ตัววัดความชื้นในดินส่ง-รับข้อมูล ผ่านLoRa32

ผมต้องแก้ในส่วนไหนถึงLoRa จะส่งค่าความชื้นมา LoRa อีกตัวได้ครับ

นี้โค้ดครับ


-----------Sender---------------
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include "SSD1306.h"
#include<Arduino.h>
int sensorPin = A0;
//OLED pins to ESP32 GPIOs via this connecthin:
//OLED_SDA -- GPIO4
//OLED_SCL -- GPIO15
//OLED_RST -- GPIO16
 
SSD1306 display(0x3c, 4, 15);
 
// WIFI_LoRa_32 ports
// GPIO5 -- SX1278's SCK
// GPIO19 -- SX1278's MISO
// GPIO27 -- SX1278's MOSI
// GPIO18 -- SX1278's CS
// GPIO14 -- SX1278's RESET
// GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
 
#define SS   18
#define RST   14
#define DI0   26
#define BAND  433E6 //915E6 
 
int counter = 0;
 
void setup() {
 pinMode(25,OUTPUT); //Send success, LED will bright 1 second
 pinMode(16,OUTPUT);
 digitalWrite(16, LOW);  // set GPIO16 low to reset OLED
 delay(50); 
 digitalWrite(16, HIGH);
  
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial); //If just the the basic function, must connect to a computer
 // Initialising the UI will init the display too.
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
 display.drawString(5,5,"LoRa Sender");
 display.display();
  
 SPI.begin(5,19,27,18);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
 Serial.println("LoRa Sender");
 if (!LoRa.begin(BAND)) {
  Serial.println("Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 Serial.println("LoRa Initial OK!");
 display.drawString(5,20,"LoRa Initializing OK!");
 display.display();
 delay(2000);
}
void loop() {
 Serial.print("Sending packet: ");
 Serial.println(counter);
 display.clear();

 // send packet
 LoRa.beginPacket();
 
  int sensorValue;
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);
 Serial.print("Soil moisture: ");
 LoRa.print("Soil moisture: ");
 Serial.print(sensorValue);
 Serial.println(" %");
 LoRa.print(counter);
 
 
 
 
 LoRa.endPacket();
      // wait for a second
 delay(3000);
}

โค้ด

---------- **Receiver**-------------
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include "SSD1306.h"
 
SSD1306 display(0x3c, 4, 15);
 
//OLED pins to ESP32 GPIOs via this connection:
//OLED_SDA -- GPIO4
//OLED_SCL -- GPIO15
//OLED_RST -- GPIO16
// WIFI_LoRa_32 ports
// GPIO5 -- SX1278's SCK
// GPIO19 -- SX1278's MISO
// GPIO27 -- SX1278's MOSI
// GPIO18 -- SX1278's CS
// GPIO14 -- SX1278's RESET
// GPIO26 -- SX1278's IRQ(Interrupt Request)
 
#define SS   18
#define RST   14
#define DI0   26
#define BAND  433E6
 
void setup() {
 pinMode(16,OUTPUT);
 digitalWrite(16, LOW);  // set GPIO16 low to reset OLED
 delay(50); 
 digitalWrite(16, HIGH);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
  
 Serial.begin(115200);
 while (!Serial); //if just the the basic function, must connect to a computer
 delay(1000);
 Serial.println("LoRa Receiver"); 
 display.drawString(5,5,"LoRa Receiver"); 
 display.display();
 SPI.begin(5,19,27,18);
 LoRa.setPins(SS,RST,DI0);
  
 if (!LoRa.begin(BAND)) {
  display.drawString(5,25,"Starting LoRa failed!");
  while (1);
 }
 Serial.println("LoRa Initial OK!");
 display.drawString(5,25,"LoRa Initializing OK!");
 display.display();
}
void loop() {
 // try to parse packet
 int packetSize = LoRa.parsePacket();
 if (packetSize) {
  // received a packets
  Serial.print("Received packet. ");
  display.clear();
  
  // read packet
  while (LoRa.available()) {
  String data = LoRa.readString();
  Serial.print(data);
  display.drawString(20,22, data);
  display.display();
  }
  // print RSSI of packet
  Serial.print(" with Soil moisture ");
  
  display.drawString(20, 45, "Soil moisture: ");
  
  display.display();
}
}

ปัญหาคืออะไรครับ

ปัญหาคือค่าข้อมูลของความชื้นไม่ส่งมายังตัวรับครับ

จากโค้ตตัวส่งแล้วมันไม่ส่งไปหลอกครับค่าที่ต้องการ

ตอบช้าขออภัยนะครับ บางทีตอบค้างไว้ก็ลืมตาม ส่วนใหญ่ถ้าคนถามเข้ามา on ในเว็บบ่อยๆ ผมจะ กดดูว่าเข้ามาถามอะไรรึป่าว พอมาไล่ดูอ่อผม ค้างคำตอบอยู่ :rofl:

ครับผม ขอบคุณครับ

อธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าตรงนี้เข้าใจว่าไร