ขึ้น Invalid auth token แก้ยังไงครับ Blynk เวอร์ชั่นใหม่

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6r9MX7k0g"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "DHT"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "DHT.h"
DHT dht;
int analogPin = A0; //ประกาศตัวแปร
int val = 0;

#define LINE_TOKEN "5LeQd7C9ONP4DC32tqP63qo9XMUNWRl3Fi9DzuYh9Dh"

char auth[] = "FqO0_6irvdX4VCYQt1na0FVsa7o5H5Pn"; // ใช้ Token ที่คัดลอกจากแอพเรามาวางแทน
char ssid[] = "Def_2G";
char pass[] = "0817664814"; // กรอกรหัส WIFI แทนนะครับ

bool notifiedRain = false, notifiedHarvest = false;


void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);

  LINE.setToken(LINE_TOKEN);
  Serial.println();
  Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");
  dht.setup(D2); // data pin 2
  pinMode(analogPin, INPUT);
}

void loop()
{
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  float humidity = dht.getHumidity();    // ดึงค่าความชื้น
  float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ
  float H = humidity ;
  Serial.print(dht.getStatusString());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(H, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
  Blynk.run();
  delay(100);
  Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
  Blynk.virtualWrite(V1, H);
  // LINE.notify("Humidity is: "+String(humidity)+" %");
  // LINE.notify("Temperature is: "+String(temperature)+" C");
  val = analogRead(analogPin); //อ่านค่าสัญญาณ analog ที่ต่อกับ LDR
  val = map(val, 0, 1024, 0, 100);
  Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
  Serial.println(val);  // พิมพ์ค่าของตัวแปร val
  Blynk.virtualWrite(V2, val);
  // LINE.notify("Rain is: "+String(val)+" %");
  if (H > 60)
  {
    if (!notifiedHarvest)
    {
      LINE.notify("อุณหภูมิไม่เหมาะสมเเก่การเก็บผลผลิต" + String(humidity) + " %");
      // delay(1000);
      notifiedHarvest = true;
    }
  }
  else
  {
    notifiedHarvest = false;
  }

  if (val < 40)
  {
    if (!notifiedRain)
    {
      LINE.notify("มีฝนตกไม่เหมาะสมต่อการกรีดยาง");
      notifiedRain = true;
    }
  }
  else
  {
    notifiedRain = false;
  }
  //  int rain = analogRead(D3);
  // rain = map(rain,0,1023,0,100);
  // Blynk.virtualWrite(V3,rain);
  // Serial.println(rain);
}

ลองตามนี้ได้ไหมครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6r9MX7k0g"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "DHT"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>

DHT dht(D2, DHT22); // Assuming DHT22 sensor, use DHT11 if applicable
int analogPin = A0;
int val = 0;

#define LINE_TOKEN "5LeQd7C9ONP4DC32tqP63qo9XMUNWRl3Fi9DzuYh9Dh"

char auth[] = "FqO0_6irvdX4VCYQt1na0FVsa7o5H5Pn";
char ssid[] = "Def_2G";
char pass[] = "0817664814";

bool notifiedRain = false, notifiedHarvest = false;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 dht.begin();
 pinMode(analogPin, INPUT);
 Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");
}

void loop() {
 delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
 float humidity = dht.readHumidity();
 float temperature = dht.readTemperature();
 float H = humidity;
 Serial.print(dht.getStatusString());
 Serial.print("\t");
 Serial.print(H, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.print(temperature, 1);
 Serial.print("\t\t");
 Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);

 Blynk.run();
 delay(100);

 Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
 Blynk.virtualWrite(V1, H);

 val = analogRead(analogPin);
 val = map(val, 0, 1023, 0, 100);
 Serial.print("val = ");
 Serial.println(val);
 Blynk.virtualWrite(V2, val);

 if (H > 60) {
  if (!notifiedHarvest) {
   LINE.notify("อุณหภูมิไม่เหมาะสมเเก่การเก็บผลผลิต " + String(humidity) + " %");
   notifiedHarvest = true;
  }
 } else {
  notifiedHarvest = false;
 }

 if (val < 40) {
  if (!notifiedRain) {
   LINE.notify("มีฝนตกไม่เหมาะสมต่อการกรีดยาง");
   notifiedRain = true;
  }
 } else {
  notifiedRain = false;
 }
}