ทดสอบโค้ดควบคุมแขนกล Robot Armด้วย Arduino

เดียวว่างๆ จะไปช่วยซื้ออาหารปลานะครับ อิอิ

สำเร็จแล้วได้งาน ตอนนี้ได้งานให้ไปทำหน้าที่ขายอาหารปลา ชวนเด็กมาใให้อาหารปลา ให้เด็กๆได้ศึกกษากัน และทดสอบความทนทานของเซอร์โว
ฟังก์ชั่นเพิ่มตามนี้
1.สอนให้จำตำแหน่งทำงานซ้ำๆ
2’.บันทึกตำแหน่งทำงานใน EEPROM
3.นำข้อมูลจากEEPROMมาใช้เมื่อทำงานใหม่
4.สั่งให้ทำงานแบบรอบเดียวหยุด
5.สั่งให้ทำงานซ้ำหลายรอบได้โดยไม่หยุด
6.บันทึกทับข้อมูลเก่าใน eeprom
มีฟังก์ืชันอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมแนะนำด้วย

ตัวที่2 จะใช้ DC servo moter + encoder ใช้จับแผงโซล่าเซล ให้เคลื่อนที่ไปตามดวงอาทิตย์ ดูมอเตอร์มาหลายรุ่นแต่ยังเลือกไม่ถูก ทั้ง ac และ dc
สเปคเบื้องต้น ยังเลือกไม่ถูกใจ ราคาแพง
1.ใช้ไฟ DC ปลอดภัย
2.ขนาดมอเตอร์ใช้ตัวเล็กราคาไม่แพงเดี๋ยวนี้แผงโซล่าเซลมีแบบบางน้ำหนนักเบามาก ที่่ประมาณใว้ยกของได้ 1-3 กิโล
3.ใช้บอร์ดarduino เป็น คอนโทลเลอร์
ขอข้อมูลแนะนำครับ

โค้ดล่าสุดครับ

 /* Arduino Robotic Arm with Grab
 * More info: http://www.ardumotive.com/
 * arduino pro mini 328 broad 
 * Dev: Michalis Vasilakis Data: 12/12/2016 Ver: 1.1 */

#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>

//Create servo objects to control servo motors
Servo up_down; //servo3
Servo forward_backward;//servo6
Servo rotate;//servo2
Servo grab;//servo1

//เพิ่มเซอร์โว4,5
 Servo up_down4;//servo4
 Servo up_down5;//servo5

//Constants
const int startBT = 7;
const int teachBT = 8;
const int autoBT = 11;
//2562-09-06 const int buzzer = 9;
const int buzzer = 10;

const int potForwardBackward = A3;//servo6
const int potUpDown = A2;//servo3
const int potRotate = A1;//server2
const int potGrab = A0;//เซอร์โว1

//เพิ่มเซอร์โว2ตัว
 const int potUpDown4 = A4;//เซอร์โว4
 const int potUpDown5 = A5;//เซอร์โว5

//Max and Min values for servos ! Change them to meet your setup !
const int minGrab=180;
const int maxGrab=126;
const int minRotate=0;
const int maxRotate=100;
const int minUpDown=5;
const int maxUpDown=100;
const int minForwardBackward=160;

//const int maxForwardBackward=80;
 const int maxForwardBackward=20;//25620911ทำให้องศาการหมุนเซอร์โวเพิ่มจาก90เป็น180องศาโดยประมาณ

//เพิ่มเซอร์โว4,5
 const int minUpDown4=5;
 const int maxUpDown4=100;
 const int minUpDown5=5;
 const int maxUpDown5=100;
 
