ใส่โค้ดส่งค่าไป ที่ NETPIE แต่ Error มือใหม่มากๆครับ

ก่อนจะใส่ให้ส่งค่าเข้า NETPIE ทำงานได้ปกติกติครับ ผมจะทำการชี้บอกน่ะครับว่าเพิ่มโค้ดอะไรมามั้ง
ตรงที่มี (=========) โค้ดด้านในคือ ที่เพิ่มมาใหม่

#include <Wire.h>        
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(D8, D5, D3);
#include <TridentTD_LineNotify.h>
BlynkTimer timer;
#define BLYNK_PRINT Serial
//เชื่อมต่อ Wifi pass line และtoken blynk
#define LINE_TOKEN "OTKGp3dyfjT0LnxHmkFPcVuaYm9MyPWaMC0BEtz4pZx"
char auth[] = "8iPbvgBv7NRgi-toCzn4mFnw2ZwxDNbD"; //token
char SSID[] = "GrandATS-Wifi_2.4G"; 
char PASS[] = "atsserver137"; 

//ส่งกราฟอุณหภูมิย้นหลัง
//=====================================================================
#include <MicroGear.h>
#define APPID "DHT22TIMP"
#define KEY "lRR3MaPVxu37upB"
#define SECRET "xEIiymoqXIMuQnQPAs68qva9l"

#define ALIAS "piedht"

#define FEEDID "SensorDHT22Wifi"
#define INTERVAL 15000 
#define T_INCREMENT 200 
#define T_RECONNECT 5000 
#define BAUD_RATE 115200 
#define MAX_TEMP 100 
#define MAX_HUMID 100

WiFiClient client;

char str[32];

int humid;
int temp;

MicroGear microgear(client);
void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.print("Incoming message -- >"); msg[msglen] = '\0';
 Serial.println((char *)msg);
}
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.println("Connected to NETPIE...");
 microgear.setAlias(ALIAS);
}
//=====================================================================//กำหนดขาและรุ่น DHT
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22

//กำหนดขา relay
#define relay1 D6
#define relay2 D7

byte auto_relay = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 16);

#define BLYNK_Green   "#23C48E"
#define BLYNK_Blue   "#04C0F8"
#define BLYNK_Red    "#D3435C"
#define BLYNK_White   "#ffffff"

#define INTERVAL_MESSAGE1 3600000  //กำหนดหน่วงเวลา
unsigned long time_1 = 0;      //กำหนดเวลาให้ทำซํ้า
     
float temp_auto=0,humi_auto=0;

//กำหนดขา จอ LCD

WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
} 
BLYNK_WRITE(V0) //กำหนดปุ่มในแอป 
{
 if (param.asInt() == 1&&auto_relay==0) {
  digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));    //เปิดปิด Relay1 ในโหมด Manual
  if (digitalRead(relay1) == LOW) {
   led1.on();
  }
  else {
   led1.off();
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V9)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 auto_relay = param.asInt();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 led1.off();
 led2.off();
}
BLYNK_WRITE(V5)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 temp_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าอุณหภูมิจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V6) //กำหนดปุ่มในแอป
{
 humi_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าความชื้นจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V7) //กำหนดปุ่มในแอป           
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);       //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
} 
BLYNK_WRITE(V8) //กำหนดปุ่มในแอป
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);     //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
}
void setup() {
//=====================================================================
 {
 dht.begin();
microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
 microgear.on(CONNECTED, onConnected);
Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting...");
if (WiFi.begin(SSID, PASS)) {
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
 }
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
microgear.connect(APPID);
}
//=====================================================================
 { // กำหนดแสดงขึ้นจอ LCD
 lcd.begin();
 lcd.display();    //เปิดหน้าจอ
 lcd.backlight();   //เปิดไฟ backlight
 lcd.clear();     //ล้างหน้าจอ
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Dowloading...");
 Serial.begin (115200);
 Blynk.begin(auth, SSID, PASS);
 led1.setColor(BLYNK_Blue);
 led2.setColor(BLYNK_Blue);
 timer.setInterval(1000L, LCD);
 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 dht.begin();
 lcd.clear();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 
 Serial.begin(9600);
 lcd.backlight();
 
