ติด exit status 1 Compilation error: exit status 1 ทำยังไงดีครับ

พูดคุยกันเรื่องบอร์ด Arduino
In file included from c:\Users\jirawat26\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,
from c:\Users\jirawat26\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
from D:\test\sketch_jul20a\sketch_jul20a\sketch_jul20a.ino:9:
c:\Users\jirawat26\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:39:6: error: error “Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME”
39 | error “Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME”
| ^~~~~

exit status 1

Compilation error: exit status 1

ไม่ได้ใส่ค่าให้ตัวแปร BLYNK_TEMPLATE_ID และ BLYNK_TEMPLATE_NAME หรือเปล่าครับ