หาผู้รู้คะ ESP8266 หาตัวประกาศไม่เจอค่ะ

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
sketch_sep28a:2:10: fatal error: BlynkSimpleEsp8266.h: No such file or directory

compilation terminated.

exit status 1

BlynkSimpleEsp8266.h: No such file or directoryThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ลง library blynk รึยังครับ

Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\TridentTD_Linenotify\src\TridentTD_LineNotify.cpp:45:10: fatal error: WiFiClientSecureAxTLS.h: No such file or directory

   45 | #include <WiFiClientSecureAxTLS.h>

      |          ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

compilation terminated.

Multiple libraries were found for "TridentTD_LineNotify.h"

 Used: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\TridentTD_Linenotify

 Not used: C:\Users\Acer\Documents\Arduino\libraries\TridentTD_Linenotify-3.0.3

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

เข้าไปลบโฟล์เดอร์นี้ออกครับ