สอบถามครับ pzem017กับ esp32

ใครมีแนวทางการเขียน pzem017 เชื่อมต่อกับ esp32 บ้างครับ
ผมเขียนแล้วตรงนี้มันติดอะไรอ่ะครับทำไมค่ามันขึ้น NANตลอดเลย แอดเรสก้ตรงตามรูปครับ พอรันผ่าน usb to modbusก้เชื่อมได้ปกติคับ#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#include <ModbusMaster.h>

HardwareSerial PZEMSerial(2);

// ตั้งค่า pin สำหรับต่อกับ MAX485
#define MAX485_RO 16
#define MAX485_RE 5
#define MAX485_DE 4
#define MAX485_DI 17

// Address ของ PZEM-017 : 0x01-0xF7
static uint8_t pzemSlaveAddr = 0x01;

// ตั้งค่า shunt -->> 0x0000-100A, 0x0001-50A, 0x0002-200A, 0x0003-300A
static uint16_t NewshuntAddr = 0x0003;

ModbusMaster node;

float PZEMVoltage, PZEMCurrent, PZEMPower, PZEMEnergy;

unsigned long startMillisPZEM;            /* start counting time for LCD Display */
unsigned long currentMillisPZEM;           /* current counting time for LCD Display */
const unsigned long periodPZEM = 1000;         // refresh every X seconds (in seconds) in LED Display. Default 1000 = 1 second

unsigned long startMillisReadData;          /* start counting time for data collection */
unsigned long startMillis1;              // to count time during initial start up (PZEM Software got some error so need to have initial pending time)

void setup()
{
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
 startMillis1 = millis();
 Serial.begin(115200);
 PZEMSerial.begin(9600, SERIAL_8N2, MAX485_RO, MAX485_DI);      // software serial สำหรับติดต่อกับ MAX485

 startMillisPZEM = millis();              /* Start counting time for run code */
 pinMode(MAX485_RE, OUTPUT);              /* Define RE Pin as Signal Output for RS485 converter. Output pin means Arduino command the pin signal to go high or low so that signal is received by the converter*/
 pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);              /* Define DE Pin as Signal Output for RS485 converter. Output pin means Arduino command the pin signal to go high or low so that signal is received by the converter*/
 digitalWrite(MAX485_RE, 0);              /* Arduino create output signal for pin RE as LOW (no output)*/
 digitalWrite(MAX485_DE, 0);              /* Arduino create output signal for pin DE as LOW (no output)*/

 node.preTransmission(preTransmission);        // Callbacks allow us to configure the RS485 transceiver correctly
 node.postTransmission(postTransmission);
 node.begin(pzemSlaveAddr, PZEMSerial);
 delay(1000);                     /* after everything done, wait for 1 second */

 // รอครบ 5 วินาที แล้วตั้งค่า shunt และ address
 while (millis() - startMillis1 < 5000) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 
 setShunt(pzemSlaveAddr);              // ตั้งค่า shunt
 changeAddress(0xF8, pzemSlaveAddr);         // ตั้งค่า address 0x01 ซื่งเป็นค่า default ของตัว PZEM-017
 // resetEnergy();                  // รีเซ็ตค่า Energy[Wh] (หน่วยใช้ไฟสะสม)

}

void loop()
{
 currentMillisPZEM = millis();
 // อ่านค่าจาก PZEM-017
 if (currentMillisPZEM - startMillisPZEM >= periodPZEM)                      /* for every x seconds, run the codes below*/
 {
  uint8_t result;                                         /* Declare variable "result" as 8 bits */
  result = node.readInputRegisters(0x0000, 6);                          /* read the 9 registers (information) of the PZEM-014 / 016 starting 0x0000 (voltage information) kindly refer to manual)*/
  if (result == node.ku8MBSuccess)                                /* If there is a response */
  {
   uint32_t tempdouble = 0x00000000;                              /* Declare variable "tempdouble" as 32 bits with initial value is 0 */
   PZEMVoltage = node.getResponseBuffer(0x0000) / 100.0;                    /* get the 16bit value for the voltage value, divide it by 100 (as per manual) */
   // 0x0000 to 0x0008 are the register address of the measurement value
   PZEMCurrent = node.getResponseBuffer(0x0001) / 100.0;                    /* get the 16bit value for the current value, divide it by 100 (as per manual) */

