แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วย NodeMCU หรือ ESP8622

กระทู้นี้เป็นการเริ่มต้นสำหรับ การส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line โดยเริ่มจากการต่ออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการกดเพื่อส่งค่า On และ Off กันก่อน

วงจรกดปุ่มแจ้งเตือนผ่าน line

Button_send_line_bb.pdf (647.4 KB)

Button_send_line.ino (1.8 KB)

โค้ตที่ใช้

const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
 Serial.begin(112500);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {
 temp = digitalRead(button);
   
   if (temp == LOW) {
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("LED Turned ON");
    delay(1000);

    }
   else {
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.println("LED Turned OFF");
    delay(1000);

    }
}

เมื่อเราทดสอบการกด On และ Off ว่าทำงานตามปกติก็ให้ใส่โค้ต ส่ง line โดยใช้ libraly ชื่อ TridentTD_LineNotify เผื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนคำสั่งครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

จากนั้นไปสมัคร line บนหน้าเว็บเพื่อเอา Token การแจ้งเตือนมาใช้

LINE Notify

LINE Notify คือบริการอันแสนสะดวกที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ได้ทาง LINE ไม่ว่าจะเป็น GitHub IFTTT Mackerel ฯลฯ

เมื่อ login เข้ามาแล้ว กด ออก Token แล้วใส่ชื่อที่จะเป็นเหมือนคนที่ส่ง line มาแจ้งเตือนเรา

จากนั้นเลือกคน หรือกลุ่มที่เราต้องการให้แจ้งไป แล้วกด ออก Token

image

เพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน line

 ///// set button 1 ///
 #include <TridentTD_LineNotify.h>

#define SSID    "Eleceasy"
#define PASSWORD  "Bb20072536"
#define LINE_TOKEN "DNi0g1Q9WuiBqhfTmKaHQWQdXXfIQ6qC0fpaH6MfJsu"
const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
 Serial.begin(112500);
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(button, INPUT);
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

 // ตัวอย่างส่งข้อความ
 LINE.notify(String("Send to easyDemo ") + 10);

 // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
 //LINE.notify(2342);     // จำนวนเต็ม
 //LINE.notify(212.43434,5);  // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก

 // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
 //LINE.notifySticker(3,240);    // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
 //LINE.notifySticker("Hello",1,2); // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2 พร้อมข้อความ

 // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
 //LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
 //LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");
}

void loop() {
 temp = digitalRead(button);
   
   if (temp == LOW) {
   if(Lock == true){
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("LED Turned ON");
    LINE.notify("LED ON");
    delay(1000);
    Lock = false;
   }
    }
   else {
   if(Lock == false){
    digitalWrite(led, LOW);
    Serial.println("LED Turned OFF");
    LINE.notify("LED OFF");
    delay(1000);
    Lock = true;
   }
    }
}

Button_NodeMCU_send_line.ino (2.1 KB)

void Line_Notify1(String message1) ;
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define WIFI_SSID "NBN_311523_2.4G"
#define WIFI_PASSWORD "311523BNN"
#define LINE_TOKEN_PIR "4AwdQx6Ak5qfhtbIRZzkrXxs3odXqaPx4QaDTtILvlD"
#define PirPin D6

String message1 = "you received a new parcel";
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(PirPin, INPUT);
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 // dht.begin();
 Serial.println("connecting");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 delay(10000);
 Serial.println("Pir Ready!!");
 //read_sensor();
 ts = ts1 = ts2 = millis();
}
void loop() {
 ts = millis();
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
 } else {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 }
  
 if ((ts - ts1 >= 5000) && (beep_state == true)) {
  beep_state = false;
 } 
 
 if ((digitalRead(PirPin) == HIGH) && (beep_state == false) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
  while (digitalRead(PirPin) == HIGH) delay(100);
  Serial.println("Detect !");
  Line_Notify1(message1);
  beep_state = true;
 }
 delay(10);
}
void Line_Notify1(String message) {
 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) 
{
  Serial.println("connection failed");
  delay(2000);
  return;
 }
 String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
 req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN_PIR) + "\r\n";
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
 req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message1).length()) + "\r\n";
 req += "\r\n";
 req += "message=" + message1;
 // Serial.println(req);
 client.print(req);
 delay(20);
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
 }
}

ผมใช้โค้ดนี้เพื่อให้มันตรวจจับวัตถุเนื่องจากผมทำตู้รับพัสดุคล้ายๆกับตู้รับจดหมายเพื่อจะให้มันแจ้งเตือนทางไลน์ รันทุกอย่างเรียบร้อย แต่เมื่อ serial monitor มันขึ้น detect และ connection failed เกิดจากอะไรหรอครับผมควรแก้ตรงไหนครับ พอดีผมทำโครงการจบแก้ทุกทางแล้วทำไม่ได้จริงๆครับ

ผมทำตามตัวอย่าง มันไม่แจ้งเตือนเข้าไปในไลน์เลยครับ รบกวนขี้แนะด้วยครับ
ลองกด sw แล้ว ขึ้นแค่ว่า ON OFF ใน Serial Monitor เท่านั้นครับ ผมใช้ esp32

code >>>

#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define SSID “xxxxt”
#define PASSWORD “xxxxxxx”
#define LINE_TOKEN “LEpVjc6bUSUWdU6cFuCHGCZEaQhAuFDEtqswPMvotRd”

const int led = 23;
const int button = 13;
int temp = 0;
bool Lock = false;

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
Serial.println(LINE.getVersion());
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }
Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// กำหนด Line Token
LINE.setToken(LINE_TOKEN);

// ตัวอย่างส่งข้อความ
LINE.notify(String("Send to easyDemo ") + 10);
}

void loop() {
temp = digitalRead(button);

 if (temp == LOW) {
 if(Lock == true){
  digitalWrite(led, HIGH);
  Serial.println("LED Turned ON");
  LINE.notify("LED ON");
  delay(5000);
  Lock = false;
  }
 }
 else {
 if(Lock == false) {
  digitalWrite(led, LOW);
  Serial.println("LED Turned OFF");
  LINE.notify("LED OFF");
  delay(5000);
  Lock = true;

  }

}
}

พี่คะ คือหนูWiFiClientSecure.h หาตัวนี้ไม่เจอ หนูจะโหลดไฟล์Zip ต้องทำไงคะ