สอบถามแก้โค้ดค่าฝุ่น PM2.5 ไม่แสดงผลที่หน้าจอ TFT LCD หน่อยครับ

พอดีผมพึ่งเริ่มศึกษาการเขียนโค้ดน่ะครับ ผมทำเครื่องวัดปริมาณฝุ่น ใช้เป็น PMS7003 จะทำให้สีของหน้าจอปรับตามปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่วัดได้ แต่ค่าฝุ่น PM2.5 ไม่แสดงขึ้นที่หน้าจอ tft st7735 ขนาด 1.8" เลยอยากสอบถามว่าต้องแก้ไขปัญหายังไงครับ ขอบคุณครับ

#include "PMS.h"
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 5 
#define DHTTYPE DHT11
#define TFT_CS   10
#define TFT_RST  9 
#define TFT_DC   8
#define ROTATION_OPTION 1 // 0=แนวตั้ง, 1=แนวนอน, 2=แนวตั้งกลับหัว, 3=แนวนอนกลับหัว

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);

SoftwareSerial mySerial(6, 7); // TX, RX

PMS pms(Serial);
PMS::DATA data;

void setup() {
 
 Serial.begin(38400);
 Serial.begin(9600);
 tft.initR(INITR_BLACKTAB);
 tft.setRotation(ROTATION_OPTION);

 dht.begin();
 Serial.println(F("DHTxx Unified Sensor Example"));
 sensor_t sensor;
 dht.temperature().getSensor(&sensor);
 dht.humidity().getSensor(&sensor);

  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(41, 5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("PM2.5 DETECTOR");
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(10, 20);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("PM2.5");

  sensors_event_t event;
  dht.temperature().getEvent(&event);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(10, 75);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Temperature");
  tft.setCursor(36, 88);
  tft.println(event.temperature);
  tft.setCursor(70, 88);
  tft.println("C");

  dht.humidity().getEvent(&event);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(92, 75);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Humidity");
  tft.setCursor(100, 88);
  tft.println(event.relative_humidity);
  tft.setCursor(134, 88);
  tft.println("%");

  tft.drawFastHLine(10, 70, 140, ST7735_WHITE);
  tft.drawFastVLine(80, 71, 29, ST7735_WHITE);

  tft.drawRect(9, 103, 103, 7, ST7735_WHITE);
  tft.fillRoundRect(10, 104, 20, 5, 1, ST7735_BLUE);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(16, 113);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("25");
  tft.fillRoundRect(31, 104, 20, 5, 0, ST7735_GREEN);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(36, 113);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("37");
  tft.fillRoundRect(51, 104, 20, 5, 0, ST7735_YELLOW);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(56, 113);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("50");
  tft.fillRoundRect(71, 104, 20, 5, 0, ST7735_ORANGE);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(76, 113);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("90");
  tft.fillRoundRect(91, 104, 20, 5, 0, ST7735_RED);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(96, 113);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println(">91");
 }

void loop() {

 if (pms.read(data))
  {
  Serial.println("PM 2.5");
  Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
  Serial.println();

  if (data.PM_AE_UG_2_5<=25){
  tft.fillScreen(ST7735_BLUE);
  tft.setTextSize(4);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);  
  tft.setCursor(44, 34);
  tft.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(126, 58);
  tft.print("ug/m3");
  }
     
  if (data.PM_AE_UG_2_5>=26 & data.PM_AE_UG_2_5<=37){
  tft.fillScreen(ST7735_GREEN);
  tft.setTextSize(4);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);  
  tft.setCursor(44, 34);
  tft.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(126, 58);
  tft.print("ug/m3");
  }
   
  if (data.PM_AE_UG_2_5>=38 & data.PM_AE_UG_2_5<=50){
  tft.fillScreen(ST7735_YELLOW);
  tft.setTextSize(4);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);  
  tft.setCursor(44, 34);
  tft.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(126, 58);
  tft.print("ug/m3");
  } 

  if (data.PM_AE_UG_2_5>=51 & data.PM_AE_UG_2_5<=90){
  tft.fillScreen(ST7735_ORANGE);
  tft.setTextSize(4);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);  
  tft.setCursor(44, 34);
  tft.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(126, 58);
  tft.print("ug/m3");
  }   

  if (data.PM_AE_UG_2_5<=91){
  tft.fillScreen(ST7735_RED);
  tft.setTextSize(4);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);  
  tft.setCursor(44, 34);
  tft.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
  tft.setCursor(126, 58);
  tft.print("ug/m3");
  }

  delay(2000);
  }

}

ค่าบน serial อ่านได้ปกติไหม