เกี่ยวกับห้อง infinity knowledge

สานต่อความตั้งใจของผมสำหรับติวเตอร์วิศวกรรม
ประกอบไปด้วย คณิตศาสตร์ แคลคูลัส วงจรไฟฟ้า และอื่นๆ ความรู้ใดๆ ที่ผมมีจะถูกถ่ายทอดลงในห้องนี้ ก่อนที่ผมจะลืมหมดนะครับ 55