ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ Multitasking Error: invalid use of non-static member function

สวัสดีครับพี่ในกลุ่ม วันนี้จะขอมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Error ที่มาจากการลองหัดเขียน Multitasking หน่อยนะครับ โดยมีรายละเอียดของ Code กับ Error ดังนี้ครับ

ตัว Code

//--------------------------------------------------------------- LIBRARY SENSOR -----------------------------------------------------------------------------------------//
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Scheduler.h> 
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D3
#define DHTTYPE DHT22  
#define prelay D4

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
WidgetLED led1(V9);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//--------------------------------------------------------------- VARIABLES --------------------------------------------------------------------------------------------//
int measurePin = A0;
int ledPower = D5;  
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
int statureset = 0;
float humi=0,tem=0,fa=0,hif=0,hic=0;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//--------------------------------------------------------------- FUNCTION BLYNK --------------------------------------------------------------------------------------//
BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
}
class BlynkWriteTask : public Task { 
protected:
 BLYNK_WRITE(V11)
 {
  int statuspupm = 0;
  statuspupm = param.asInt();
  if(statuspupm==true){
  led1.on();
  pinMode(prelay,HIGH);
  //Serial.println("StatusPupm = ON");
  lcd.home();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("StatusPupm = ON");
 }
 else{
  led1.off();
  pinMode(prelay,LOW);
  //Serial.println("StatusPupm = OFF");
  lcd.home();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("StatusPupm = OFF");
 }
}
BLYNK_WRITE(V8)
{
 statureset = param.asInt();
 if(statureset==true){
  //Serial.println("Statureset = ON");
  //Serial.print("Count Restart MCU....");
  for(int i = 3; i >= 0; i--){
   //Serial.println(i);
   Blynk.virtualWrite(V7,i);
   delay(500);
  }
  Blynk.virtualWrite(V8,LOW);
  lcd.home();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Restart MCU .....");
  ESP.restart(); 
 }
}
void setup() { 
   lcd.begin();
   lcd.backlight();
  }
  void loop() {
  } 
private:
  uint8_t state;
} blynkWrite_task;

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//--------------------------------------------------------------- FUNCTION --------------------------------------------------------------------------------------------//
class Wifi_connect_Task : public Task { 
protected:
void connect_internet(){
 char auth[34] = "yz-122hagdcFwGKRmfL8jEWFdy5lWgew";
 char sever[15] = "103.233.194.42";
 int port = 8080;
 const char* ssid = "aisfibre_2.4G_Netpuk";
 const char* pass = "kaew170217";
  WiFi.begin(ssid, pass); 
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "103.233.194.42", 8080);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println("Connecting... "); 
  Serial.printf("Connection Status: %d\n", WiFi.status()); 
  delay(1000);
 }
 Serial.print("Wi-Fi connected."); 
 Serial.print("IP Address : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.print("WifiPercentSignal(%) : ");
 Serial.println(WifiPercentSignal());
}
 int WifiPercentSignal() {
 int CurrentWiFiSignal,WifiSignal;
 CurrentWiFiSignal = WiFi.RSSI();
 if(CurrentWiFiSignal > -40) CurrentWiFiSignal = -40;
 if(CurrentWiFiSignal < -90) CurrentWiFiSignal = -90;
 WifiSignal = map(CurrentWiFiSignal, -40, -90, 0, 100);
 return WifiSignal;
 }
void sendsensor(){
 Blynk.virtualWrite(V10,WifiPercentSignal());
} 
  void setup() { 
   connect_internet();
   timer.setInterval(1000L, sendsensor);
  }
  void loop() {
  } 
private:
  uint8_t state;
} wifi_task;