 Serial.begin(9600); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASS);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }  //เชื่อมต่อ WiFi
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // กำหนด Line Token
 dht.begin();
//=====================================================================
 }
 dht.begin();
microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
 microgear.on(CONNECTED, onConnected);
Serial.begin(115200);
 Serial.println("Starting...");
if (WiFi.begin(SSID, PASS)) {
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
 }
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
microgear.connect(APPID);
}
//=====================================================================
void LCD() 
{
 
// lcd.clear();
 float h = dht.readHumidity();       //รับค่าความชื้น
 float t = dht.readTemperature(); 
  
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Smart Farm GATS");//รับค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print("Temp = " + String(t, 1) + " C"); //แสดงค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 2);
 lcd.print("Humi = " + String(h, 1) + " %"); //แสดงค่าความซื้น
 
 Blynk.virtualWrite(V20, String(t,1));   //ส่งค่าอุณหถูมิไปยังBlynk
 Blynk.virtualWrite(V21, String(h,1));   //ส่งค่าความชื้นไปยังBlynk
 
 
 if (auto_relay == 1) {            
  if ((t > temp_auto) || ( h < humi_auto)) {  
   digitalWrite(relay1, LOW);          //กำหนด การทำงานเปิดปิดในแอป
   led1.on();
   }else ((t < temp_auto) || ( h > humi_auto));
   digitalWrite(relay1, HIGH);
   led1.off();
  }
}
void print_time(unsigned long time_millis);

 void loop(){
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
 time_1 = millis();
 LINE.notify("อุณหภูมิขณะนี้ "+String(t)+" องศา" + "ความชื้นขณะนี้ "+String(h)+" %"); //ส่งค่าอุณภูมิไปในไลน์
  } 
 {
 Serial.print(rtc.getDOWStr());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(rtc.getDateStr());     //ส่งค่าเวลา
 Serial.print(" -- ");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());

 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print(rtc.getDateStr());
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 delay (1000);
 }    //กำหนดเซ็นเซอร์
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); //ส่งข้อความเมื่อเซ็นเซอร์ไม่ได้
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 {
  if (t > 70) {
  String LineText;
  String string1 = "อุณหภูมิ เกินกำหนด "; //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string2 = " °C";
  LineText = string1 + t + string2;
  LINE.notify(LineText);
 }
 
 else if (h < 38){
  String LineText;
  String string3 = "ความชื้น เกินกำหนด ";  //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string4 = " %";
  LineText = string3 + h + string4;
  LINE.notify(LineText);
  }
 }
//=====================================================================
 {
  humid = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
 
 if (microgear.connected()) {
  Serial.println("connected");
  microgear.loop();
  
  if (timer >= 1000) {
   sprintf(str, "%d,%d", humid, temp);
   Serial.println(str);
Serial.print("Sending -- >");
   microgear.publish("/dht", str);
   String H = "{\"humid\":";
   //microgear.writeFeed("DHT22TestingFeed","H");
String data = "{\"Humid\":"; 
   data += humid ; 
   data += ", \"Temp\":"; 
   data += temp ; 
   data += "}"; 
   microgear.writeFeed(FEEDID,data);
   
   timer = 0;
  }
  else timer +=
    100;
 } else {
  Serial.println("connection lost, reconnect...");
  if (timer >= 5000) {
   microgear.connect(APPID);
   timer = 0;
  }
  else timer += 100;
 }
 delay(100);
}
//=====================================================================
{
  Blynk.run();  //แอป Blynk
  timer.run();  //รันของแอปกำหนดความชื้นและอุณภูมิ
 }
 }

ด้านล่างเป็นงี้ครับ

C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino: In function 'void loop()':
13092564:286: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 286 |   if (timer >= 1000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:300: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 300 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:302: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 302 |   else timer +=
   |     ~~~~~~^~
 303 |     100;
   |     ~~~   
13092564:306: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 306 |   if (timer >= 5000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:308: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 308 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:310: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 310 |   else timer += 100;
   |     ~~~~~~^~~~~~
exit status 1
no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')

