อยากทำ Phase Indicator รับ / ส่งโดย LoRa wifi มีบัญหา คือ ไม่สามารถนำค่า ที่ตัวรับไปคำนวญต่อได้

ฝฝตัวอย่างในโค้ด พากรับ ไม่รุ้จักค่า temp2 ที่ lin 92

1. #include <U8x8lib.h>
2. #include <LoRa.h>
3. String receivedText;
4. String receivedRssi;
5. #define Phase_N 35 // for Phase test
6. //#define led_A 15
7. //#define led_B 16
8. //#define led_C 17
9. #define SCK   5  
10. #define MISO  19  
11. #define MOSI  27  
12. #define SS   18  
13. #define RST   14  
14. #define DI0   26 
15. #define BAND  433E6
16. #define PABOOST true
17. U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(15,4,16);
18. int Value_N = 0;
19. int counter = 0;
20. float x1, A, B, C, temp, temp1, temp2;
21. void setup() {
22. //pinMode(15,OUTPUT);//light phase A
23. //pinMode(16,OUTPUT);//light phase B
24. //pinMode(17,OUTPUT);//light phase c 
25.  pinMode(25,OUTPUT); //Send success, LED will bright 1 second
26.  pinMode(25,INPUT); //Send success, LED will bright 1 second
27.  Serial.begin(115200);
28.  delay(1000);
29.  u8x8.begin();
30.  u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
31.  u8x8.drawString(0, 1, "LoRa Receiver");
32.  SPI.begin(5, 19, 27, 18);
33.  LoRa.setPins(SS, RST, DI0);
34.  LoRa.setTxPower(17);
35.  LoRa.setSpreadingFactor(12);
36.  LoRa.setCodingRate4(5);
37.  LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
38.  LoRa.setPreambleLength(8);
39.  if (!LoRa.begin(BAND,PABOOST))
40.  {
41.   u8x8.drawString(0, 1, "LoRa Receiver");
42.   while (1);
43.  }
44.  }
45.  void loop() {
46.  Value_N = analogRead(Phase_N);
47.  int packetSize = LoRa.parsePacket();
48.  if (packetSize ) {
49.  String incoming = "";
50.  while (LoRa.available())
51.  {
52.   incoming += (char)LoRa.read();
53.  }
54.   receivedText = incoming;
55.  Serial.print("RSSI: ");
56.  Serial.println(LoRa.packetRssi());
57.  u8x8.drawString(0, 3, "RSSI: ");
58.  receivedRssi = LoRa.packetRssi();
59.  char currentrs[64];
60.  receivedRssi.toCharArray(currentrs, 64);
61.  u8x8.drawString(6, 3, currentrs);
62.  char currentid [4];
63.  char currentid1[4];
64.  char currentid2[4];
65.  char currentid3[4];
66.  u8x8.drawString(0, 4,"Phase_A: ");////A
67.  u8x8.drawString(0, 5,"Phase_B: ");////B
68.  u8x8.drawString(0, 6,"Phase_C: ");////C
69.  receivedText.toCharArray(currentid,64);
70.  u8x8.drawString(9,4,currentid);//////////A
71.  u8x8.drawString(9,5,currentid1);//////////A
72.  u8x8.drawString(9,5,currentid2);//////////////////////////////////////////B
73.  u8x8.drawString(9,6,currentid3);//C    
74.  Serial.print(receivedText);
75.  delay (100);
76.  ////////////////////////////////////////////////////////////N
77.  Serial.print("Phase_N:");
78.  u8x8.drawString(0, 7, "Phase_N: ");
79.  Serial.println(Value_N);
80.  String txt = String(Value_N);
81.  char currentid4[5];
82.  txt.toCharArray(currentid4, 64);
83.  u8x8.drawString(9, 7, currentid4);
84.  x1 = txt.toFloat();
85.  Serial.print("x1: ");
86.  Serial.print (x1);
87.  
88.  /////////////////////////////////////A
89.  temp = atof(currentid);//char to float
90.  temp1 = atof(currentid1); // char to float
91.  temp2 = atof(currentid2);
92.  A=x1-temp;
93.  B=x1-temp1;
94.  C=x1-temp2;//???????????????????????????????????
95.  
96.  Serial.println("A: ");
97.  Serial.print(A);
98.  Serial.println("B: ");
99.  Serial.print(B);
100.  Serial.println("C: ");
101.  Serial.print(C);
102.  /////////////////////////////////////////////////////////////////
103.  digitalWrite(25, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
104.  delay(1000);       // wait for a second
105.  digitalWrite(25, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
106.  delay(1000);       // wait for a second
107.  }
108.  }
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//  ฝั่งตัวส่ง---------------------------------------
1. #include <U8x8lib.h>
2. #include <LoRa.h>
3. #include <SPI.h>
4. String receivedText;
5. String receivedRssi;
6. #define Phase_A 36
7. #define Phase_B 37
8. #define Phase_C 38
9. #define SCK   5  // GPIO5 -- SX127x's SCK
10. #define MISO  19  // GPIO19 -- SX127x's MISO
11. #define MOSI  27  // GPIO27 -- SX127x's MOSI
12. #define SS   18
13. #define RST   14
14. #define DI0   26
15. #define BAND  433E6
16. #define PABOOST true
17. U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(15,4,16);
18. int Value_A = 0;
19. //float Value_B = 0;
20. int Value_B = 0;
21. long Value_C = 0;
22. //int Value_C = 0;
23. int counter = 0;
24. float x;
25. void setup() {
26.  pinMode(25,OUTPUT); //Send success, LED will bright 1 second
27.  Serial.begin(115200);
28.  delay(1000);
29.  u8x8.begin();
30.  u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
31.  Serial.println("LoRa Sender");
32.  u8x8.drawString(0, 1, "LoRa Sender"); 
33.  SPI.begin(5,19,27,18);
34.  LoRa.setPins(SS,RST,DI0); 
35.  LoRa.setTxPower(17);
36.  LoRa.setSpreadingFactor(12);
37.  LoRa.setCodingRate4(5);
38.  LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
39.  LoRa.setPreambleLength(8);
40.  if (!LoRa.begin(BAND,PABOOST))
41.  {
42.   Serial.println("Starting LoRa failed!");
43.   u8x8.drawString(0, 1, "Starting LoRa failed!");
44.   while (1);
45.  }
46.  Serial.println("LoRa Initial OK!");
47. }
48. void loop() {
49.  Value_A = analogRead(Phase_A);
50.  Value_B = analogRead(Phase_B);
51.  Value_C = analogRead(Phase_C);
52.  Serial.print("Sending packet: ");
53.  u8x8.drawString(0, 4, "PacketID");
54.  Serial.println(counter);
55.  String txt = String(counter);
56.  char currentid[5];
57.  txt.toCharArray(currentid, 64);
58.  u8x8.drawString(9, 4, currentid);
59.  /////////////////////////////////AAAAAAAA
60.  Serial.print(" Phase_A: ");
61.  u8x8.drawString(0, 5, "Phase_A:");
62.  Serial.println(Value_A);
63.  String txt1 = String(Value_A);
64.  char currentid1[5];
65.  txt1.toCharArray(currentid1, 64);
66.  u8x8.drawString(9, 5, currentid1);
67.  //////////////////////////////////////BB
68.  Serial.print(" Phase_B: ");
69.  u8x8.drawString(0, 6, "Phase_B:");
70.  Serial.println(Value_B);
71.  String txt2 = String(Value_B);
72.  char currentid2[5];
73.  txt2.toCharArray(currentid2, 64);
74.  u8x8.drawString(9, 6, currentid2);
75.  ///////////////////////////////////CC
76.  Serial.print(" Phase_C: ");
77.  u8x8.drawString(0, 7, "Phase_C:");
78.  Serial.println(Value_C);
79.  String txt3 = String(Value_C);
80.  char currentid3[5];
81.  txt3.toCharArray(currentid3, 64);
82.  u8x8.drawString(9, 7, currentid3);
83.  //////////////////////////////////
84.  LoRa.beginPacket();
85.  LoRa.println(Value_A); 
86.  LoRa.println(Value_B); 
87.  LoRa.println(Value_C);
88.  LoRa.endPacket();
89.  delay(100);
90.  counter++;
91.  digitalWrite(25, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
92.  delay(1000);       // wait for a second
93.  digitalWrite(25, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
94.  delay(1000);       // wait for a second
95. }

