ใช้ ฟังก์ชั่น ESPNOW มี error : invalid conversion from 'void

หลังจาก verify มี error

Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU-32S, 80MHz, 921600, None"

C:\abee_esp32\020_esp_now_MAC_ADDRESS_01_esp32\020_esp_now_MAC_ADDRESS_01_esp32.ino: In function 'void setup()':

020_esp_now_MAC_ADDRESS_01_esp32:87:28: error: invalid conversion from 'void (*)(uint8_t*, esp_now_send_status_t)' {aka 'void (*)(unsigned char*, esp_now_send_status_t)'} to 'esp_now_send_cb_t' {aka 'void (*)(const unsigned char*, esp_now_send_status_t)'} [-fpermissive]

  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);

              ^~~~~~~~~~

In file included from C:\abee_esp32\020_esp_now_MAC_ADDRESS_01_esp32\020_esp_now_MAC_ADDRESS_01_esp32.ino:4:

C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4/tools/sdk/esp32/include/esp_wifi/include/esp_now.h:165:54: note:  initializing argument 1 of 'esp_err_t esp_now_register_send_cb(esp_now_send_cb_t)'

 esp_err_t esp_now_register_send_cb(esp_now_send_cb_t cb);

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~

Multiple libraries were found for "Adafruit_Sensor.h"

 Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor-master

 Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor

Multiple libraries were found for "WiFi.h"

 Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\WiFi

 Not used: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi

exit status 1

invalid conversion from 'void (*)(uint8_t*, esp_now_send_status_t)' {aka 'void (*)(unsigned char*, esp_now_send_status_t)'} to 'esp_now_send_cb_t' {aka 'void (*)(const unsigned char*, esp_now_send_status_t)'} [-fpermissive]This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

จากโค้ด

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
//(ESP32)
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>
// (ESP8266)
//#include <espnow.h>
//#include <ESP8266WiFi.h>
float humidity ;
float temperature;
uint8_t broadcastAddress[] = {0xC8, 0xC9, 0x84, 0xA3, 0x64, 0x2B};
#define DHTPIN 2  
#define DHTTYPE  DHT22   // DHT 11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float incomingTemperature;
float incomingHumidity;
const long interval = 10000; 
unsigned long previousMillis = 0;  // will store last time DHT was updated 

// Variable to store if sending data was successful
String success;
typedef struct struct_message {
  float temp;
  float hum;
} struct_message;

struct_message DHTReadings;
struct_message incomingReadings;
esp_now_peer_info_t peerInfo;

// Callback when data is sent
//4 ฟังก์ชั่น OnDataSend 
//ESP8266
//void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t status
//ESP32
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)
{
 Serial.print("Last Packet Send Status: ");

// 5
//ESP8266
//sendStatus == 0
//ESP32
 if (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS){
  Serial.println("Delivery success");
 }
 else{
  Serial.println("Delivery fail");
 }
}

// Callback when data is received
//(ESP8266)
//void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, **uint8_t** len)
//(ESP32)
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) { 
 memcpy(&incomingReadings, incomingData, sizeof(incomingReadings));
 Serial.print("Bytes received: ");
 Serial.println(len);
 incomingTemperature = incomingReadings.temp;
 incomingHumidity = incomingReadings.hum;
}
 
void setup() {
   Serial.begin(9600);
 //ตั้งเป็นโหมด Wi-Fi Station
 WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.print("macAddress=");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  // สั่งให้เริ่ม ESP-NOW
// (ESP8266)[/u]
//esp_now_init() != 0  
//(ESP32)
//esp_now_init() != ESP_OK
 if (esp_now_init() != ESP_OK) {
  Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
  return;
 }

 // Set ESP-NOW Role
// esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO);

 // Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to
 // get the status of Trasnmitted packet
 esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
 
 // Register peer
//6
//Register peer 
//ESP8266
// esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
// esp_now_add_peer(broadcastAddress, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
//ESP32
 esp_now_peer_info_t peerInfo;
 memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
 peerInfo.channel = 0;
 peerInfo.encrypt = false;

 // Register for a callback function that will be called when data is received
 esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
///-d 


  Serial.println(F("DHTxx test!"));

 dht.begin();
}
 
void loop() {
 unsigned long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  // save the last time you updated the DHT values
  previousMillis = currentMillis;

  //Get DHT readings
  getReadings();

  //Set values to send
  DHTReadings.temp = temperature;
  DHTReadings.hum = humidity;
 // สั่งให้ส่งข้อมูล
 esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &DHTReadings, sizeof(DHTReadings));;
 if (result == ESP_OK) {
  Serial.println("Sent with success");
 }
 else {
  Serial.println("Error sending the data");
 }
  printIncomingReadings();
 delay(10000);
}
}

void getReadings()
{
    Serial.println("ผลที่อ่านได้จากESP32");
 delay(2000);