วางโค้ตที่ error มาเลยครับ ดูแล้วงงๆC:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino: In function 'void loop()':
13092564:272: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 272 |   if (timer >= 1000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:286: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 286 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:288: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 288 |   else timer +=
   |     ~~~~~~^~
 289 |     100;
   |     ~~~   
13092564:292: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 292 |   if (timer >= 5000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:294: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 294 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:296: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 296 |   else timer += 100
   |     ~~~~~~^~~~~~
13092564:302: error: expected '}' at end of input
 302 |  }
   |  ^
C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:217:14: note: to match this '{'
 217 |  void loop(){
   |       ^
exit status 1
no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')

โค้ตเต็มที่ใช้ด้วยครับ

#include <Wire.h>        
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(D8, D5, D3);
#include <TridentTD_LineNotify.h>
BlynkTimer timer;
#define BLYNK_PRINT Serial
//เชื่อมต่อ Wifi pass line และtoken blynk
#define LINE_TOKEN "OTKGp3dyfjT0LnxHmkFPcVuaYm9MyPWaMC0BEtz4pZx"
char auth[] = "8iPbvgBv7NRgi-toCzn4mFnw2ZwxDNbD"; //token
char SSID[] = "GrandATS-Wifi_2.4G"; 
char PASS[] = "atsserver137"; 

//ส่งกราฟอุณหภูมิย้นหลัง

#include <MicroGear.h>
#define APPID "DHT22TIMP"
#define KEY "lRR3MaPVxu37upB"
#define SECRET "xEIiymoqXIMuQnQPAs68qva9l"

#define ALIAS "piedht"

#define FEEDID "SensorDHT22Wifi"
#define INTERVAL 15000 
#define T_INCREMENT 200 
#define T_RECONNECT 5000 
#define BAUD_RATE 115200 
#define MAX_TEMP 100 
#define MAX_HUMID 100

WiFiClient client;

char str[32];

int humid;
int temp;

MicroGear microgear(client);

void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.print("Incoming message -- >"); msg[msglen] = '\0';
 Serial.println((char *)msg);
}
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.println("Connected to NETPIE...");
 microgear.setAlias(ALIAS);
}
//กำหนดขาและรุ่น DHT
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22

//กำหนดขา relay
#define relay1 D6
#define relay2 D7

byte auto_relay = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 16);

#define BLYNK_Green   "#23C48E"
#define BLYNK_Blue   "#04C0F8"
#define BLYNK_Red    "#D3435C"
#define BLYNK_White   "#ffffff"

#define INTERVAL_MESSAGE1 3600000  //กำหนดหน่วงเวลา
unsigned long time_1 = 0;      //กำหนดเวลาให้ทำซํ้า
     
float temp_auto=0,humi_auto=0;

//กำหนดขา จอ LCD

WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
} 
BLYNK_WRITE(V0) //กำหนดปุ่มในแอป 
{
 if (param.asInt() == 1&&auto_relay==0) {
  digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));    //เปิดปิด Relay1 ในโหมด Manual
  if (digitalRead(relay1) == LOW) {
   led1.on();
  }
  else {
   led1.off();
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V9)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 auto_relay = param.asInt();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 led1.off();
 led2.off();
}
BLYNK_WRITE(V5)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 temp_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าอุณหภูมิจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V6) //กำหนดปุ่มในแอป
{
 humi_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าความชื้นจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V7) //กำหนดปุ่มในแอป           
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);       //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
} 
BLYNK_WRITE(V8) //กำหนดปุ่มในแอป
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);     //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
}
void setup() {
 
   dht.begin();
  microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
  microgear.on(CONNECTED, onConnected);
  
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting...");
  
  if (WiFi.begin(SSID, PASS)) {
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
 }
 
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
microgear.connect(APPID);

 { // กำหนดแสดงขึ้นจอ LCD
 lcd.begin();
 lcd.display();    //เปิดหน้าจอ
 lcd.backlight();   //เปิดไฟ backlight
 lcd.clear();     //ล้างหน้าจอ
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Dowloading...");
 Serial.begin (115200);
 Blynk.begin(auth, SSID, PASS);
 led1.setColor(BLYNK_Blue);
 led2.setColor(BLYNK_Blue);
 timer.setInterval(1000L, LCD);
 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 dht.begin();
 lcd.clear();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 
 Serial.begin(9600);
 lcd.backlight();
 //==================================================================================================
 Serial.begin(9600); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASS);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }  //เชื่อมต่อ WiFi
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // กำหนด Line Token
 dht.begin();}
 //====================================================================================================
 }
void LCD() 
{
 
