สร้าง function แล้ว return ค่าออกมาไม่ตรง Arduino

คือผมใช้ Soilsensor 4 ตัว แล้ว สร้าง function อ่านค่า sensor ทั้ง 4 ตัว หาค่าเฉลี่ยแล้ว return ออกมา
สร้างตัวแปร()averagesoilsensorValue มารับ แต่ว่าค่าที่ออกมา ไม่ตรง กับตัวแปร(SoilSensorValue)ที่ return ออกมา

ตัวจะเอาค่า return (SoilSensorValue)ไปใช้กับ function อื่น

int averagesoilsensorValue = ReadsoilsensorValue(); 
const int SoilSensorValue;

void setup(){
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
}

void loop(){

}

int ReadsoilsensorValue(){
  static unsigned long timer1 = millis();
  const unsigned long period = 1000; 
  if(millis() - timer1 >= period){
    timer1 = millis();

    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);

    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);

    // Serial.print("Soil_1 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_1); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_2 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_2); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_3 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_3); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_4 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_4); Serial.println("%");

    SoilSensorValue = ((mapSoilSensorValue_1 + mapSoilSensorValue_2 + mapSoilSensorValue_3 + mapSoilSensorValue_4)/ 4) ;    
    Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(SoilSensorValue); Serial.println("%");
    return SoilSensorValue;
  }
}

void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, averagesoilsensorValue);
}

ค่าที่ได้จากตัวแปร int averagesoilsensorValue;
image

ค่าที่ได้จากตัวแปร int SoilSensorValue;
image

อันนี้ code เต็มๆ

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "";
char ssid[] = "55";
char pass[] = "12345678";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED(){
  Blynk.syncAll();
}

//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0  //ปุ่ม Auto/Manual
#define Widget_Btn_01 V1  //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2  //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน

//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3 //ไฟสถานะปั๊มน้ำ

WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);

//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35


//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump 32

//ประกาศตัวแปร
int averagesoilsensorValue = ReadsoilsensorValue(); //ค่าเฉลี่ย soilsensor คิดเป็นเปอร์เซน
int SoilSensorValue;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  // WiFi.begin(ssid, pass);
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  //   delay(500);
  //   Serial.print(".");
  // }
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

  //pinMode INPUT
  pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_4, INPUT);

  //pinMode OUTPUT
  pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);

  //เรียกใช้ Function
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
  timer.setInterval(2000, AutoSoilWater);
  //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);
  

  
}

void loop(){
  Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(averagesoilsensorValue); Serial.println("%");
  
  Blynk.run();
  timer.run();
}


void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, averagesoilsensorValue);
}
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
  int value = param.asInt();

  if(value== 1){
    digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
    LedBlynkPump.on();
  }else{
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    LedBlynkPump.off();
  }

}


int ReadsoilsensorValue(){
  static unsigned long timer1 = millis();
  const unsigned long period = 1000; 
  if(millis() - timer1 >= period){
    timer1 = millis();

    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);

    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);

    // Serial.print("Soil_1 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_1); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_2 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_2); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_3 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_3); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_4 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_4); Serial.println("%");

    SoilSensorValue = ((mapSoilSensorValue_1 + mapSoilSensorValue_2 + mapSoilSensorValue_3 + mapSoilSensorValue_4)/ 4) ;    
    //Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(SoilSensorValue); Serial.println("%");
    return SoilSensorValue;
  }
}

void AutoSoilWater(){
  if(averagesoilsensorValue < 65 ){
    if(Widget_Btn_Pump == 1){

      digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);

    }
    else if(averagesoilsensorValue > 70){

      digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);

    }
  }
}

ถ้ากำหนดตรงนี้เท่ากับ 10 ค่าที่รีเทินออกมาตรงไหมครับลองดูหน่อย

ไม่ตรงครับ

image

แสดงว่าค่าไม่มาอะสิ

แต่ผม serialprint ใน ฟังชัน ค่าที่ได้ก็ถูกนะครับ หรือผมทำผิดตรงไหนครับ

ใส่ ReadsoilsensorValue(); เข้าไปใน void loop () บรรทัดแรกดูครับ

void loop(){

ReadsoilsensorValue();
Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(averagesoilsensorValue); Serial.println("%");
  
