ESP8266 ควบคุมแสงสว่าง

อยากจะทำการควบคุมแสงสว่างของหลอด LED แบบเส้น ด้วย PID พี่ท่านใดพอจะแนะนำได้ไหมครับ ใช้ sensor OPT3001 เป็นตัววัดความเข้มแสงครับ

ลองอธิบายขยายความหน่อยครับ คือจะทำแบบไหนเอาภาษาบ้านๆ