// lcd.clear();
 float h = dht.readHumidity();       //รับค่าความชื้น
 float t = dht.readTemperature(); 
  
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Smart Farm GATS");//รับค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print("Temp = " + String(t, 1) + " C"); //แสดงค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 2);
 lcd.print("Humi = " + String(h, 1) + " %"); //แสดงค่าความซื้น
 
 Blynk.virtualWrite(V20, String(t,1));   //ส่งค่าอุณหถูมิไปยังBlynk
 Blynk.virtualWrite(V21, String(h,1));   //ส่งค่าความชื้นไปยังBlynk
 
 
 if (auto_relay == 1) {            
  if ((t > temp_auto) || ( h < humi_auto)) {  
   digitalWrite(relay1, LOW);          //กำหนด การทำงานเปิดปิดในแอป
   led1.on();
   }else ((t < temp_auto) || ( h > humi_auto));
   digitalWrite(relay1, HIGH);
   led1.off();
  }
}
void print_time(unsigned long time_millis);

 void loop(){
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
 time_1 = millis();
 LINE.notify("อุณหภูมิขณะนี้ "+String(t)+" องศา" + "ความชื้นขณะนี้ "+String(h)+" %"); //ส่งค่าอุณภูมิไปในไลน์
  } 
 //================================================================================================
 {
 Serial.print(rtc.getDOWStr());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(rtc.getDateStr());     //ส่งค่าเวลา
 Serial.print(" -- ");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());

 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print(rtc.getDateStr());
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 delay (1000);
 }    //กำหนดเซ็นเซอร์
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); //ส่งข้อความเมื่อเซ็นเซอร์ไม่ได้
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 {
  if (t > 70) {
  String LineText;
  String string1 = "อุณหภูมิ เกินกำหนด "; //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string2 = " °C";
  LineText = string1 + t + string2;
  LINE.notify(LineText);
 }
 
 else if (h < 38){
  String LineText;
  String string3 = "ความชื้น เกินกำหนด ";  //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string4 = " %";
  LineText = string3 + h + string4;
  LINE.notify(LineText);
  }
 }
 {
  humid = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
 
 if (microgear.connected()) {
  Serial.println("connected");
  microgear.loop();
  
  if (timer >= 1000) {
   sprintf(str, "%d,%d", humid, temp);
   Serial.println(str);
Serial.print("Sending -- >");
   microgear.publish("/dht", str);
   String H = "{\"humid\":";
   //microgear.writeFeed("DHT22TestingFeed","H");
String data = "{\"Humid\":"; 
   data += humid ; 
   data += ", \"Temp\":"; 
   data += temp ; 
   data += "}"; 
   microgear.writeFeed(FEEDID,data);
   
   timer = 0;
  }
  else timer +=
    100;
 } else {
  Serial.println("connection lost, reconnect...");
  if (timer >= 5000) {
   microgear.connect(APPID);
   timer = 0;
  }
  else timer += 100
  }
{
  Blynk.run();  //แอป Blynk
  timer.run();  //รันของแอปกำหนดความชื้นและอุณภูมิ
 }
 }

ปีกกาตรงนี้มันใส่ไม่ได้ครับผิด

ภาพ

ตรงนี้ปีกกาปิดไม่ครบ

ใส่ปีกกาข้ามกันแบบนี้ไม่ได้

ผมว่าเบื้องต้น อ่านหลักการเขียนโปรแกรม ให้ถูกต้องก่อนครับ เขียนผิดแบบเยอะ เรื่องปีกกา


#include <Wire.h>        
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(D8, D5, D3);
#include <TridentTD_LineNotify.h>
BlynkTimer timer;
#define BLYNK_PRINT Serial
//เชื่อมต่อ Wifi pass line และtoken blynk
#define LINE_TOKEN "OTKGp3dyfjT0LnxHmkFPcVuaYm9MyPWaMC0BEtz4pZx"
char auth[] = "8iPbvgBv7NRgi-toCzn4mFnw2ZwxDNbD"; //token
char SSID[] = "GrandATS-Wifi_2.4G"; 
char PASS[] = "atsserver137"; 

