มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther)

มาร์ติน ลูเทอร์ (เยอรมัน: Martin Luther : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2026 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2088) เป็นคนเยอรมัน ที่เป็นทั้งศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา นักบวชแห่งคณะออกัสติเนียน นักเขียน คีตกวี และบุคคลที่สำคัญในการปฏิรูปศาสนา ลูเทอร์ได้เข้ามาบวชเป็นบาทหลวงในปี ค.ศ. 1507 เขาได้ปฏิเสธคำสอนและแนวทางปฏิบัติหลายประการของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก

Even if L knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree.

หากแม้ข้าพเจ้ารู้ว่าพรุ่งนี้โลกจักถึงกาลแตกสลาย ข้าพเจ้าก็จะยังปลูกต้นแอปเปิ้ลต่อไปอยู่ดี

เขาได้โต้แย้งกับมุมมองของการไถ่บาป ลูเทอร์ได้เสนอการอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและประสิทธิผลของการไถ่บาปในญัตติ 95 ข้อ ของเขาในปี ค.ศ. 1517 การปฏิเสธที่จะละทิ้งงานเขียนทั้งหมดของเขาตามคำเรียกร้องของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ในปี ค.ศ. 1520 และจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชุมสภาเมืองวอร์มส์ ในปี ค.ศ. 1521 ส่งผลทำให้สมเด็จพระสันตะปาปาทำการตัดขาด ออกจากศาสนจักรและจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกาศว่าเป็นคนนอกกฏหมาย