peqzGflNSyWdjgZh0lQwKsTEHLXOQWQVPfLsQPyTDzz"


int DHTSENSOR = 15;       //GPIO15 (ADC2_CH3)
byte temperature = 0;  
byte humidity = 0;

//ระบุรุ่นเซ็นเซอร์รุ่น 
SimpleDHT22 dht22(15);
BlynkTimer timer;

//กำหนดให้ขาควบคุม Relay ใช้ขา GPIO 
#define Relay6Pin 19 // โซลินอยด์น้ำ
#define Relay7Pin 18 // ปั๊มน้ำ
#define Relay8Pin 23 // พัดลมระบายอากาศ
#define Relay9Pin 22 // พัดลมฮีตเตอร์
#define Relay10Pin 5 //ฮีตเตอร์

void sendSensor() {
 //กำหนดตัวแปรเก็บค่าอุณหภูมิ 
 byte temperature = 0;  
 //กำหนดตัวแปรเก็บค่าความชื้นสัมสัทธ์    
 byte humidity = 0;
 //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
 dht22.read(DHTSENSOR, &temperature, &humidity, NULL);
 while (temperature == 0) {
  //อ่านค่าจากเซ็นเซอร์
  dht22.read(DHTSENSOR, &temperature, &humidity, NULL); 
  Serial.println("DHT22 get failed");
  delay(1500);
 }
 //ส่งค่า humidity V13 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V13, humidity);  
 //ส่งค่า temperature V12 ไปยัง blynk server
 Blynk.virtualWrite(V12, temperature); 
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.print("% | ");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.println("C");
  
}

void setup() {
  //เรียกใช้งาน Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8080);
 //ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Blynk Server ทุกๆ 1 วินาที
 timer.setInterval(5000L, sendSensor);   

 pinMode(Relay6Pin, OUTPUT);
 pinMode(Relay7Pin, OUTPUT);
 pinMode(Relay8Pin, OUTPUT);    
 pinMode(Relay9Pin, OUTPUT);  
 pinMode(Relay10Pin, OUTPUT);       
 digitalWrite(Relay6Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
 digitalWrite(Relay7Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
 digitalWrite(Relay8Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ  
 digitalWrite(Relay9Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ
 digitalWrite(Relay10Pin,HIGH);// ให้รีเลย์ไม่ทำงานก่อนเสมอ   
                              
}

void loop() {
 Blynk.run();//แอพblynkเริ่มการทำงาน
 timer.run();
  String LineText;
  String string1 = "อุณหภูมิ";
  String string2 = " °C";
  LineText = string1 + temperature + string2;
  Serial.print("Line ");
  Serial.println(LineText);
  LINE.notify(LineText);

}

void Line_Notify(String LINE_Token, String message) {

 String msg = String ("message=") + message;

 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_Token) + "\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(msg.length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += msg;

 client.print(req);

 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   return;
  }
 }

 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
 while (client.available()) {
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
 }

 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
}

ตอนนี้ค่าอุณหภูมิออกปกติแล้วใช่ไหมครับ

เป็นแบบภาพที่ส่งให้ค่ะ มันไม่แจ้งเตือนอะไรด้วยค่ะ

ขอดูภาพที่ต่อเซนเซอร์ด้วยครับ

ปกติถ้าใช้ Library ของ TridentTD_LineNotify แล้ว ก็ ไม่จำเป็นต้องใช้

void Line_Notify(String LINE_Token, String message) {

 String msg = String ("message=") + message;

 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }

 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_Token) + "\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(msg.length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += msg;

 client.print(req);

 unsigned long timeout = millis();
 while (client.available() == 0) {
  if (millis() - timeout > 5000) {
   Serial.println(">>> Client Timeout !");
   client.stop();
   return;
  }
 }

 // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
 while (client.available()) {
  String line = client.readStringUntil('\r');
  Serial.print(line);
 }

 Serial.println();
 Serial.println("closing connection");
}

เพราะคนเขียน เค้าน่าจะเขียน code ชุดนี้ลงใน Library แล้ว เพื่อนำไปงานได้ง่ายๆ

ลองดูใน TridentTD_LineNotify.cpp บรรทัดที่ 172-179 ดูครับ

String header = "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
    header += "Host: notify-api.line.me\r\n";
    header += "Authorization: Bearer " + _token + "\r\n";
    header += "User-Agent: " + String(USER_AGENT) + "\r\n";
    header += "Connection: close\r\n";
    header += "Cache-Control: no-cache\r\n";
    header += "Content-Length: " + String(body_length) + "\r\n";
    header += "Content-Type: multipart/form-data; boundary=" + boundary + "\r\n\r\n";