//ส่งกราฟอุณหภูมิย้นหลัง

#include <MicroGear.h>
#define APPID "DHT22TIMP"
#define KEY "lRR3MaPVxu37upB"
#define SECRET "xEIiymoqXIMuQnQPAs68qva9l"

#define ALIAS "piedht"

#define FEEDID "SensorDHT22Wifi"
#define INTERVAL 15000 
#define T_INCREMENT 200 
#define T_RECONNECT 5000 
#define BAUD_RATE 115200 
#define MAX_TEMP 100 
#define MAX_HUMID 100

WiFiClient client;

char str[32];

int humid;
int temp;

MicroGear microgear(client);

void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.print("Incoming message -- >"); msg[msglen] = '\0';
 Serial.println((char *)msg);
}
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.println("Connected to NETPIE...");
 microgear.setAlias(ALIAS);
}
//กำหนดขาและรุ่น DHT
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22

//กำหนดขา relay
#define relay1 D6
#define relay2 D7

byte auto_relay = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 16);

#define BLYNK_Green   "#23C48E"
#define BLYNK_Blue   "#04C0F8"
#define BLYNK_Red    "#D3435C"
#define BLYNK_White   "#ffffff"

#define INTERVAL_MESSAGE1 3600000  //กำหนดหน่วงเวลา
unsigned long time_1 = 0;      //กำหนดเวลาให้ทำซํ้า
     
float temp_auto=0,humi_auto=0;

//กำหนดขา จอ LCD

WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
} 
BLYNK_WRITE(V0) //กำหนดปุ่มในแอป 
{
 if (param.asInt() == 1&&auto_relay==0) {
  digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));    //เปิดปิด Relay1 ในโหมด Manual
  if (digitalRead(relay1) == LOW) {
   led1.on();
  }
  else {
   led1.off();
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V9)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 auto_relay = param.asInt();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 led1.off();
 led2.off();
}
BLYNK_WRITE(V5)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 temp_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าอุณหภูมิจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V6) //กำหนดปุ่มในแอป
{
 humi_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าความชื้นจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V7) //กำหนดปุ่มในแอป           
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);       //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
} 
BLYNK_WRITE(V8) //กำหนดปุ่มในแอป
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);     //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
}
void setup() {
 
   dht.begin();
  microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
  microgear.on(CONNECTED, onConnected);
  
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting...");
  
  if (WiFi.begin(SSID, PASS)) {
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
 }
 
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
microgear.connect(APPID);

 // กำหนดแสดงขึ้นจอ LCD
 lcd.begin();
 lcd.display();    //เปิดหน้าจอ
 lcd.backlight();   //เปิดไฟ backlight
 lcd.clear();     //ล้างหน้าจอ
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Dowloading...");
 Serial.begin (115200);
 Blynk.begin(auth, SSID, PASS);
 led1.setColor(BLYNK_Blue);
 led2.setColor(BLYNK_Blue);
 timer.setInterval(1000L, LCD);
 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 dht.begin();
 lcd.clear();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 
 Serial.begin(9600);
 lcd.backlight();
 //==================================================================================================
 Serial.begin(9600); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASS);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }  //เชื่อมต่อ WiFi
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // กำหนด Line Token
 dht.begin();
 //====================================================================================================
 }
void LCD() {
// lcd.clear();
 float h = dht.readHumidity();       //รับค่าความชื้น
 float t = dht.readTemperature(); 
  
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Smart Farm GATS");//รับค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print("Temp = " + String(t, 1) + " C"); //แสดงค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 2);
 lcd.print("Humi = " + String(h, 1) + " %"); //แสดงค่าความซื้น
 
 Blynk.virtualWrite(V20, String(t,1));   //ส่งค่าอุณหถูมิไปยังBlynk
 Blynk.virtualWrite(V21, String(h,1));   //ส่งค่าความชื้นไปยังBlynk
 
 
 if (auto_relay == 1) {            
  if ((t > temp_auto) || ( h < humi_auto)) {  
   digitalWrite(relay1, LOW);          //กำหนด การทำงานเปิดปิดในแอป
   led1.on();
   }else ((t < temp_auto) || ( h > humi_auto));
   digitalWrite(relay1, HIGH);
   led1.off();
  }
}
void print_time(unsigned long time_millis);

 void loop(){
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
 time_1 = millis();
 LINE.notify("อุณหภูมิขณะนี้ "+String(t)+" องศา" + "ความชื้นขณะนี้ "+String(h)+" %");} //ส่งค่าอุณภูมิไปในไลน์

