บอร์ด esp8266 v3 / Arduino V 1.8.13 รันไม่ผ่านตามรูปเลยคับ มีไครพอช่วยแนะนำมั้ยครับ

ลง library version อะไรไปครับ

2.7.4 ตับบ

copy error เต็มมาวางหน่อยครับ

/*************************************************************
 Download latest Blynk library here:
  https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

 Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
 Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
 You can easily build graphic interfaces for all your
 projects by simply dragging and dropping widgets.

  Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
  Sketch generator:      http://examples.blynk.cc
  Blynk community:      http://community.blynk.cc
  Social networks:      http://www.fb.com/blynkapp
                http://twitter.com/blynk_app

 Blynk library is licensed under MIT license
 This example code is in public domain.

 *************************************************************
 This example runs directly on NodeMCU.

 Note: This requires ESP8266 support package:
  https://github.com/esp8266/Arduino

 Please be sure to select the right NodeMCU module
 in the Tools -> Board menu!

 For advanced settings please follow ESP examples :
  - ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
  - ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
  - ESP8266_Standalone_SSL.ino

 Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
 Feel free to apply it to any other example. It's simple!
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <SimpleDHT.h>
#include <SimpleTimer.h>

// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;

// SET Timer
SimpleTimer timer;

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "b43150e095a142c7865e3c9cccd52777";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "gieow";
char pass[] = "1234567890";

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncAll();
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
 timer.setInterval(4000L, sendTemp);
}

void sendTemp()
{
 float temperature = 0;
 float humidity = 0;
 int err = SimpleDHTErrSuccess;
 if ((err = dht22.read2(pinDHT22, &temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
  Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
  return;
 } 
 Blynk.virtualWrite(10, temperature); // virtual pin 
 Blynk.virtualWrite(11, humidity); // virtual pin 
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

Code error ด้วยครับ

ผมลองรันโค๊ดตัวอย่างก็ ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เวลาเลือกบอร์ด พวก arduino รันได้ปกติ แต่พอเลือกพวก ESP8266 แล้วติดทุกอันเลยครับ

ลองตามไปลบ โฟล์เดอร์ Arduino15 ดูมันจะให้ลงใหม่ เวลาที่ ลิ้งค์ esp8266 error นานๆ จะเป็นที ผมก็จะใช้วิธีนี้

ภาพ

หลังจากที่ลบครับ 555 ติดอะไรอีกเนี้ยย

Code error ด้วยครับ

ใช่หรอครับผมลองรัน code ตัวอย่างของตัวโปรแกรมก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับ

ผม complie ผ่านนะครับ Node mcu esp8266 v2

ลองแปลข้อความที่ มัน Error ดูก่อนครับ ลองดูว่ามันคืออะไร ผมเองก็ไม่แน่ใจครับ ว่าของ @111185 เป็นอะไร

Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino

C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino

Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4

Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4

Detecting libraries used...

"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE

Error while detecting libraries included by C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105\sketch\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp

Generating function prototypes...

"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE

xtensa-lx106-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

อันนี้คือข้อความที่คัดลอกจากข้อผิดพลาดครับ T T ไครรู็ช่วยแนะนำทีครับ

ถ้าอย่างนั้นให้ทางเลือกคือลง​ arduino.​version. ที่สูงกว่านี้อีกหน่อยครับ​ 1.8.7 โดยเก็บไลบรารี่เอาไว้ก่อน​ จากนั้นลบardui15.ให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่ครับ​ ยังไงก้ไม่มีอะไรเสียหายครับ

Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”

1 Like

ส่วนเวอร์ชั่น esp8266.ลดลงมาหน่อยครับ​ มันอาจจะไม่สอดคล้องกัน​ สัก​ 2.4.1 ก็ได้ครับ​

ผมก็บอกอยู่ครับ ว่าเอา error มาวางหน่อย ผมจะรีเซิส ดูว่าคืออะไร ถ้าไม่ทำตามที่บอกผมก็ได้แต่เดาเอานะครับ

เอาลงให้แล้วครับ ใช่อันข้างบนไหมครับ

ทำตามที่พี่ @PUYIOT แนะนำ ก่อนดูว่าได้ผลอย่างไร

Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

         from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,

         from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,

         from C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_247102\sketch_dec13a.ino:7:

C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'

 #define SimpleTimer BlynkTimer

           ^

C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'

 class SimpleTimer {

    ^

exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

แก้เรื่องบอร์ดผ่านแล้ว อย่างอื่นก็มาเพื่มอีกเยอะเลยครับ