  Blynk.run();
  timer.run();
}

เหมือนเดิมครับ แสดงค่าเดิม

ตอนเช็คค่าใน ฟังก์ชันนี้เช็คยังไงครับ

เปลี่ยน type function ครับ int เป็น void แล้ว print ค่า return ใน function ดูครับ

int ReadsoilsensorValue(){}

เป็น

void ReadsoilsensorValue(){}

ลองคอมไพล์ดูซิ พอดีไม่ได้อยู่หน้าคอม เทสยากนิดนึ่ง

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "";
char ssid[] = "55";
char pass[] = "12345678";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED(){
  Blynk.syncAll();
}

//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0  //ปุ่ม Auto/Manual
#define Widget_Btn_01 V1  //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2  //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน

//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3 //ไฟสถานะปั๊มน้ำ

WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);

//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35


//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump 32

//ประกาศตัวแปร
int averagesoilsensorValue; //ค่าเฉลี่ย soilsensor คิดเป็นเปอร์เซน
int SoilSensorValue;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  // WiFi.begin(ssid, pass);
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  //   delay(500);
  //   Serial.print(".");
  // }
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

  //pinMode INPUT
  pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_4, INPUT);

  //pinMode OUTPUT
  pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);

  //เรียกใช้ Function
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
  timer.setInterval(2000, AutoSoilWater);
  //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);
  

  
}

void loop(){
  Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(averagesoilsensorValue); Serial.println("%");
  
  Blynk.run();
  timer.run();
}


void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, averagesoilsensorValue);
}
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
  int value = param.asInt();

  if(value== 1){
    digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
    LedBlynkPump.on();
  }else{
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    LedBlynkPump.off();
  }

}


int ReadsoilsensorValue(int _SoilSensorValue){
  static unsigned long timer1 = millis();
  const unsigned long period = 1000; 
  if(millis() - timer1 >= period){
    timer1 = millis();

    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);

    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);

    // Serial.print("Soil_1 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_1); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_2 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_2); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_3 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_3); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_4 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_4); Serial.println("%");

    _SoilSensorValue = ((mapSoilSensorValue_1 + mapSoilSensorValue_2 + mapSoilSensorValue_3 + mapSoilSensorValue_4)/ 4) ; 
    averagesoilsensorValue = _SoilSensorValue;
       
    //Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(SoilSensorValue); Serial.println("%");
    return _SoilSensorValue;
  }
}

void AutoSoilWater(){
  ReadsoilsensorValue(averagesoilsensorValue);
  if(averagesoilsensorValue < 65 ){
    if(Widget_Btn_Pump == 1){

      digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);

    }
    else if(averagesoilsensorValue > 70){

      digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);

    }
  }
}

ก่อนแก้

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "aAISQlGcE-5UZxxipP0qxafbXHSFBJEt";
char ssid[] = "Eleceasy";
char pass[] = "xxxx";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED(){
  Blynk.syncAll();
}

//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0  //ปุ่ม Auto/Manual
#define Widget_Btn_01 V1  //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2  //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน

//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3 //ไฟสถานะปั๊มน้ำ

WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);

//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35


//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump 32

//ประกาศตัวแปร
int averagesoilsensorValue = ReadsoilsensorValue(); //ค่าเฉลี่ย soilsensor คิดเป็นเปอร์เซน
int SoilSensorValue;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  // WiFi.begin(ssid, pass);
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  //   delay(500);
  //   Serial.print(".");
  // }
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

  //pinMode INPUT
  pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_4, INPUT);

  //pinMode OUTPUT
  pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);

  //เรียกใช้ Function
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
  timer.setInterval(2000, AutoSoilWater);
  //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);
  

  
}

void loop(){
  ReadsoilsensorValue();
  Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(averagesoilsensorValue); Serial.println("%");
  
  Blynk.run();
  timer.run();
}


void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, averagesoilsensorValue);
}
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
  int value = param.asInt();

  if(value== 1){
    digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
    LedBlynkPump.on();
  }else{
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    LedBlynkPump.off();
  }

