โค้ต esp8266 + IFTTT และ Google Sheet

#define BLYNK_PRINT Serial  // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
//#include <WiFiManager.h> 
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
//#include <Bridge.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleTimer.h> //Blynk
SimpleTimer timer;
#define WIFI_LED 13
//#define D1     12  // R1 output pin
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
const char* resource = "https://maker.ifttt.com/trigger/var1/with/key/7LnGrileCw2E47dOtlERO";
const char* server1 = "maker.ifttt.com"; 
char auth[] = "7e5f198a50af4677852200ef5ade9dce";
char server[] = "128.199.173.118";
char ssid[] = "ArcHeR-OMEN";
//char ssid[] = "ArcHeR";
char pass[] = "Bb20072536";
char ssid1[] = "";
char pass1[] = "";
int port = 8080;
char _HIGH = LOW;
char _LOW = HIGH;
bool isFirstConnect = true;
int slider;
bool lock1 = false;
String textIn1;
String textIn2;
String textIn3;
char Relay1 = 12;
char Relay2 = 5;
char Relay3 = 4;
char Relay4 = 15;


BLYNK_CONNECTED() {
if (isFirstConnect) {
Blynk.syncAll();
//Blynk.notify("Device 2 Starting!!!!");
isFirstConnect = false;
Serial.println(String("แอพเริ่มทำงาน!!")); // used for debugging
}
}

void CheckUserWiFi()
{
 String ssid1 = textIn1;
 String pass1 = textIn2;
 //char* f(String ssid1);
 //char* s(String pass1);
 


Serial.println(String("textIn1 : ")+ ssid1); // used for debugging
Serial.println(String("textIn2 : " + pass1)); // used for debugging
//Serial.println(String("f : ")+ f); // used for debugging
//Serial.println(String("s : " + s); // used for debugging
 //wifiMulti.addAP(ssid, pass);
 //wifiMulti.addAP(copy1, copy2);
}

BLYNK_WRITE(V0) {
 textIn1 = param.asStr(); // Text Input Widget - Strings
 makeIFTTTRequest();
 delay(1000);
}
BLYNK_WRITE(V1) {
 textIn2 = param.asStr(); // Text Input Widget - Strings
  makeIFTTTRequest();
  delay(1000);
}

BLYNK_WRITE(V2) {
textIn3 = param.asStr(); // Text Input Widget - Strings
  makeIFTTTRequest();
  delay(1000);
}

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("\n Starting");
 //WiFi.begin(ssid, pass);
 if (lock1 == false){
 wifiMulti.addAP(ssid, pass);
 //wifiMulti.addAP(ssid1, pass1);
 Serial.println("SSID1");
 }else{
 wifiMulti.addAP(ssid1, pass1);
 Serial.println("SSID2");
 }
 //wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_2", "your_password_for_AP_2");
 //wifiMulti.addAP("ssid_from_AP_3", "your_password_for_AP_3");
 Blynk.config(auth, server, port);
  Blynk.connect();  // for a local server requiring WiFi connection
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
 pinMode(Relay3, OUTPUT);
 pinMode(Relay4, OUTPUT);
 pinMode(WIFI_LED, OUTPUT);
 digitalWrite(Relay1, LOW);
 digitalWrite(Relay2, LOW);
 digitalWrite(Relay3, LOW);
 digitalWrite(Relay4, LOW);
 // Replace with your unique IFTTT URL resource
 
  

 Serial.println("Connecting Wifi...");
  if(wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }

makeIFTTTRequest();
 timer.setInterval(15000, reconnectBlynk); // check every 15 seconds if we are connected to the server
 timer.setInterval(10000L, CheckUserWiFi);
} 

void reconnectBlynk() // reconnect to server if disconnected, timer checks every 15 seconds
{            
 if (!Blynk.connected()) {
  if(Blynk.connect()) {
   BLYNK_LOG("Reconnected");
   digitalWrite(WIFI_LED,LOW);
  } else {
   BLYNK_LOG("Not reconnected");
   digitalWrite(WIFI_LED,HIGH);
  }
 }
}

// Make an HTTP request to the IFTTT web service
void makeIFTTTRequest() {
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.print(server1);

 WiFiClient client;
 int retries = 5;
 while(!!!client.connect(server1, 80) && (retries-- > 0)) {
 Serial.print(".");
 }
 Serial.println();
 if(!!!client.connected()) {
 Serial.println("Failed to connect...");
 }

 Serial.print("Request resource: ");
 Serial.println(resource);
 
 String jsonObject = String("{\"value1\":\"") + textIn1 + "\",\"value2\":\"" + textIn2 + "\",\"value3\":\"" + textIn3
+ "\"}";

 client.println(String("POST ") + resource + " HTTP/1.1");
 client.println(String("Host: ") + server1);
 client.println("Connection: close\r\nContent-Type: application/json");
 client.print("Content-Length: ");
 client.println(jsonObject.length());
 client.println();
 client.println(jsonObject);

 int timeout = 5 * 10; // 5 seconds
 while(!!!client.available() && (timeout-- > 0)){
 delay(100);
 }
 if(!!!client.available()) {
 Serial.println("No response...");
 }
 while(client.available()){
 Serial.write(client.read());
 }

 Serial.println("\nclosing connection");
 client.stop();
}void loop()
{
 if (Blynk.connected()) {  // to ensure that Blynk.run() function is only called if we are still connected to the server
  Blynk.run();
} 
timer.run();
 if(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {

    Serial.println("WiFi not connected!");
    delay(1000);
  }
  
}