 
 Serial.print(rtc.getDOWStr());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(rtc.getDateStr());     //ส่งค่าเวลา
 Serial.print(" -- ");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());

 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print(rtc.getDateStr());
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 delay (1000);
     //กำหนดเซ็นเซอร์
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); //ส่งข้อความเมื่อเซ็นเซอร์ไม่ได้
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 {
  if (t > 70) {
  String LineText;
  String string1 = "อุณหภูมิ เกินกำหนด "; //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string2 = " °C";
  LineText = string1 + t + string2;
  LINE.notify(LineText);
 }
 
 else if (h < 38){
  String LineText;
  String string3 = "ความชื้น เกินกำหนด ";  //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string4 = " %";
  LineText = string3 + h + string4;
  LINE.notify(LineText);
  }
 }
 
  humid = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
 
 if (microgear.connected()) {
  Serial.println("connected");
  microgear.loop();
  
  if (timer >= 1000) {
   sprintf(str, "%d,%d", humid, temp);
   Serial.println(str);
Serial.print("Sending -- >");
   microgear.publish("/dht", str);
   String H = "{\"humid\":";
   //microgear.writeFeed("DHT22TestingFeed","H");
String data = "{\"Humid\":"; 
   data += humid ; 
   data += ", \"Temp\":"; 
   data += temp ; 
   data += "}"; 
   microgear.writeFeed(FEEDID,data);
   
   timer = 0;
  }
  else timer +=
    100;
 } else {
  Serial.println("connection lost, reconnect...");
  if (timer >= 5000) {
   microgear.connect(APPID);
   timer = 0;
  }
  else timer += 100
  }
{
  Blynk.run();  //แอป Blynk
  timer.run();  //รันของแอปกำหนดความชื้นและอุณภูมิ
  }
  }

image

image

image

ผมไม่ได้ศึกษามาแล้วได้มาจับเลยอะคับพี่ ตอนนี้ก็ครบ 1 เดือนโดยที่ผมก็ดูผิดถูกๆ และถามพี่ๆรอบๆ

1 Likes

ต้องพยายาม มากขึ้นครับ เอาที่นี้เป็นที่เรียนรู้ ไม่รู้อะไรก็ถามได้ ลองผิดลองถูกดู

ได้ครับพี่ ตอนนี้ ก็ยัง Verify ไม่ได้ อยู่ครับ

เอา error มาดูครับ

C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino: In function 'void loop()':
13092564:269: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 269 |   if (timer >= 1000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:283: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 283 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:285: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 285 |   else timer +=
   |     ~~~~~~^~
 286 |     100;
   |     ~~~   
13092564:289: error: no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 289 |   if (timer >= 5000) {
   |     ~~~~~ ^~ ~~~~
   |     |    |
   |     |    int
   |     BlynkTimer
13092564:291: error: no match for 'operator=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 291 |    timer = 0;
   |        ^
In file included from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:37,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
         from C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
         from C:\Users\Usernameo\Desktop\13092564\13092564.ino:6:
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(const BlynkTimer&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'const BlynkTimer&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note: candidate: 'constexpr BlynkTimer& BlynkTimer::operator=(BlynkTimer&&)'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: note:  no known conversion for argument 1 from 'int' to 'BlynkTimer&&'
  36 | #define SimpleTimer BlynkTimer
   |           ^~~~~~~~~~
C:\Arduino18\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
  41 | class SimpleTimer {
   |    ^~~~~~~~~~~
13092564:293: error: no match for 'operator+=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')
 293 |   else timer += 100
   |     ~~~~~~^~~~~~
exit status 1
no match for 'operator>=' (operand types are 'BlynkTimer' and 'int')