}


int ReadsoilsensorValue(){
  static unsigned long timer1 = millis();
  const unsigned long period = 1000; 
  if(millis() - timer1 >= period){
    timer1 = millis();

    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);

    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);

    // Serial.print("Soil_1 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_1); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_2 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_2); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_3 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_3); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_4 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_4); Serial.println("%");

    SoilSensorValue = 10 ;    
    //Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(SoilSensorValue); Serial.println("%");
    return SoilSensorValue;
  }
}

void AutoSoilWater(){
  if(averagesoilsensorValue < 65 ){
    if(Widget_Btn_Pump == 1){

      digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);

    }
    else if(averagesoilsensorValue > 70){

      digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);

    }
  }
}

output

หลังแก้

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "aAISQlGcE-5UZxxipP0qxafbXHSFBJEt";
char ssid[] = "Eleceasy";
char pass[] = "xxxx";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED(){
  Blynk.syncAll();
}

//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0  //ปุ่ม Auto/Manual
#define Widget_Btn_01 V1  //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2  //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน

//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3 //ไฟสถานะปั๊มน้ำ

WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);

//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35


//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump 32

//ประกาศตัวแปร
int averagesoilsensorValue; //ค่าเฉลี่ย soilsensor คิดเป็นเปอร์เซน
int SoilSensorValue;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  // WiFi.begin(ssid, pass);
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  //   delay(500);
  //   Serial.print(".");
  // }
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

  //pinMode INPUT
  pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_4, INPUT);

  //pinMode OUTPUT
  pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);

  //เรียกใช้ Function
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
  timer.setInterval(2000, AutoSoilWater);
  //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);
  

  
}

void loop(){
  Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(averagesoilsensorValue); Serial.println("%");
  
  Blynk.run();
  timer.run();
}


void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, averagesoilsensorValue);
}
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
  int value = param.asInt();

  if(value== 1){
    digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
    LedBlynkPump.on();
  }else{
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    LedBlynkPump.off();
  }

}


int ReadsoilsensorValue(int _SoilSensorValue){
  static unsigned long timer1 = millis();
  const unsigned long period = 1000; 
  if(millis() - timer1 >= period){
    timer1 = millis();

    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);

    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);

    // Serial.print("Soil_1 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_1); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_2 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_2); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_3 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_3); Serial.println("%");
    // Serial.print("Soil_4 :"); Serial.print(mapSoilSensorValue_4); Serial.println("%");

    _SoilSensorValue = 10 ; 
    averagesoilsensorValue = _SoilSensorValue;
       
    //Serial.print("SoilAverage : "); Serial.print(SoilSensorValue); Serial.println("%");
    return _SoilSensorValue;
  }
}

void AutoSoilWater(){
  ReadsoilsensorValue(averagesoilsensorValue);
  if(averagesoilsensorValue < 65 ){
    if(Widget_Btn_Pump == 1){

      digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);

    }
    else if(averagesoilsensorValue > 70){

      digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
      Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);

    }
  }
}

output

จะเห็นว่าค่าที่เราตั้งไว้จะออกมาแล้วนั้นคือ 10

โอเครครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ

***พอดีไม่สบายป่วยเป็นอาทิตย์เลย

อีกอย่างครับ ผมขอแนวทางการทำระบบ Auto/Manual หน่อยครับ

การทำงานคือ

 • เมื่อกดปุ่ม Auto ระบบต่างๆ จะทำงานเอง

 • เมื่อกดปุ่มสลลับเป็น Manual หรือ กดปุ่ม เปิด-ปิดไฟ ให้ปุ่มสลับเป็นจาา Auto เป็น Manual (เรากำหนดการทำงานเอง)

ใช้ blynk กับ esp32 ครับ
**คือตอนนี้ผมได้นิดหน่อยแล้วแต่ยงทำไม่สำเร้จ เลยจะหาแนวทางเพิ่มครับ
**จะให้ตั้งกระทู้ใหม่มั้ยครับ

ตั้งกระทู้ใหม่แล้วเอารายละเอียดมาคุยกันครับ