 // Read Temperature
 temperature = dht.readTemperature();
  delay(2000);
 // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
 //float t = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(temperature)){
  Serial.println("มีข้อผิดพลาด");
  temperature = 0.0;
 }
 else
 {
    Serial.print("temperature=");
    Serial.println(temperature);

 }
 humidity = dht.readHumidity();
 
 delay(2000);
 if (isnan(humidity)){
  Serial.println("มีข้อผิดพลาด");
  humidity = 0.0;
 }
  else
 {
    Serial.print("humidity=");
    Serial.println(humidity);

 }

}
void printIncomingReadings(){
 // Display Readings in Serial Monitor
 Serial.println("รับจาก NodeMCU8266 ");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(incomingTemperature);
 Serial.println(" ºC");
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(incomingHumidity);
 Serial.println(" %");
}

ต้องแก้จุดไหนบ้างครับ

ตอนนี้ลองเข้าเว๊บ ที่ 3

esp32-ตัวส่ง

/*
 ESP-NOW Demo - Transmit
 esp-now-demo-xmit.ino
 Sends data to Responder
 
 DroneBot Workshop 2022
 https://dronebotworkshop.com
*/
//esp32a
//ผลที่ได้คือ01= 78:21:84:7A:B3:88
//    02= 58:BF:25:9F:CA:1C

// Include Libraries
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

// Variables for test data
int int_value;
float float_value;
bool bool_value = true;

// MAC Address of responder - edit as required
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x9F, 0xCA, 0x1C};//ส่งไป esp32_02

// Define a data structure
typedef struct struct_message {
 char a[32];
 int b;
 float c;
 bool d;
} struct_message;

// Create a structured object
struct_message myData;

// Peer info
esp_now_peer_info_t peerInfo;

// Callback function called when data is sent
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) {
 Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
 Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Delivery Success" : "Delivery Fail");
}

void setup() {
 
 // Set up Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 
 // Set ESP32 as a Wi-Fi Station
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 // Initilize ESP-NOW
 if (esp_now_init() != ESP_OK) {
  Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
  return;
 }

 // Register the send callback
 esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
 
 // Register peer
 memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);
 peerInfo.channel = 0; 
 peerInfo.encrypt = false;
 
 // Add peer    
 if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){
  Serial.println("Failed to add peer");
  return;
 }
}

void loop() {

 // Create test data

 // Generate a random integer
 int_value = random(1,20);

 // Use integer to make a new float
 float_value = 1.3 * int_value;

 // Invert the boolean value
 bool_value = !bool_value;
 
 // Format structured data
 strcpy(myData.a, "Welcome to the Workshop!");
 myData.b = int_value;
 myData.c = float_value;
 myData.d = bool_value;
 
 // Send message via ESP-NOW
 esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData));
  
 if (result == ESP_OK) {
  Serial.println("Sending confirmed");
 }
 else {
  Serial.println("Sending error");
 }
 delay(2000);
}

esp32-ตัวรับ

/*
 ESP-NOW Demo - Transmit
 esp-now-demo-xmit.ino
 Sends data to Responder
 
 DroneBot Workshop 2022
 https://dronebotworkshop.com
*/
//esp32a
//ผลที่ได้คือ01= 78:21:84:7A:B3:88
//    02= 58:BF:25:9F:CA:1C
/*
 ESP-NOW Demo - Receive
 esp-now-demo-rcv.ino
 Reads data from Initiator
 
 DroneBot Workshop 2022
 https://dronebotworkshop.com
*/

// Include Libraries
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

// Define a data structure
typedef struct struct_message {
 char a[32];
 int b;
 float c;
 bool d;
} struct_message;

// Create a structured object
struct_message myData;


// Callback function executed when data is received
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
 memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
 Serial.print("Data received: ");
 Serial.println(len);
 Serial.print("Character Value: ");
 Serial.println(myData.a);
 Serial.print("Integer Value: ");
 Serial.println(myData.b);
 Serial.print("Float Value: ");
 Serial.println(myData.c);
 Serial.print("Boolean Value: ");
 Serial.println(myData.d);
 Serial.println();
}

void setup() {
 // Set up Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 
 // Set ESP32 as a Wi-Fi Station
 WiFi.mode(WIFI_STA);

 // Initilize ESP-NOW
 if (esp_now_init() != ESP_OK) {
  Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
  return;
 }
 
 // Register callback function
 esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
}
 
void loop() {

}

เป็นแบบ one way
ส่งได้ครับ ลอกโค้ด 100% ยกเว้น ค่า mac address

ลองระยะรับส่งรึยังครับเคยดูรีวิวไกลถึง 500ม แต่ระยะเสถียร แถวๆ 300ม

ยังไม่ลองครับ

ถ้าลองแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ…

ขอตย. โค้ดespnow ตัวส่งเป็น esp32 และต้วรับเป็นesp8266หน่อยครับ
ผมลอง3ชุดแล้วยังไม่ได้อีกครับ

ขอบคุณ​ครับ​