สร้างตัวแปรใหม่ครับ มันไปซ้ำกับชื่อ class

ภาพ

ภาพ

มันขึ้น Eror อย่างนี้น่ะครับ

C:\Arduino18\libraries\microgear-esp8266-arduino-master\MicroGear.cpp: In member function 'void MicroGear::syncTime(Client*, long unsigned int*)':
C:\Arduino18\libraries\microgear-esp8266-arduino-master\MicroGear.cpp:152:31: error: 'class BearSSL::WiFiClientSecure' has no member named 'verify'
 152 |       if (clientsecure->verify(tstr, gearauth)) {
   |                ^~~~~~
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

ขอดูโค้ตล่าสุดหน่อย


#include <Wire.h>        
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(D8, D5, D3);
#include <TridentTD_LineNotify.h>

BlynkTimer timer;

#define BLYNK_PRINT Serial
//เชื่อมต่อ Wifi pass line และtoken blynk
#define LINE_TOKEN "OTKGp3dyfjT0LnxHmkFPcVuaYm9MyPWaMC0BEtz4pZx"
char auth[] = "8iPbvgBv7NRgi-toCzn4mFnw2ZwxDNbD"; //token
char SSID[] = "GrandATS-Wifi_2.4G"; 
char PASS[] = "atsserver137"; 

//ส่งกราฟอุณหภูมิย้นหลัง

#include <MicroGear.h>
#define APPID "DHT22TIMP"
#define KEY "lRR3MaPVxu37upB"
#define SECRET "xEIiymoqXIMuQnQPAs68qva9l"

#define ALIAS "piedht"

#define FEEDID "SensorDHT22Wifi"
#define INTERVAL 15000 
#define T_INCREMENT 200 
#define T_RECONNECT 5000 
#define BAUD_RATE 115200 
#define MAX_TEMP 100 
#define MAX_HUMID 100

WiFiClient client;

int times = 0;
char str[32];

int humid;
int temp;

MicroGear microgear(client);

void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.print("Incoming message -- >"); msg[msglen] = '\0';
 Serial.println((char *)msg);
}
void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
 Serial.println("Connected to NETPIE...");
 microgear.setAlias(ALIAS);
}
//กำหนดขาและรุ่น DHT
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22

//กำหนดขา relay
#define relay1 D6
#define relay2 D7

byte auto_relay = 0;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 16);

#define BLYNK_Green   "#23C48E"
#define BLYNK_Blue   "#04C0F8"
#define BLYNK_Red    "#D3435C"
#define BLYNK_White   "#ffffff"

#define INTERVAL_MESSAGE1 3600000  //กำหนดหน่วงเวลา
unsigned long time_1 = 0;      //กำหนดเวลาให้ทำซํ้า
     
float temp_auto=0,humi_auto=0;

//กำหนดขา จอ LCD

WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
} 
BLYNK_WRITE(V0) //กำหนดปุ่มในแอป 
{
 if (param.asInt() == 1&&auto_relay==0) {
  digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));    //เปิดปิด Relay1 ในโหมด Manual
  if (digitalRead(relay1) == LOW) {
   led1.on();
  }
  else {
   led1.off();
  }
 }
}

BLYNK_WRITE(V9)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 auto_relay = param.asInt();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 led1.off();
 led2.off();
}
BLYNK_WRITE(V5)  //กำหนดปุ่มในแอป
{
 temp_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าอุณหภูมิจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V6) //กำหนดปุ่มในแอป
{
 humi_auto = param.asInt();        //กำหนดค่าความชื้นจากBlynk
}
BLYNK_WRITE(V7) //กำหนดปุ่มในแอป           
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);       //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
} 
BLYNK_WRITE(V8) //กำหนดปุ่มในแอป
{
if(param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(relay1, HIGH);     //กำหนดเปิดปิดการทำงานทุกๆวัน 
 }
if(param.asInt() == 1);
 {
  digitalWrite(relay1, LOW);
 }
}
void setup() {
 
   dht.begin();
  microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
  microgear.on(CONNECTED, onConnected);
  
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Starting...");
  
  if (WiFi.begin(SSID, PASS)) {
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
 }
 
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
microgear.connect(APPID);

