ตรวจสอบการใช้งาน ขา INPUT OUTPUT ESP32 (30Pins)

ตรวจสอบการใช้งาน ขา INPUT OUTPUT ESP32 (30Pins) ว่าขาใดสามารถใช้ได้บ้าง

ดูๆ แล้ว รุ่น 30 ขา น่าจะทำ การปิดเปิด relay ได้ 10 ชุด นะครับ + อุปกรณ์ I2C (Pin21 Pin22)

ทดสอบด้วย Board manager ESP32 Version 2.0

การทดสอบ ใช้ Push Button ต่อแบบ Input pullup

ESP32 IO 30Pins.pdf (67.1 KB)

code ที่ใช้ทดสอบ
LED_Run.rar (7.5 KB)

Library เพิ่มเติม :slight_smile:
Bounce2.rar (288.9 KB)

1 Like