แก้ปัญหา 'Node-RED' is not recognized as an internal or external command

error

'Node-RED' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

image

แก้ไขโดย

โหลด nodejs ไปติดตั้งใหม่

รันจนกว่าจะเส็จ

เปิด cmd ใช้คำสั่ง

node-red