ปัญหา relay ต่อกับ blynk แล้วเชื่อม wifi ไม่ได้

โค้ดครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID      "TMPLf_VEI5xH"
#define BLYNK_DEVICE_NAME      "Quickstart Device"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN      "X5zwImlUNpugTUixUBav5_NeUB345PWx"


// Comment this out to disable prints and save space
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <PMS.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>


char Relay1 = 8;

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "E = mc2";
char pass[] = "zxkeq8vo9i931";

PMS pms(Serial);
PMS::DATA data;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte auto_relay = 0;
float dust_auto = 0;

BLYNK_CONNECTED()
{
 // Change Web Link Button message to "Congratulations!"
 Blynk.syncAll();
}void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

 // Setup a function to be called every second
 Blynk.connect();
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
 // Set incoming value from pin V0 to a variable
 if (param.asInt()==1){
  analogWrite(Relay1, 255);
 }
 else{
  analogWrite(Relay1, 0);
 }
  //Update state
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

พออัปลงบอร์ด แล้วพอปล่อย wifi มันขึ้นแบบนี้อะครับ

อันนี้คืออะไรหรอครับ ผิดรึป่าว

อ่อใช่ครับ ตอนนี้ผมลบออกแล้ว

ตัวปล่อย wifi มันขึ้นว่ามีอุปกรณ์มาจับรึป่าวครับ