class AirDustTask : public Task { 
protected:
int Airdust(){
 digitalWrite(ledPower, LOW); 
 delayMicroseconds(samplingTime);
 voMeasured = analogRead(measurePin); 
 delayMicroseconds(deltaTime);
 digitalWrite(ledPower, HIGH); 
 delayMicroseconds(sleepTime);
 calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024);
 dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1;
 Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
 Serial.print(voMeasured);
 Serial.print(" - Voltage: ");
 Serial.print(calcVoltage);
 if (dustDensity <= 0.00) {
  dustDensity = 0.00;
 }
 dustDensity = dustDensity * 1000;
 Serial.print(" - Dust Density: ");
 Serial.print(dustDensity);
 Serial.println(" µg/m³");
 delay(1000);
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Dust Density");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(dustDensity); 
 lcd.print(" ug/m3 ");
 return dustDensity; 
}
void sendsensor(){
 Blynk.virtualWrite(V1,Airdust());
}
  void setup() { 
   lcd.begin();
   lcd.backlight(); 
   timer.setInterval(1000L, sendsensor);
  }
  void loop() {
   Airdust();
  } 
private:
  uint8_t state;
} airdust_task;

class DhtTask: public Task { 
protected:
void dht2302() {
 humi = dht.readHumidity();
 tem = dht.readTemperature();
 fa = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(humi) || isnan(tem) || isnan(fa)) {
  // Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Failed to read from");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print("from DHT sensor!");
 }
 hif = dht.computeHeatIndex(fa, humi);
 hic = dht.computeHeatIndex(tem, humi, false);
 humi=5;
 tem=6;
 fa=4;
 hic=7;
 hif=8;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Humidity");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(humi); 
 lcd.print(" % ");
 delay(1000);
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Temperature");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(tem); 
 lcd.print(" C ");
 delay(1000);
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Fahrenheit");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(fa); 
 lcd.print(" F ");
 delay(1000);
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Index in Fahrenheit");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(hif); 
 lcd.print(" F ");
 delay(1000);
 lcd.home();
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("Index in Celsius");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print(hic); 
 lcd.print(" C ");
}
void sendsensor(){
 Blynk.virtualWrite(V3,humi);
 Blynk.virtualWrite(V2,tem);
 Blynk.virtualWrite(V4,fa);
 Blynk.virtualWrite(V5,hic);
 Blynk.virtualWrite(V6,hif);
}
  void setup() { 
   lcd.begin();
   lcd.backlight();
   dht.begin();
   timer.setInterval(1000L, sendsensor);
  }
  void loop() {
   dht2302(); 
  } 
private:
  uint8_t state;
} dht_task;

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
//--------------------------------------------------------------- SET DEFAULT--------------------------------------------------------------------------------------------//
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Scheduler.begin();
  Scheduler.start(&dht_task);
  Scheduler.start(&airdust_task);
  Scheduler.start(&wifi_task);
  Scheduler.start(&blynkWrite_task);
}
void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

ตัว Error ที่แจ้ง

Arduino: 1.8.16 (Windows Store 1.8.51.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Serial, None, Only Sketch, 115200"

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino: In member function 'virtual void Wifi_connect_Task::setup()':

SolarProject_Task:124:32: error: invalid use of non-static member function 'void Wifi_connect_Task::sendsensor()'

 124 |    timer.setInterval(1000L, sendsensor);

   |                ^~~~~~~~~~

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino:119:6: note: declared here

 119 | void sendsensor(){

   |   ^~~~~~~~~~

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino: In member function 'virtual void AirDustTask::setup()':

SolarProject_Task:170:32: error: invalid use of non-static member function 'void AirDustTask::sendsensor()'

 170 |    timer.setInterval(1000L, sendsensor);

   |                ^~~~~~~~~~

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino:164:6: note: declared here

 164 | void sendsensor(){

   |   ^~~~~~~~~~

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino: In member function 'virtual void DhtTask::setup()':

SolarProject_Task:251:32: error: invalid use of non-static member function 'void DhtTask::sendsensor()'

 251 |    timer.setInterval(1000L, sendsensor);

   |                ^~~~~~~~~~

C:\Users\SAEJIE\Documents\Arduino\SolarProject_Task\SolarProject_Task.ino:240:6: note: declared here

 240 | void sendsensor(){

   |   ^~~~~~~~~~

exit status 1

invalid use of non-static member function 'void Wifi_connect_Task::sendsensor()'

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ปล.ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ขอบคุณครับบผม

ตรงนี้คือต้องการให้มันทำอะไรครับ

image

ตรงนี้ต้องการให้มันให้มันส่งค่าที่วัดค่าปริมาณฝุ่นได้อะครับพี่ โดยอันนี้ผมทำแบบให้เข้าไปเรียก function แล้ว return ค่าส่งกับเข้าไปแสดงโชว์ใน blynk นะครับ


