ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) คืออะไร ใช้ทำอะไร

…ออสซิลโลสโคป (ภาษาอังกฤษ: cathode ray oscilloscope, อักษรย่อ: CRO) เป็นที่ทราบกันดีว่าออสซิลโลสโคปคือเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่องสัญญาณมักจะเป็นพล็อตสองมิติของหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสัญญาณ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประแบบคือ 1.Analog Oscilloscopes และ 2.Digital Oscilloscopes แบบ อนาล็อก (Analog) จะแสดงผลลัพธ์ผ่านหลอดภาพที่ฉาบด้วยสารฟอสเฟอร์ ส่วนแบบ ดิจิตอล (Digital) จะแสดงผลลัพธ์ผ่านหน้าจอดิจิตอล

ภาพออสซิลโลสโคป แบบอนาล็อก (Analog Oscilloscopes)

ภาพออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล (Digital oscilloscopes)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Siglent_SDS1304CFL.jpg

…Oscilloscopes ใช้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟ้าในช่วงเวลา เช่น แรงดันไฟฟ้าและเวลาที่อธิบายรูปร่างที่ต่อเนื่องกับมาตราส่วนที่เทียบได้ เราสามารถมองเห็นค่าต่างๆ ที่วัดได้ เช่น ความกว้าง, ความถี่ของสัญญาณ, เวลาการขึ้น, ช่วงเวลา, การบิดเบือนและอื่น ๆ และยังสามารถนำไปใช้ในการวัดสัญญาณต่างๆ ได้มากมาย ใช้วัดไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ หรือใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าเสียหรือไม่ก็ได้

1 Like