บอร์ด ESP8266 Error compiling

verifly แล้ว Error เหมือนในรูปครับ

Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

C:\Users\OAT\Documents\Arduino\libraries\Wire\utility\twi.c:25:20: fatal error: avr/io.h: No such file or directory

Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp8266.h"
 #include <avr/io.h>

 Used: C:\Users\OAT\Documents\Arduino\libraries\Blynk
                    ^

 Not used: C:\Program
compilation terminated.

Multiple libraries were found for "DHTesp.h"
 Used: C:\Users\OAT\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library_for_ESPx
 Not used: C:\Program
Multiple libraries were found for "Wire.h"
 Used: C:\Users\OAT\Documents\Arduino\libraries\Wire
 Not used: C:\Users\OAT\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Wire
Multiple libraries were found for "LiquidCrystal_I2C.h"
 Used: C:\Users\OAT\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
 Not used: C:\Program
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

โค้ตที่ใช้ด้วยครับ