   tempdouble = (node.getResponseBuffer(0x0003) << 16) + node.getResponseBuffer(0x0002);   /* get the power value. Power value is consists of 2 parts (2 digits of 16 bits in front and 2 digits of 16 bits at the back) and combine them to an unsigned 32bit */
   PZEMPower = tempdouble / 10.0;                               /* Divide the value by 10 to get actual power value (as per manual) */

   tempdouble = (node.getResponseBuffer(0x0005) << 16) + node.getResponseBuffer(0x0004);   /* get the energy value. Energy value is consists of 2 parts (2 digits of 16 bits in front and 2 digits of 16 bits at the back) and combine them to an unsigned 32bit */
   PZEMEnergy = tempdouble;
  }
  else // ถ้าติดต่อ PZEM-017 ไม่ได้ ให้ใส่ค่า NAN(Not a Number)
  {
   PZEMVoltage = NAN;
   PZEMCurrent = NAN;
   PZEMPower = NAN;
   PZEMEnergy = NAN;
  }

  // แสดงค่าที่ได้จากบน Serial monitor
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("V = ");
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print(PZEMVoltage);
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print("I=");
    lcd.setCursor(12,0);
    lcd.print(PZEMCurrent);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("W = ");
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print(PZEMPower);
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print("KWh=");
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print(PZEMEnergy);
  Serial.print("Vdc : "); Serial.print(PZEMVoltage); Serial.println(" V ");
  Serial.print("Idc : "); Serial.print(PZEMCurrent); Serial.println(" A ");
  Serial.print("Power : "); Serial.print(PZEMPower); Serial.println(" W ");
  Serial.print("Energy : "); Serial.print(PZEMEnergy); Serial.println(" Wh ");

  startMillisPZEM = currentMillisPZEM ;                            /* Set the starting point again for next counting time */
 }
}

void preTransmission()                                          /* transmission program when triggered*/
{
 /* 1- PZEM-017 DC Energy Meter */
 if (millis() - startMillis1 > 5000)                                // Wait for 5 seconds as ESP Serial cause start up code crash
 {
  digitalWrite(MAX485_RE, 1);                                   /* put RE Pin to high*/
  digitalWrite(MAX485_DE, 1);                                   /* put DE Pin to high*/
  delay(1);                                            // When both RE and DE Pin are high, converter is allow to transmit communication
 }
}

void postTransmission()                                          /* Reception program when triggered*/
{

 /* 1- PZEM-017 DC Energy Meter */
 if (millis() - startMillis1 > 5000)                                // Wait for 5 seconds as ESP Serial cause start up code crash
 {
  delay(3);                                            // When both RE and DE Pin are low, converter is allow to receive communication
  digitalWrite(MAX485_RE, 0);                                   /* put RE Pin to low*/
  digitalWrite(MAX485_DE, 0);                                   /* put DE Pin to low*/
 }
}

void setShunt(uint8_t slaveAddr)                                     //Change the slave address of a node
{

 /* 1- PZEM-017 DC Energy Meter */

 static uint8_t SlaveParameter = 0x06;                               /* Write command code to PZEM */
 static uint16_t registerAddress = 0x0003;                             /* change shunt register address command code */

 uint16_t u16CRC = 0xFFFF;                                     /* declare CRC check 16 bits*/
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, slaveAddr);                             // Calculate the crc16 over the 6bytes to be send
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, SlaveParameter);
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(registerAddress));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(registerAddress));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(NewshuntAddr));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(NewshuntAddr));

 preTransmission();                                        /* trigger transmission mode*/

