ขอความช่วยเหลือหน่อยครับคำสั่ง lcd.clear ไม่ทำงาน

ขอความช่วยเหลือหน่อยครับพี่ๆในกลุ่มพอดีผมใช้ คำสั่ง lcd.clear แล้วคำสั่งไม่ทำงานครับ ผลลัพธ์ออกมาคนละแบบกับที่เขียนโค๊ดลงไปเลยครับ

โค้ต

//--------------------------------------------------------------- LIBRARY SENSOR -----------------------------------------------------------------------------------------//
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

BlynkTimer timer;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
//--------------------------------------------------------------- VARIABLES --------------------------------------------------------------------------------------------//
int measurePin = A0;
int ledPower = D5;  

int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;

float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
//--------------------------------------------------------------- FUNCTION --------------------------------------------------------------------------------------------//
int WifiPercentSignal() {
 int CurrentWiFiSignal,WifiSignal;
 CurrentWiFiSignal = WiFi.RSSI();
 if(CurrentWiFiSignal > -40) CurrentWiFiSignal = -40;
 if(CurrentWiFiSignal < -90) CurrentWiFiSignal = -90;
 WifiSignal = map(CurrentWiFiSignal, -40, -90, 0, 100);
 return WifiSignal;
}
int Airdust(){
 digitalWrite(ledPower, LOW); 
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); 
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); 
 delayMicroseconds(sleepTime);
 calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);
 dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
 Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
 Serial.print(voMeasured);
 Serial.print(" - Voltage: ");
 Serial.print(calcVoltage);
 if (dustDensity <= 0.00) {
  dustDensity = 0.00;
 }
 dustDensity = dustDensity * 1000;
 Serial.print(" - Dust Density: ");
 Serial.print(dustDensity);
 Serial.println(" µg/m³");
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Dus");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(dustDensity); 
 lcd.print(" ug/m3 ");
 return dustDensity; 
}
void sendsensor(){
 Blynk.virtualWrite(V10,WifiPercentSignal());
 Blynk.virtualWrite(V1,Airdust());
}
void connect_internet(){
 char auth[34] = "yz-122hagdcFwGKRmfL8jEWFdy5lWgew";
 char sever[15] = "103.233.194.42";
 int port = 8080;
 const char* ssid = "aisfibre_2.4G_Netpuk";
 const char* pass = "kaew170217";
  WiFi.begin(ssid, pass); 
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "103.233.194.42", 8080);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println("Connecting... "); 
  Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status()); 
  delay(1000);
 }
 Serial.print("Wi-Fi connected."); 
 Serial.print("IP Address : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.print("WifiPercentSignal(%) : ");
 Serial.println(WifiPercentSignal());
}
//--------------------------------------------------------------- SET DEFAULT--------------------------------------------------------------------------------------------//
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  connect_internet();
  timer.setInterval(5000L, sendsensor);
}

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}ผลลัพธ์

ปล.ผลลัพธ์ที่ต้อองการอยู่ในฟังก์ชั่น Airdust ครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผลลัพธ์ที่ต้องการต้องโชว์เท่าไหร่ครับ serial printf ออกมาดูหน่อย เทียบกันครับ

ผลลัพธ์ที่เป็น ค่า dustDensity กำหนดตายตัวอะครับ แต่ตอน ให้ไปโชว์ใน lcd ข้อความมันเพี้ยนนะครับ มันเหมือนไม่ clear ข้อความที่โชว์อยุ่เดิมให้อะครับ

อันนี้คือภาพเพื้ยนหรอครับ

ภาพ

ใช่ละครับพี่ ข้อความมันเพี้ยนนะครับตรง บรรทัดที่ 1 นะครับที่เขียนว่า Dust Density นะครับ ผมลองทดสอบลดให้เหลือแค่คำว่า dust ดู แต่มันไม่ได้ออกมาตามนั้นนะครับ

ทำได้ละครับพี่ ขอบคุณครับ

เยี่ยมมากครับ สรุปให้หน่อยว่าปัญหาคืออะไร แก้ไขอย่างไร

ปัญหาเกิดจาก ผมเผลอไปหมด methon lcd.begin(); กับ lcd.backlight(); จึงทำให้เหมือนกับว่าช่องทางการเชื่อมต่อของโค๊ดกับ จอ LCD หายไปนะครับ

ปล.เขินตายเลยครับบบผมม

1 Likes

เยี่ยมเลยครับขอบคุณที่อัพเดทครับ