ตัวรับอ่านค่าได้หรือยังครับ

ทำไฮไล โค้ตให้ด้วยครับกดตามภาพ

ตัวรับอ่านค่าได้ และ แสดงบนจอ OLED แล้ว แต่กับเอาค่าไปคำนวญต่อไม่ได้ ค่า tepm2 = 0

สีเหลืองคืออ่านค่าออกแล้ว สีแดงค่า C ไม่ออกใช่ไหมครับ ถ้าใช่แล้ว A B ได้ค่าเท่าไหร่

ไช่ ครับ A , B ไดค่าคือ
image image
image image

1 Like

มันรับ 3191 มาคำนวนออกมา 3167 ไม่ถูกหรอครับ

อ่อ ไม่ไช่ครับนั้นเป็นเพียงค่าที่รับได้ แต่บางคั้งค่ามันไม่นิ้ง ดั่ลายล่าง
image

คือสองค่านี้คือค่าเดียวกันใช่ไหมครับ

image

เวลาดีบัค ควรปริ้น ค่า String text ชื่อตัวแปรออกมาด้วยนะครับ ไม่งั้นจะงงว่าอะไรคือค่าอะไร

94.  C=x1-temp2;//???????????????????????????????????
95.  
96.  Serial.println("temp2 : ");
97.  Serial.print(temp2);

ใส่เพิ่มออกมาดูหน่อยครับว่า temp2 ที่ว่ามันไม่นิ่งคือแบบไหน จะได้วิฌคราะห์แก้ไขกันต่อไป

ครับผม แต่บัญหาสำคัญคือ ผมไม่เข้าไจจะแยกรับได้ยังไง เพราะมันส่งมาเป็น packet

มันก็แยกออกมาให้แล้วไม่ใช่หรอครับ

image