esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

แก้ไขยังไงครับผม

File “C:\Users\COM43\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py”, line 65, in
esptool.main(cmdline)

ถ่ายรูปที่ต่อบอร์ดมาดูหน่อย วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

นี้ครับ โค้ดเป็นของเว็ปที่ผมศึกษามาครับในเว็ปแนะนำให้ต่อแล้วก๊อปโค้ดนี้ใส่ลงไป เป็นการเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์HC-SRO4 ครับ

VCC -> VIN
Tring -> D1
Echo -> D2
Gnd -> G

ทำไมเป็น com1 ละครับ มันมี comport ไหนขึ้นบ้าง

มี com 1 กับ com 3 ครับ

ตอนนี้แก้ไข เป็น com3 สามารถใช้ได้แล้วครับแต่ การแสดงผลมันเป็น 0cm ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ

บรรทัดเหล่านี้ไม่ควรอยู่ใน void loop นะครับ มันเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น

ลองใช้โค้นนี้ดูครับ

#define echoPin D7 // Echo Pin
#define trigPin D6 // Trigger Pin
 
long duration, distance; // Duration used to calculate distance
 
void setup()
{
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
 
void loop()
{
/* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
//Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
distance = duration/58.2;
Serial.println(distance);
//Delay 50ms before next reading.
delay(50);
}

เป็น pinด้วย ครับ D6 D7

ขึ้น 0 อย่างเดียวเป็นไปได้ไหมครับที่ เซนเซอร์มันจะพังด้วย

ผมว่าต่อผิดนะ Vcc มันต้องต่อ กับแหล่งจ่าย 3 หรือไม่ก็ 5 V ครับ

ผมลองเปลี่ยนมาเป็นช่อง3vแล้วครับ เลข0 วิ่งเร็วขึ้นแต่ 0cm ไม่เพิ่่มครับ

วางโค้ตล่าสุดกับภาพที่ต่อมาดูหน่อยครับ

vcc เปลี่ยนจาก vin เป็น 3v

ตรงนี้ต่อ กราวถูกแล้วใช่ไหมครับ

image

ใช่ครับ ต่อกับกราว

ถ้าตอนนี้ค่ายังเป็น 0 ลอง เอามือไปบังหน้าเซนเซฮร์ดูรึยัง ว่าค่ามันเปลี่ยนแปลงบ้างไหม

ลองแล้วครับนิ่งสนิทเลย

ลองแก้เป็น 115200