ดึงเวลาจาก ntp server ไม่ได้ค่ะ

สอบถามหน่อยค่ะ คือใช้ time.h แล้วรันได้ปกติ แต่แสดงวันที่และเวลาผิดไปหมดเลยค่ะ แสดงเป็นปี 1970 ต้องแก้ไขยังไงหรอคะ (ต่อกับบอร์ด esp8266 )

เปิดโค้ตตัวอย่าง ของ timer.h ให้ดูหน่อยครับ

ใน example หรอคะ

ใช่แล้วครับ

#include <NTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

const char *ssid   = "<SSID>";
const char *password = "<PASSWORD>";

WiFiUDP ntpUDP;

// You can specify the time server pool and the offset (in seconds, can be
// changed later with setTimeOffset() ). Additionaly you can specify the
// update interval (in milliseconds, can be changed using setUpdateInterval() ).
NTPClient timeClient(ntpUDP, "europe.pool.ntp.org", 3600, 60000);

void setup(){
 Serial.begin(115200);

 WiFi.begin(ssid, password);

 while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
  delay ( 500 );
  Serial.print ( "." );
 }

 timeClient.begin();
}

void loop() {
 timeClient.update();

 Serial.println(timeClient.getFormattedTime());

 delay(1000);
}

วางโค้ตเต็มให้ดูหน่อย

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>

// Set these to run example.
#define WIFI_SSID "ssszet_2G"
#define WIFI_PASSWORD "0951182015"

// Define NTP Client to get time
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");

//Week Days
String weekDays[7]={"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};

//Month names
String months[12]={"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"};


void setup() 
{
 // Initialize Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 
 // Connect to wifi.
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

// Initialize a NTPClient to get time
 timeClient.begin();
 // Set offset time in seconds to adjust for your timezone, for example:
 // GMT +1 = 3600
 // GMT +8 = 28800
 // GMT -1 = -3600
 // GMT 0 = 0
 timeClient.setTimeOffset(25200);
}

void loop() 
{
 timeClient.update();

 unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();
 Serial.print("Epoch Time: ");
 Serial.println(epochTime);
 
 String formattedTime = timeClient.getFormattedTime();
 Serial.print("Formatted Time: ");
 Serial.println(formattedTime); 

 int currentHour = timeClient.getHours();
 Serial.print("Hour: ");
 Serial.println(currentHour); 

 int currentMinute = timeClient.getMinutes();
 Serial.print("Minutes: ");
 Serial.println(currentMinute); 
  
 int currentSecond = timeClient.getSeconds();
 Serial.print("Seconds: ");
 Serial.println(currentSecond); 

 String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];
 Serial.print("Week Day: ");
 Serial.println(weekDay);  

 //Get a time structure
 struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime); 

 int monthDay = ptm->tm_mday;
 Serial.print("Month day: ");
 Serial.println(monthDay);

 int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
 Serial.print("Month: ");
 Serial.println(currentMonth);

 String currentMonthName = months[currentMonth-1];
 Serial.print("Month name: ");
 Serial.println(currentMonthName);

 int currentYear = ptm->tm_year+1900;
 Serial.print("Year: ");
 Serial.println(currentYear);

 //Print complete date:
 String currentDate = String(currentYear) + "-" + String(currentMonth) + "-" + String(monthDay);
 Serial.print("Current date: ");
 Serial.println(currentDate);

 Serial.println("");

 delay(2000);
}

หากใช้โค้ตตัวอย่างวันที่ตรงไหมครับ

ไม่ตรงเลยค่ะ

แสดงเวลาไม่ได้เกี่ยวกับโค้ตเราแล้ว ลองหา library ตัวอื่นทดสอบดู

ลิ้งนี้มันดึงไปไหนก็ไม่รู้

ลองเอาตัวนี้ไปเทสดูครับ

ลองแก้ตามที่บอกแล้วค่ะ แต่ก็ยังแสดงค่าเหมือนเดิมค่ะ

ลองแก้ระบบเวลาดูครับ
Code ให้ลอง

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>

// Set these to run example.
#define WIFI_SSID "Nu-Electronic"
#define WIFI_PASSWORD "228228228"

// Define NTP Client to get time

//NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");

// กำหนดค่า offset time เนื่องจากเวลาของเซิฟเวอร์นี้เป็นเวลา UTC เราต้องทำให้เป็นเวลาของประเทศไทย
// เวลาของประเทศไทย = UTC+7 ชั่วโมง ต้องกำหนด offset time = 7 ชั่วโมง
const long offsetTime = 25200;    // หน่วยเป็นวินาที จะได้ 7*60*60 = 25200
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", offsetTime);
//Week Days
String weekDays[7]={"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};

//Month names
String months[12]={"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"};


void setup() 
{
 // Initialize Serial Monitor
 Serial.begin(115200);
 
 // Connect to wifi.
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.print("connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }
 Serial.println();
 Serial.print("connected: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

// Initialize a NTPClient to get time
 timeClient.begin();
 // Set offset time in seconds to adjust for your timezone, for example:
 // GMT +1 = 3600
 // GMT +8 = 28800
 // GMT -1 = -3600
 // GMT 0 = 0
 // timeClient.offsetTime(3600);
}

void loop() 
{
 timeClient.update();

 unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();
 Serial.print("Epoch Time: ");
 Serial.println(epochTime);
 
 String formattedTime = timeClient.getFormattedTime();
 Serial.print("Formatted Time: ");
 Serial.println(formattedTime); 

 int currentHour = timeClient.getHours();
 Serial.print("Hour: ");
 Serial.println(currentHour); 

 int currentMinute = timeClient.getMinutes();
 Serial.print("Minutes: ");
 Serial.println(currentMinute); 
  
 int currentSecond = timeClient.getSeconds();
 Serial.print("Seconds: ");
 Serial.println(currentSecond); 

 String weekDay = weekDays[timeClient.getDay()];
 Serial.print("Week Day: ");
 Serial.println(weekDay);  

 //Get a time structure
 struct tm *ptm = gmtime ((time_t *)&epochTime); 

 int monthDay = ptm->tm_mday;
 Serial.print("Month day: ");
 Serial.println(monthDay);

 int currentMonth = ptm->tm_mon+1;
 Serial.print("Month: ");
 Serial.println(currentMonth);

 String currentMonthName = months[currentMonth-1];
 Serial.print("Month name: ");
 Serial.println(currentMonthName);

 int currentYear = ptm->tm_year+1900;
 Serial.print("Year: ");
 Serial.println(currentYear);

 //Print complete date:
 String currentDate = String(currentYear) + "-" + String(currentMonth) + "-" + String(monthDay);
 Serial.print("Current date: ");
 Serial.println(currentDate);

 Serial.println("");

 delay(2000);
}

ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะคะ ลองเปลี่ยน WiFi ดู ก็ใช้ได้เลยค่ะ

ง่ะ อย่าบอกนะว่า ไม่มีเน็ตใน อันเดิม