มีปัญหา ใช้ Npk sensor กับ Esp32 ครับ ประมาณว่า compile ได้ทุกบอร์ด ยกเว้นตระกูลEsp32

#include <SoftwareSerial.h>
#define RE 8
#define DE 7
const byte nitro[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x01, 0xe4, 0x0c};
const byte phos[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x01, 0xb5, 0xcc};
const byte pota[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x85, 0xc0};
 
byte values[11];
SoftwareSerial mod(2,3);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 mod.begin(4800);
 pinMode(RE, OUTPUT);
 pinMode(DE, OUTPUT)
}
void loop() {
 byte val1,val2,val3;
 val1 = nitrogen();
 delay(250);
 val2 = phosphorous();
 delay(250);
 val3 = potassium();
 delay(250);
 
 
 Serial.print("Nitrogen: ");
 Serial.print(val1);
 Serial.println(" mg/kg");
 Serial.print("Phosphorous: ");
 Serial.print(val2);
 Serial.println(" mg/kg");
 Serial.print("Potassium: ");
 Serial.print(val3);
 Serial.println(" mg/kg");
 delay(2000);
}
byte nitrogen(){
 digitalWrite(DE,HIGH);
 digitalWrite(RE,HIGH);
 delay(10);
 if(mod.write(nitro,sizeof(nitro))==8){
  digitalWrite(DE,LOW);
  digitalWrite(RE,LOW);
  for(byte i=0;i<7;i++){
  //Serial.print(mod.read(),HEX);
  values[i] = mod.read();
  Serial.print(values[i],HEX);
  }
  Serial.println();
 }
 return values[4];
}
 
byte phosphorous(){
 digitalWrite(DE,HIGH);
 digitalWrite(RE,HIGH);
 delay(10);
 if(mod.write(phos,sizeof(phos))==8){
  digitalWrite(DE,LOW);
  digitalWrite(RE,LOW);
  for(byte i=0;i<7;i++){
  //Serial.print(mod.read(),HEX);
  values[i] = mod.read();
  Serial.print(values[i],HEX);
  }
  Serial.println();
 }
 return values[4];
}
 
byte potassium(){
 digitalWrite(DE,HIGH);
 digitalWrite(RE,HIGH);
 delay(10);
 if(mod.write(pota,sizeof(pota))==8){
  digitalWrite(DE,LOW);
  digitalWrite(RE,LOW);
  for(byte i=0;i<7;i++){
  //Serial.print(mod.read(),HEX);
  values[i] = mod.read();
  Serial.print(values[i],HEX);
  }
  Serial.println();
 }
 return values[4];
}

แล้วมันขึ้นยังไงตอนที่ไม่ได้แคปมาดูหน่อย