วิธีการเปลี่ยน Path htdocs ของ xampp ไปที่ Drive D

ผมย้ายไฟล์โปรแกรมทั้งหมดของ xampp จาก ไดร์ C ไปไว้ที่ ไดร์ D ก่อน เนื่องจากว่าไฟล์ผมใช้พื้นที่เยอะ เลยต้องการย้ายไปที่ไดร์ D

ภาพ

เริ่มจากเข้าไปที่ D:\xampp\apache\conf

เปิดไฟล์มามองหาบรรทัดนี้

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
<Directory "C:/xampp/htdocs">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride All

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>

เปลี่ยนเป็น

DocumentRoot "D:/xampp/htdocs"
<Directory "D:/xampp/htdocs">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All",
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI

  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride All

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย