คอมไพล์ไม่ผ่านค่ะ ขึ้น NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>

#define trigger D1 
#define echo   D2 
#define trigger1 D3 
#define echo1  D4 

long level; 
Servo myservo;

 char auth[] = "DvPECKDzS-ZsKDum0LUvNT0e3Iyq3G_F "; //หมายเลขที่ใช้เชื่อมต่อกับBlynk
 char ssid[] = "Fon_2.4GHz";         //ชื่อwifi Kanthika_2.4GHz/Kai_2.4GHz
 char pass[] = "supattra";
 
 BLYNK_WRITE(V0) //บอกว่าในคำสั่งนี้คือของปุ่มBotton(V0)
 {
  myservo.write(70);  //ให้servoอ่านค่าที่0องศา
  delay(500);    //ตั้งการหน่วงในการทำงาน 0.5วินาที
  myservo.write(30); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
  delay(500);      //ตั้งการหน่วงในการทำงาน 
   myservo.write(0); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
  delay(500);      //ตั้งการหน่วงในการทำงาน
   myservo.write(100); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
  delay(500);      //ตั้งการหน่วงในการทำงาน
 }

 BLYNK_WRITE(V1)  //บอกว่าในคำสั่งนี้คือของปุ่มBotton(V1)
 {
  myservo.write(param.asInt()); //เป็นคำสั่งการตรวจสอบว่าค่าในปุ่มใน blynk มีการสั่งการอะไร  
 }

void setup()
{
 // Debug console
 {
 myservo.attach(D6);
 } 
 Serial.begin(9600);
 pinMode( trigger, OUTPUT );
 pinMode( echo  , INPUT );
 pinMode( trigger1, OUTPUT );
 pinMode( echo1  , INPUT );
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
}

void loop() {
 {
 digitalWrite( trigger , LOW );  
 digitalWrite( trigger , HIGH );  
 digitalWrite( trigger , LOW );
 long duration = pulseIn( echo, HIGH , 10000 ); 
 level = 0.034 * duration / 2;
 Blynk.virtualWrite(V7, level);
 } 
 { 
 digitalWrite( trigger1 , LOW );  
 digitalWrite( trigger1 , HIGH );  
 digitalWrite( trigger1 , LOW );
 long duration = pulseIn( echo1, HIGH , 10000 ); 
 level = 0.034 * duration / 2;
 Blynk.virtualWrite(V8, level);
 Blynk.run();
 }
}

ตัวโค้ดค่ะ

Blockquote

Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

In file included from C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39,

         from C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\sketch_oct29a\sketch_oct29a.ino:2:

C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:89:10: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t WiFiClient::availableForWrite()'

  89 |  size_t availableForWrite();

   |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~

In file included from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Stream.h:27,

         from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/HardwareSerial.h:32,

         from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:288,

         from sketch\sketch_oct29a.ino.cpp:1:

C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Print.h:80:21: note: overridden function is 'virtual int Print::availableForWrite()'

  80 |     virtual int availableForWrite() { return 0; }

   |           ^~~~~~~~~~~~~~~~~

Multiple libraries were found for "ESP8266WiFi.h"

 Used: C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi

 Not used: C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi

Multiple libraries were found for "Servo.h"

 Used: C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Servo

 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

Error ค่ะ