สอบถามเรื่อง ESP8266 + Blynk + Dust sensor

ผมทำเครื่องวัดสภาพอากาศแล้วเกิดปัญหาครับ คือ Sensor บางตัวไม่ส่งข้อมูลไปที่ Blynk
อุปกรณ์ที่ใช้

 1. ESP8266 + shield
 2. DHT22
 3. Dust sensor ของ Sharp

รายละเอียดอุปกรณ์ตามรูป

โดย ปัญหาคือ ตัว Dust sensor ไม่ส่งข้อมูลไปออก Blynk เเต่ในหน้า moniter ของ arduinno IDE
ยังอ่านค่าปกติ
***จุดสังเกตุ คือ เหมือนพอ ตัววัดฝุ่นทำงาน(แบบว่าค่าฝุ่นมากกว่า 0)
เหมือน 8266 จะหยุด ส่งข้อมูลไปหา Blynk เหมือนค้างและหลุดไปเลย
เเต่ในหน้า moniter ของ arduinno IDE ยังอ่านค่าปกติ (ยังรันไปเรื่อยๆ ไม่ค้าง)
แต่พอค่าฝุ่น เหลือ 0 ก็หายค้างครับ

โดยที่ อย่างอื่นปกติ วัดค่าอุณหภูมิ ก็ปกติ เเต่พอ ตัววัดฝุ่นทำงาน ก็ค้างหมด
ผมไม่รู้ว่าผิดตรงไหนพลาดที่ใด รบกวนด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

โค้ดครับ


#include "DHT.h"

#define DHTPIN D3 // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)


#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";


int measurePin = A0;
int ledPower = D5;
 
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
 
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;

float t;                  // Declare the variables 
float h;
 
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(ledPower,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
Serial.println("DHTxx test!");
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, "xxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxx","blynk.honey.co.th",8080);
 timer.setInterval(2000, sendUptime);


dht.begin();
}

void sendUptime()
{
 
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); 
 float d = dustDensity ;
 Blynk.virtualWrite(V1, t);
 Blynk.virtualWrite(V2, h);
 Blynk.virtualWrite(V3, dustDensity);
}

void loop(){
 digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
 delayMicroseconds(samplingTime);
 
 voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
 
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
 delayMicroseconds(sleepTime);
 
 // 0 - 3.3V mapped to 0 - 1023 integer values
 // recover voltage
 calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);
 
 
 dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
 
if (dustDensity <= 0.00) {
  dustDensity = 0.00;

  Blynk.run();
  timer.run();
 }


 dustDensity = dustDensity * 1000;

 Serial.print(" - Dust Density: ");
 Serial.print(dustDensity);
 Serial.println(" µg/m³");
 delay(3000);

float d = dustDensity ; 
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float f = dht.readTemperature(true);

// เช็คถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จให้เริ่มอ่านใหม่
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
}

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t\n");
}

อธิบายโค้ตชุดนี้ให้ฟังหน่อยครับว่า ให้มันทำงานอะไร อย่างไร

หาก ค่าฝุ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0
ให้ เท่ากับ 0

เนื่องจากค่าปกติ ติดลบครับ แกว่งไปมา เช่น -0.01…-0.03
เหมือนทำให้ค่า ต่ำสุดคือ 0 อ่ะครับ

นี่คือ moniter ของ IDE ครับ ส่งค่าได้ปกติ 200กว่า (- Dust Density) พอไม่มีฝุ่น เท่ากับ 0

เเต่ใน Blynk ค่าไม่ขึ้นตามครับ 0 ตลอด

ขอดูการเซตอัพในนี้หน่อยครับ

ภาพ

แล้วค่านี้จะให้มันแสดงออกมาเป็นเลยอย่างนี้เลยหรอ?

นี่ครับ

ส่วน

ผมเอา Code มาจากร้านค้าครับ ผมไม่รู้ค่าแปลงจาก0-1023 เป็นค่าฝุ่นเทียบกันยังไง
ก็เลยยึดตามเค้า เพราะเห็นค่าที่ออกมาก็สมเหตุสมผลดีครับ 555

ผมอยากรู้ว่าทำไมมันไม่แสดง อุปกรณ์ก้อไม่น่าจะเสีย เพราะยังอ่านค่า ได้อยู่ เเต่ไปไม่ถึง Blynk
รบกวนด้วยครับ

สงสัยอยู่ว่าทำไมต้องให้รอ dustDensity <= 0.00 ก่อนค่อยให้มันส่งค่าทุกๆ 2 วิ มาอัพเอพที่ Blynk ละครับ

image

โค้ตชุดนี้มันแค่อัพเดทค่าขึ้น app เฉยๆ ไม่จำเป็นต้องมี sendUptime() ก็ได้นะผมว่า

ชุดนี้เอาไปรวมกันใน void loop() ก็ได้

void sendUptime()
{
 
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); 
 float d = dustDensity ;
 Blynk.virtualWrite(V1, t);
 Blynk.virtualWrite(V2, h);
 Blynk.virtualWrite(V3, dustDensity);
}

แบบนี้

#include "DHT.h"

#define DHTPIN D3   // what digital pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT22 // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321

//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

SimpleTimer timer;

char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";

int measurePin = A0;

int ledPower = D5;

int samplingTime = 280;

int deltaTime = 40;

int sleepTime = 9680;

float voMeasured = 0;

float calcVoltage = 0;

float dustDensity = 0;

float d = dustDensity;

float t; // Declare the variables

float h;

void setup()

{

  Serial.begin(9600);

  pinMode(ledPower, OUTPUT);

  Serial.println("DHTxx test!");

  Blynk.begin(auth, "xxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxx", "blynk.honey.co.th", 8080);

  dht.begin();

}

void loop()

{

  Blynk.run();

  timer.run();

  digitalWrite(ledPower, LOW); // power on the LED

  delayMicroseconds(samplingTime);

  voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value

  delayMicroseconds(deltaTime);

  digitalWrite(ledPower, HIGH); // turn the LED off

  delayMicroseconds(sleepTime);

  // 0 - 3.3V mapped to 0 - 1023 integer values

  // recover voltage

  calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);

  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;

  

  dustDensity = dustDensity * 1000;

  Serial.print(" - Dust Density: ");

  Serial.print(dustDensity);

  Serial.println(" µg/m³");

  delay(1000);

  Blynk.virtualWrite(V3, dustDensity);

  float h = dht.readHumidity();

  float t = dht.readTemperature();

  float f = dht.readTemperature(true);

  // เช็คถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จให้เริ่มอ่านใหม่

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))

  {

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");

    return;

  }

  Serial.print("Humidity: ");

  Serial.print(h);

  Serial.print(" %\t");

  Serial.print("Temperature: ");

  Serial.print(t);

  Serial.print(" *C ");

  Serial.print(f);

  Serial.print(" *F\t\n");

  Blynk.virtualWrite(V1, t);

  Blynk.virtualWrite(V2, h);

}

ขอบคุณครับ ได้แล้วนะครับ :smile: :smile: :smile:

แก้ไขอะไรไปถึงได้ครับ สรุปหน่อย

ผมก็ได้ copy หน้าโค้ด ตามที่ให้ไปใช้ครับ ก็หายเลยครับ

เเต่หลังจากที่ เอาCode ส่วนนี้ออกไป
image

ค่าที่ได้ก็เลยมีลงไปถึงติดลบ เเต่ก็แก้โดนการ ไปตั้งค่า min ที่กราฟใน Blynk เอาครับ ให้ค่าต่ำสุดเป็น 0

อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับ Code ผ่านหมด ไม่Error

1 Likes

เยี่ยมไปเลยครับ