ค่าที่จะให้ส่งไปแสดงคือค่า dustdensity อะครับพี่

ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ส่งค่า parameter อะไรเข้าไปนะครับ ไม่ได้กำหนด parameter รึป่าว อันนี้แค่เรียกเฉยๆ

parameter กับ argument ผมลองใส่ดูละครับก็ยังขึ้น Error ตัวเดิมครับพี่ จริง โดยการทำงานตรงนี้อะ ตอนที่ผมเขียนออกมาแบบไม่ใช้ task เข้ามาช่วยในการทำงาน รันได้ปกติเลยครับพี่ ไม่เกิด error อะไรขึ้นเลย แต่พอเขียน task เข้ามาช่วยในการแบ่งการทำงานปุ๊ป มันก็เกิด Error ตัวนี้ขึ้นมาเลยก็เลยงงครับ

ดูตัวอย่างกรเขียนแบบ Scheduler ให้ดีครับ โครงสร้างอาจจะผิด

ตัวอย่างเขาเขียนแบบนี้

#include <Scheduler.h>

int led1 = 13;
int led2 = 12;
int led3 = 11;

void setup() {
 Serial.begin(9600);

 // Setup the 3 pins as OUTPUT
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);

 // Add "loop2" and "loop3" to scheduling.
 // "loop" is always started by default.
 Scheduler.startLoop(loop2);
 Scheduler.startLoop(loop3);
}

// Task no.1: blink LED with 1 second delay.
void loop() {
 digitalWrite(led1, HIGH);

 // IMPORTANT:
 // When multiple tasks are running 'delay' passes control to
 // other tasks while waiting and guarantees they get executed.
 delay(1000);

 digitalWrite(led1, LOW);
 delay(1000);
}

// Task no.2: blink LED with 0.1 second delay.
void loop2() {
 digitalWrite(led2, HIGH);
 delay(100);
 digitalWrite(led2, LOW);
 delay(100);
}

// Task no.3: accept commands from Serial port
// '0' turns off LED
// '1' turns on LED
void loop3() {
 if (Serial.available()) {
  char c = Serial.read();
  if (c == '0') {
   digitalWrite(led3, LOW);
   Serial.println("LED turned off!");
  }
  if (c == '1') {
   digitalWrite(led3, HIGH);
   Serial.println("LED turned on!");
  }
 }

 // IMPORTANT:
 // We must call 'yield' at a regular basis to pass
 // control to other tasks.
 yield();
}

ภาพ

โอเครครับ ผมวันนี้ผมจะลองกลับไปนักศึกษาดูโครงสร้างการทำ multitasking ไหมครับ พอดี โครงสร้างที่ผมเขียนไปผมไปศึกษากับดูตัวอย่างโค๊ดในไลบรารี่ของ arduino มาครับ เดะมาอัพเดทให้ครับ

1 Likes

ทำได้ละครับผม ขอบคุณพี่มากๆครับ

1 Likes

จัดไปครับ ติดอะไรมาปรึกษาได้เลยครับ

Best Friends Reaction GIF by MONCHHICHI

ตอนนี้ในส่วน codeing ไม่น่าติดอะไรละครับ เหลือแค่ไปดูส่วน Hardware ต่อว่าจะทำยังไงให้ pin connect กันแน่นๆครับ พี่มีวิธีแนะนำไหมครับ

update เรื่อง library ที่จะนำมาใช้นิดหนึ่งครับ สำหรับ การเขียน multitasking ที่เขียน ฟังก์ชั่นใช้งานย้ายออกมาจาก loop แนะนำให้ใช้ library ที่ชื่อว่า TaskScheduler.h จะดีว่าครับ

ใช้ terminal ต่อเอาก็ได้ครับ มีทั้งแบบขัดเอา

terminal2

กับแบบสปิง ยึด ใช้กดลงเพื่อคล้าย ปล่อยเพื่อยึดสาย

terminal

ขอปิดประเด็นกระทู้นี้ก่อนนะครับ หากมีประเด็นใหม่ตั้งกระทู้ใหม่เลย