 // กำหนดแสดงขึ้นจอ LCD
 lcd.begin();
 lcd.display();    //เปิดหน้าจอ
 lcd.backlight();   //เปิดไฟ backlight
 lcd.clear();     //ล้างหน้าจอ
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Dowloading...");
 Serial.begin (115200);
 Blynk.begin(auth, SSID, PASS);
 led1.setColor(BLYNK_Blue);
 led2.setColor(BLYNK_Blue);
 timer.setInterval(1000L, LCD);
 pinMode(relay1, OUTPUT);
 pinMode(relay2, OUTPUT);
 dht.begin();
 lcd.clear();
 digitalWrite(relay1, HIGH);
 digitalWrite(relay2, HIGH);
 
 Serial.begin(9600);
 lcd.backlight();
 //==================================================================================================
 Serial.begin(9600); Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());
 WiFi.begin(SSID, PASS);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(400); }  //เชื่อมต่อ WiFi
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 LINE.setToken(LINE_TOKEN); // กำหนด Line Token
 dht.begin();
 //====================================================================================================
 }
void LCD() {
// lcd.clear();
 float h = dht.readHumidity();       //รับค่าความชื้น
 float t = dht.readTemperature(); 
  
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Smart Farm GATS");//รับค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 1);
 lcd.print("Temp = " + String(t, 1) + " C"); //แสดงค่าอุณหภูมิ
 lcd.setCursor(3, 2);
 lcd.print("Humi = " + String(h, 1) + " %"); //แสดงค่าความซื้น
 
 Blynk.virtualWrite(V20, String(t,1));   //ส่งค่าอุณหถูมิไปยังBlynk
 Blynk.virtualWrite(V21, String(h,1));   //ส่งค่าความชื้นไปยังBlynk
 
 
 if (auto_relay == 1) {            
  if ((t > temp_auto) || ( h < humi_auto)) {  
   digitalWrite(relay1, LOW);          //กำหนด การทำงานเปิดปิดในแอป
   led1.on();
   }else ((t < temp_auto) || ( h > humi_auto));
   digitalWrite(relay1, HIGH);
   led1.off();
  }
}
void print_time(unsigned long time_millis);

 void loop(){
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 
 if(millis() - time_1 > INTERVAL_MESSAGE1){
 time_1 = millis();
 LINE.notify("อุณหภูมิขณะนี้ "+String(t)+" องศา" + "ความชื้นขณะนี้ "+String(h)+" %");} //ส่งค่าอุณภูมิไปในไลน์

 Serial.print(rtc.getDOWStr());
 Serial.print(" ");
 Serial.print(rtc.getDateStr());     //ส่งค่าเวลา
 Serial.print(" -- ");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());

 lcd.setCursor(10, 3);
 lcd.print(rtc.getDateStr());
 lcd.setCursor(0, 3);
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 delay (1000);
     //กำหนดเซ็นเซอร์
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); //ส่งข้อความเมื่อเซ็นเซอร์ไม่ได้
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 {
  if (t > 70) {
  String LineText;
  String string1 = "อุณหภูมิ เกินกำหนด "; //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string2 = " °C";
  LineText = string1 + t + string2;
  LINE.notify(LineText);
 }
 
 else if (h < 38){
  String LineText;
  String string3 = "ความชื้น เกินกำหนด ";  //เมื่อเกินกำหนด ความชื้น ส่งไปไลน์
  String string4 = " %";
  LineText = string3 + h + string4;
  LINE.notify(LineText);
  }
 }
 
  humid = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
 
 if (microgear.connected()) {
  Serial.println("connected");
  microgear.loop();
  
  if (times >= 1000) {
   sprintf(str, "%d,%d", humid, temp);
   Serial.println(str);
Serial.print("Sending -- >");
   microgear.publish("/dht", str);
   String H = "{\"humid\":";
   //microgear.writeFeed("DHT22TestingFeed","H");
String data = "{\"Humid\":"; 
   data += humid ; 
   data += ", \"Temp\":"; 
   data += temp ; 
   data += "}"; 
   microgear.writeFeed(FEEDID,data);
   
   times = 0;
  }
  else times +=
    100;
 } else {
  Serial.println("connection lost, reconnect...");
  if (times >= 5000) {
   microgear.connect(APPID);
   times = 0;
  }
  else times += 100;}
  Blynk.run();  //แอป Blynk
  timer.run();  //รันของแอปกำหนดความชื้นและอุณภูมิ
  }  

ขออภัย ตอบช้า ตอนนี้เป็นไงย้างอัพเดทหน่อยครับ