(ช่วยทีครับมือใหม่) อยากควบคุม Relay ตามเงื่อนไข

เช่น ปั้มน้ำทำงานเมือค่าความชื้นในดินน้อย ใช้ควบคู่กับแอพ Blynk น่ะครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLILF06iiT"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "project"
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "0.1.0"
#define BLYNK_PRINT Serial

//#define BLYNK_DEBUG

#define APP_DEBUG
#include "BlynkEdgent.h"
#include <DHT.h>

#define FLOW1 16
#define DHTPIN  4 // DHT22 Sensor      
#define DHTTYPE DHT22      // DHT22 if useDHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float t; //วัดอุณหภูมิ
float h; //วัดความชื้น
int s1; //วัดความชื่นในดิน1
int s2; //วัดความชื่นในดิน2
int totalAllSoil; 

#define Relay1 19 //pump
#define Relay2 18 //vlaue2
#define Relay3 5 //vlaue1
#define Relay4 21 //fan

#define BUTTON1  V3 //pump
#define BUTTON2  V4 //vlaue2
#define BUTTON3  V5 //vlaue1
#define BUTTON4  V6 //fan

////////////////////////////////////BUTTON////////////////////////////////////
 BLYNK_WRITE(BUTTON1) 
 {
 if (param.asInt()==1)
 {
  digitalWrite(Relay1, HIGH);
 }
 if (param.asInt()==0)
 {
  digitalWrite(Relay1, LOW);
 }
 }

 BLYNK_WRITE(BUTTON2) 
 {
 if (param.asInt()==1)
 {
  digitalWrite(Relay2, HIGH);
 }
 if (param.asInt()==0)
 {
  digitalWrite(Relay2, LOW);
 }
 }

 BLYNK_WRITE(BUTTON3) 
 {
 if (param.asInt()==1)
 {
  digitalWrite(Relay3, HIGH);
 }
 if (param.asInt()==0)
 {
  digitalWrite(Relay3, LOW);
 }
 }

 BLYNK_WRITE(BUTTON4) {
 if (param.asInt()==1)
 {
  digitalWrite(Relay4, HIGH);
 }
 if ((param.asInt()==0) )
 {
  digitalWrite(Relay4, LOW);
 }
 
 }
////////////////////////////////////BUTTON////////////////////////////////////void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 delay(100);
 BlynkEdgent.begin(); 

 pinMode(FLOW1, INPUT);
 pinMode(DHTPIN, INPUT);
 
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(Relay2, OUTPUT);
 pinMode(Relay3, OUTPUT);
 pinMode(Relay4, OUTPUT);
 
 digitalWrite(Relay1, HIGH);
 digitalWrite(Relay2, HIGH);
 digitalWrite(Relay3, HIGH);
 digitalWrite(Relay4, HIGH);
}

void SENSERDHT()
{
 h = dht.readHumidity(); //รับค่าความชื้น
 t = dht.readTemperature(); //รับค่าอุณหภูมิ
 
 Serial.print("Humidity = "); //แสงค่าความชิ้นในอากาศในSerial
 Serial.print(h);
 Serial.print("% \n");
 
 Serial.print("temperature = "); //แสดงค่าอุณหภูมิในSerial
 Serial.print(t); 
 Serial.print("°c\n");
 delay(500); 
 
 Blynk.virtualWrite(V0, t); //แสดงค่าอุณหภูมิในBlynk
 Blynk.virtualWrite(V1, h); //แสดงค่าความชื้นในอากาศในBlynk
}

void SENSERSOIL()
{
 
 s1 = map(analogRead(A6), 0, 1023, 0, 100); //แมพค่าเพื่อให้อ่านจาก 1023 เป็น 100
 s2 = map(analogRead(A7), 0, 1023, 0, 100); //แมพค่าเพื่อให้อ่านจาก 1023 เป็น 100

 Serial.print("Soil moisture1 = "); //แสดงค่าความชื้นในดินใน Serial
 Serial.print(s1);
 Serial.print("% \n");

 Serial.print("Soil moisture2 = "); //แสดงค่าความชื้นในดินใน Serial
 Serial.print(s2);
 Serial.print("% \n");
 delay(500);

 Serial.print("Soil moistureALL = "); //แสดงค่าความชื้นในดินใน Serial
 Serial.print(totalAllSoil);
 Serial.print("% \n");
 delay(500);
 
 totalAllSoil = (s1+s2)/2;

 Blynk.virtualWrite(V2, s1); //แสดงค่าความชื้นในดินในBlynk
 Blynk.virtualWrite(V13, s2); //แสดงค่าความชื้นในดินในBlynk
 Blynk.virtualWrite(V14, totalAllSoil); //แสดงค่าความชื้นในดินใน เอาสองค่ามาหาค่าเฉลี่ยBlynk
 
}

void SENSERFLOW()
{
 //สูตรคำนวณหาค่าการไหลผ่าน
 uint32_t pulse = pulseIn(FLOW1, HIGH); 
 float Hz = 1/(2*pulse*pow(10,-6));
 float flow = 7.2725*(float)Hz + 3.2094;
 float TotalFlow1 ;
 TotalFlow1 = flow/60;
 //สูตรคำนวณหาค่าการไหลผ่าน
 
 Serial.print(Hz); //แสดงค่าความการไหลของน้ำในSerial
 Serial.print("Hz\t");
 Serial.print(flow/60);
 Serial.println(" L/minute\t\n");
 delay(500);

 Blynk.virtualWrite(V7, TotalFlow1); //แสดงค่าการไหลของน้ำในBlynk
}

void loop() 
{
 BlynkEdgent.run();
 Blynk.run();
 SENSERDHT();
 SENSERSOIL();
 SENSERFLOW();
 
}ข้อความก่อนจัดรูปแบบ