ตัวอย่างการกำหนด ขาใช้งานสำหรับบร์ด PIC PIC12C508/9 หรือ PIC12C671/2

โปรแกรมนี้ต่อบนบอร์ด PIC12C508/9 หรือ PIC12C671/2
ส่วนของการกำหนดต่อบนฮาร์ตแวร์

12C508/671 pin Protoboard
1 +5V
2 LED 5
3 LED 4
4 Push Button
5 LED 3
6 LED 2
7 LED 1
8 gnd
#if defined(__PCB__)
#include <12C508.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define GP0 PIN_B0
#define GP1 PIN_B1
#define GP2 PIN_B2
#define GP3 PIN_B3
#define GP4 PIN_B4
#define GP5 PIN_B5

#elif defined(__PCM__)
#include <12C671.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5

#endif


void cycle_forward (void)
{
  output_low (GP5);
  output_high (GP0);
  delay_ms (70);
  output_low (GP0);
  output_high (GP1);
  delay_ms (70);
  output_low (GP1);
  output_high (GP2);
  delay_ms (70);
  output_low (GP2);
  output_high (GP4);
  delay_ms (70);
  output_low (GP4);
  output_high (GP5);
  delay_ms (70);
}

void cycle_backward (void)
{
  output_low (GP0);
  output_high (GP5);
  delay_ms (70);
  output_low (GP5);
  output_high (GP4);
  delay_ms (70);
  output_low (GP4);
  output_high (GP2);
  delay_ms (70);
  output_low (GP2);
  output_high (GP1);
  delay_ms (70);
  output_low (GP1);
  output_high (GP0);
  delay_ms (70);
}

void main() {
#if defined(__PCB__)
  setup_counters (RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
                // See .h file for other special
                // options for setup_counters
#else
  setup_counters (RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
#endif


  while (TRUE) {
   if (!input (GP3))
		  cycle_forward ();
   else
		  cycle_backward ();
  }
}