//-------------------------------------//
//Variables ประกาศตัวแปร
int readAuto,readUpDown,readForwardBackward,readRotate,readGrab,readTeach,readStart,readUpDown4,readUpDown5;
int teachUpDown[100],teachForwardBackward[100],teachRotate[100],teachGrab[100],teachUpDown4[100],teachUpDown5[100];

boolean started =false;
int index = 1;
int count = 1;
int eeppos = 0;
int indexend ;
int saveindex=1;
int saveeeppos=0;
int runauto = 1 ;
//Change this to fo faster!
 int stepSpeed = 10; //25620910 20 to 50 ช้าลง
 int stepSpeed2 = 10; //25620920 
 int stepSpeed3 = 30; //25620920
  
void setup() {
 //Attach Servo motors
 forward_backward.attach(3);
 up_down.attach(4);
 rotate.attach(5); //portokali xontro
 grab.attach(6);
  
 //เพิ่มเซอร์โว4,5
  up_down4.attach(2);//servo4
  up_down5.attach(9);//servo5
  
 //Inputs-Outputs
 
 pinMode(teachBT, INPUT_PULLUP);//pin8
 pinMode(startBT, INPUT_PULLUP);//pin7
 pinMode(autoBT, INPUT_PULLUP);//pin11
 pinMode(buzzer, OUTPUT);//pin 10
 
 //Do a smooth movement on startup, from home potion to pot position:
 
 indexend = EEPROM.read(0);//อ่านค่าใน eeppos มาเก็บ
// readEeprom();//เพิ่มอ่านข้อมูลจากEEPROM มาใช้งาน
 readInputs();
 goHome();
 goPot();
  Serial.begin(9600);
 Serial.println(indexend);
// Serial.println("--end-setup()--");
 eeppos = 0;
}

void loop() {
 Serial.println("..25621023_5_39..");

//เมื่อเปิดสวิทช์
if (!started){

 readInputs();
 moveServos();
 readEeprom();//เพิ่มอ่านข้อมูลจากEEPROM มาใช้งาน 
 
 delay(100); 

//1เมื่อกดปุ่มสอนการเคลื่อนที่
if (readTeach==LOW){
  
 savePosition();//บันทึกข้อมูลใน index[],EEPROM manual
 tone(buzzer,500);
 delay(500);
 noTone(buzzer);
}

//2.Manualเมื่อกดปุ่มสตาร์ท
if (readStart==LOW){
 tone(buzzer,700);
 started=true;
 delay(1000);
 noTone(buzzer);

 }


}

 else{
  goHome();
  runTeach();
 
}


//3.Autoเมื่อกดปุ่มauto

if (readAuto==LOW){

 tone(buzzer,700);
 delay(500);
 noTone(buzzer);
 goHome();
 autorun();

}

 Serial.println("--end loop--");

}

void autorun(){
Serial.println("--startAutoRun--");
goHome();
  runTeach();
  Serial.print("runauto = ");
  Serial.println(runauto);   
goHome();
  runTeach();
  Serial.print("runauto = ");
  Serial.println(runauto++);  
goHome();
  runTeach();
  Serial.print("runauto = ");
  Serial.println(runauto++);  
goHome();  
  runTeach();
  Serial.print("runauto = ");
  Serial.println(runauto++);  
goHome();
  runTeach();
  Serial.print("runauto = ");
  Serial.println(runauto++);  
/*
Serial.print("runauto = ");
Serial.println(runauto);
  if (runauto <= 2){
   runTeach();
   delay(500); 
   runauto++;   
Serial.print("runauto = ");
Serial.println(runauto);   
  } 
*/
 runauto = 1; 
 Serial.println("--endAutoRun--");
}

void readInputs(){
//1.เก็บข้อมูลในตัวแปร เป็นค่าเริ่มต้น
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว3,6,2,1,4,5
//Read potentiometers of servo1-servo6 อ่านค่าปัจจุบันของตัวต้านทานปรับค่าได้ 
 
 //servo3
 readUpDown = analogRead(potUpDown);
 //delay(50);ใส่ดีเลย์ทำให้กระตุก ทำงานช้า
 readUpDown = map(readUpDown,0,1023,minUpDown,maxUpDown);