 PZEMSerial.write(slaveAddr);                                   /* these whole process code sequence refer to manual*/
 PZEMSerial.write(SlaveParameter);
 PZEMSerial.write(highByte(registerAddress));
 PZEMSerial.write(lowByte(registerAddress));
 PZEMSerial.write(highByte(NewshuntAddr));
 PZEMSerial.write(lowByte(NewshuntAddr));
 PZEMSerial.write(lowByte(u16CRC));
 PZEMSerial.write(highByte(u16CRC));
 delay(10);
 postTransmission();                                        /* trigger reception mode*/
 delay(100);
}

void resetEnergy()                        // reset energy for Meter 1
{
 uint16_t u16CRC = 0xFFFF;             /* declare CRC check 16 bits*/
 static uint8_t resetCommand = 0x42;        /* reset command code*/
 uint8_t slaveAddr = pzemSlaveAddr;         // if you set different address, make sure this slaveAddr must change also
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, slaveAddr);
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, resetCommand);
 preTransmission();                /* trigger transmission mode*/
 PZEMSerial.write(slaveAddr);           /* send device address in 8 bit*/
 PZEMSerial.write(resetCommand);          /* send reset command */
 PZEMSerial.write(lowByte(u16CRC));        /* send CRC check code low byte (1st part) */
 PZEMSerial.write(highByte(u16CRC));        /* send CRC check code high byte (2nd part) */
 delay(10);
 postTransmission();                /* trigger reception mode*/
 delay(100);
}

void changeAddress(uint8_t OldslaveAddr, uint8_t NewslaveAddr)                      //Change the slave address of a node
{

 /* 1- PZEM-017 DC Energy Meter */

 static uint8_t SlaveParameter = 0x06;                               /* Write command code to PZEM */
 static uint16_t registerAddress = 0x0002;                             /* Modbus RTU device address command code */
 uint16_t u16CRC = 0xFFFF;                                     /* declare CRC check 16 bits*/
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, OldslaveAddr);                           // Calculate the crc16 over the 6bytes to be send
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, SlaveParameter);
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(registerAddress));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(registerAddress));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(NewslaveAddr));
 u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(NewslaveAddr));
 preTransmission();                                         /* trigger transmission mode*/
 PZEMSerial.write(OldslaveAddr);                                    /* these whole process code sequence refer to manual*/
 PZEMSerial.write(SlaveParameter);
 PZEMSerial.write(highByte(registerAddress));
 PZEMSerial.write(lowByte(registerAddress));
 PZEMSerial.write(highByte(NewslaveAddr));
 PZEMSerial.write(lowByte(NewslaveAddr));
 PZEMSerial.write(lowByte(u16CRC));
 PZEMSerial.write(highByte(u16CRC));
 delay(10);
 postTransmission();                                        /* trigger reception mode*/
 delay(100);
}

โค้ดเทสครับ

แบบนี้ลองรึยัง

ต่อแบบนั่นเลยครับพี่ ไม่หาย


มันเคยมาเเล้วครับรอบนึง แล้วก้หายยาวเลย

ภาพ

เพิิ่ม delay เป็น 2000 ดูครับ

มาล่ะครับ ส่งข้อมูลได้สักแปปหลุดครับผมอัดคลิปไม่ทัน

@Remy_Martin


มันมาสักพักแล้วหลุดครับ


อันนี้ครับ

ปรับ delay ไล่ไปครับ 1000 1500 2000 สัญญาณรับส่งมันไม่ตรงกัน อ่านไม่ทันกัน

ปรับไล่ขึ้นเรื่อยๆ delay++ในส่วน ของ void changeAddress หรือปรับหมดทั้ง preTransmission(); proTransmission(); อ่ะครับ

เฉพาะส่วนที่อ่านค่าครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่

ลองมาอัพเดทผลหน่อยครับว่าเป็นไงบ้าง