อยากส่ง line และgoogle sheet ทุกๆครึ่งชั่วโมง ต้องทำยังไงครับ

//----------- MODBUS MASTER------------------------------------------------------------------------------------------------

#include “DFRobot_RTU.h”
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <SimpleTimer.h>

#define SSID “ATOM_ADELE” //ใส่ ชื่อ Wifi ที่จะเชื่อมต่อ
#define PASSWORD “Atom0899495910” //ใส่ รหัส Wifi
#define RXD2 16
#define TXD2 17
#define LINE_TOKEN “IaNvCjT54h0NYFVMurbaqi7Mk6XUDFmxcqeYFRNvXzA” // line token ของตัวเอง

DFRobot_RTU modbus_Data(/s =/&Serial2);

float TempNo_1;//(4 ไบต์) เก็บเลขทศนิยมแบบ single precision

char ssid = “Atom_adele”;
char pass = “Atom0899495910”;
SimpleTimer timer;

void setup() {

Serial.begin(115200);
Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
// Baud Rate 9600, SERIAL_8N1 = data bits(8) ,parity bit no (N) , stop bit one (1)
// Modbus slave ID 1 ใช้ Serial2 อ้างจาก Library HardwareSerial ของ ESP32
WiFi.mode(WIFI_STA); //เชื่อมต่อ Wifi
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.println(LINE.getVersion());
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify(“เริ่มการทำงาน…”);
Serial.begin(115200); Serial.println();
Serial.println(LINE.getVersion());

WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(“connecting”);
delay(5000);
}
Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
Serial.println(WiFi.localIP());
timer.setInterval(1800000);
// กำหนด Line Token
LINE.setToken(LINE_TOKEN);

// ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
LINE.notify(“ระดับน้ำถังน้ำใส”); // จำนวนเต็ม

}

void loop()
{
TempNo1();
timer.run();

}

void TempNo1() {

//**** อ่าน Float
double ReadRegister[2] = { 0, 1 };
//สร้างตัวแปรแบบอาร์เรย์จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยตำแหน่งที่ 0 และตำแหน่งที่ 1

ReadRegister[0] = modbus_Data.readHoldingRegister(1, 17);
ReadRegister[1] = modbus_Data.readHoldingRegister(1, 18);
/*
อ่านค่าหรือรับค่าของตัวแปร ReadRegister[0] ตำแหน่งที่ 0 และตัวแปร ReadRegister[1] ตำแหน่งที่ 1
ของ D17 และ D18 ของ PLC
*/
memcpy(ReadRegister, &ReadRegister[2], sizeof(float));
//copy ค่าตัวแปรแบบอาร์เรยชื่อ ReadRegister ลงไปใน buffer เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่ 0 ไปด้วยความยาวทั้งหมด sizeof(float)

double ReadRegisterA = modbus_float(ReadRegister[0], ReadRegister[1]);

Serial.print(“ค่าที่อ่านได้จาก PLC : “); Serial.println(ReadRegisterA); Serial.println(””);

delay(1000);

}

//— ชุดการถอดค่า 4 x 4 Bits ช 16 Bits
float modbus_float(uint16_t value1, uint16_t value2)
{
float Encode;
char* Modbus_HoldReg[4];
Modbus_HoldReg[0] = ((char*)(&Encode)) + 3;
Modbus_HoldReg[1] = ((char*)(&Encode)) + 2;
Modbus_HoldReg[2] = ((char*)(&Encode)) + 1;
Modbus_HoldReg[3] = ((char*)(&Encode)) + 0;
*Modbus_HoldReg[0] = (value2 >> 8) & 0xff;
*Modbus_HoldReg[1] = value2 & 0xff;
*Modbus_HoldReg[2] = (value1 >> 8) & 0xff;
*Modbus_HoldReg[3] = value1 & 0xff;

return Encode;
}
void CheckWiFi(){
Serial.println(“\nConnecting to WiFi”);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print(“Connecting”);Serial.println(“”);
delay(5000);}
}
//https://script.google.com/macros/s/AKfycbzlcQVFTDNbUgPEg44jZpIcsCnepWPdtjYwiOjLdq2cBp1z57c_i55KthR_7cC_Y4FAKw/exec
String GAS_ID = “AKfycbzlcQVFTDNbUgPEg44jZpIcsCnepWPdtjYwiOjLdq2cBp1z57c_i55KthR_7cC_Y4FAKw”;
//Your Domain name with URL path or IP address with path
const char* host = “script.google.com”; // only google.com not https://google.com

void update_google_sheet()
{
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);

// Use WiFiClient class to create TCP connections
WiFiClientSecure client;
const int httpPort = 443; // 80 is for HTTP / 443 is for HTTPS!

client.setInsecure(); // this is the magical line that makes everything work

if (!client.connect(host, httpPort)) { //works!
 Serial.println("connection failed");
 return;
}
  
//----------------------------------------Processing data and sending data
String url = "/macros/s/" + GAS_ID + "/exec?voltage=";

url += String(TempNo_1);

// url += “&current=”;
// url += String(30);

Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);

// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
       "Host: " + host + "\r\n" + 
       "Connection: close\r\n\r\n");

Serial.println();
Serial.println("closing connection"); 

}