เชื่อมต่อ esp8266 กับblynk ไม่ได้ค่ะ

รบกวนดูโค้ดให้ด้วยนะคะ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ESP8266WiFi.h>


#define BT1 D1 
#define BT2 D2 
#define BT3 D3 


char auth[] = "-37wANzEPlrxYCB-uvWK1gEZMwvps_RA";
char ssid[] = "Sinechu"; 
char pass[] = "88888888"; 
 

WidgetLCD lcd1(V0);
WidgetLED BT1Blynk(V10);
WidgetLED BT2Blynk(V11);
WidgetLED BT3Blynk(V12);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 // Debug console
 digitalWrite(BT1, LOW);
 digitalWrite(BT2, LOW);
 digitalWrite(BT3, LOW);
 delay(100);
 Serial.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com",80);
  lcd1.clear(); 
  lcd1.print(3,0,"Smart Fan"); 
  lcd1.print(5,1,"Controller"); 
 pinMode(BT1,OUTPUT); 
 pinMode(BT2,OUTPUT); 
 pinMode(BT3,OUTPUT); 
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}
BLYNK_WRITE(V1){ 
 Serial.println(param.asInt()); 
  if (param.asInt()){ 
    digitalWrite(BT1, HIGH);
   lcd1.clear(); 
   lcd1.print(4,0,"On Number"); 
   lcd1.print(8,1,"1"); 
   BT1Blynk.on();
   digitalWrite(BT2, LOW); 
   BT2Blynk.off();
   digitalWrite(BT3, LOW); 
   BT3Blynk.off();
   Blynk.virtualWrite(V2,0);
   Blynk.virtualWrite(V3,0);
  } else {
   digitalWrite(BT1, LOW); 
   lcd1.clear();
   lcd1.print(7,0,"Off");
   BT1Blynk.off();
  }
}
BLYNK_WRITE(V2){ 
 Serial.println(param.asInt()); 
  if (param.asInt()){ 
   digitalWrite(BT2, HIGH);
   lcd1.clear(); 
   lcd1.print(4,0,"On Number"); 
   lcd1.print(8,1,"2"); 
   BT2Blynk.on();
   BT1Blynk.on();
   digitalWrite(BT1, LOW); 
   BT1Blynk.off();
   digitalWrite(BT3, LOW); 
   BT3Blynk.off();
   Blynk.virtualWrite(V1,0);
   Blynk.virtualWrite(V3,0);
  } else {
    digitalWrite(BT2, LOW); 
    lcd1.clear();
    lcd1.print(7,0,"Off");
     BT2Blynk.off();
  }
}
BLYNK_WRITE(V3){ 
 Serial.println(param.asInt()); 
  if (param.asInt()){ 
   digitalWrite(BT3, HIGH);
   lcd1.clear(); 
   lcd1.print(4,0,"On Number"); 
   lcd1.print(8,1,"3"); 
   BT3Blynk.on();
   digitalWrite(BT1, LOW); 
   BT1Blynk.off();
   digitalWrite(BT2, LOW); 
   BT2Blynk.off();
  Blynk.virtualWrite(V1,0);
  Blynk.virtualWrite(V2,0);
  } else {
    lcd1.clear();
    lcd1.print(7,0,"Off");
    digitalWrite(BT3, LOW); 
     BT3Blynk.off();
  }
}
BLYNK_WRITE(V4){ 
 Serial.println(param.asInt()); 

  lcd1.clear();
  lcd1.print(5,0,"Off All");
  BT1Blynk.on();
  digitalWrite(BT1, LOW); 
  BT1Blynk.off();
  digitalWrite(BT2, LOW); 
  BT2Blynk.off();
  digitalWrite(BT3, LOW); 
  BT3Blynk.off();
  Blynk.virtualWrite(V1,0);
  Blynk.virtualWrite(V2,0);
  Blynk.virtualWrite(V3,0);
  
 
}

ใช้ server ของใครครับ แคป error ใน serial มาดูด้วย