 

// Serial.print("readInput_readUpDown="); 
// Serial.println(readUpDown);
   
 //servo6
 readForwardBackward = analogRead(potForwardBackward); 
 readForwardBackward = map(readForwardBackward,0,1023,minForwardBackward,maxForwardBackward);
 
// Serial.print("readInput_ForwardBackward = ");
// Serial.println(readForwardBackward);

 //servo2
 readRotate = analogRead(potRotate);
 readRotate = map(readRotate,0,1023,minRotate,maxRotate);
// Serial.print("readInput_readRotate = ");
// Serial.println(readRotate);
 
 //servo1
 readGrab = analogRead(potGrab);
 readGrab = map(readGrab,0,1023,minGrab,maxGrab);
// Serial.print("readInput_readGrab = ");
// Serial.println(readGrab);
 
 //เพิ่มเซอร์โว4,5
 //servo4
 readUpDown4 = analogRead(potUpDown4);
 readUpDown4 = map(readUpDown4,0,1023,minUpDown4,maxUpDown4);
// Serial.print("readInput_readUpDown4 = ");
// Serial.println(readUpDown4);
 //servo5
 readUpDown5 = analogRead(potUpDown5);
 readUpDown5 = map(readUpDown5,0,1023,minUpDown5,maxUpDown5);
// Serial.print("readInput_readUpDown5 = ");
// Serial.println(readUpDown5);
  
 //Read buttons
 readTeach = digitalRead(teachBT);
 
 readStart = digitalRead(startBT);

 readAuto = digitalRead(autoBT);
 
 Serial.println("--readInput--");
 
}
void moveServos(){
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว 3,6,2,1,4,5
 
 up_down.write(readUpDown);
// delay(stepSpeed);
// Serial.print("moveServos_up_down = ");
// Serial.println(readUpDown);
// Serial.println(up_down);
 
 forward_backward.write(readForwardBackward);
// delay(stepSpeed);
// Serial.print("moveServos_forward_backward = ");
// Serial.println(readForwardBackward);
// Serial.println(forward_backward);
 
 
 rotate.write(readRotate);
// delay(stepSpeed);
 
 grab.write(readGrab);
// delay(stepSpeed);
 //เพิ่มเซอร์โว4,5
 up_down4.write(readUpDown4); 
// delay(stepSpeed);
 
 up_down5.write(readUpDown5);
// delay(stepSpeed);
 
 Serial.println("--moveServos--");
}

//บันทึกข้อมูลเมื่อมีการให้เคลื่อนที่ทีละตำแหน่ง เข้า INDEX[],EEPROM()
void savePosition(){
// Serial.println(eeppos);//0
// Serial.println(index);//1
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว 3,6,2,1,4,5
//2.บันทึกข้อมูลใน index[1],EEPORM เริ่มตำแหน่งที่1
//เริ่ม index=1,eeppos=0
 
 
 
 eeppos = eeppos+1;
 teachUpDown[index] = readUpDown;//index[1]ข้อมูลมาจากreadInputs,moveServos 
 EEPROM.write(eeppos,readUpDown);//เก็บข้อมูลใน eeppos(1)
 
 Serial.print("index = "); 
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
 // Serial.println(teachUpDown[index]);

 eeppos = eeppos+1;
 teachForwardBackward[index] = readForwardBackward;
 EEPROM.write(eeppos,readForwardBackward);

 Serial.print("index = "); 
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
// Serial.println(teachForwardBackward[index]);
 
 eeppos = eeppos+1;
 teachRotate[index] = readRotate;
 EEPROM.write(eeppos,readRotate);

 Serial.print("index = ");
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
// Serial.println(teachRotate[index]);
 
 eeppos = eeppos+1;
 teachGrab[index] = readGrab;
 EEPROM.write(eeppos,readGrab);

 Serial.print("index = ");
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
// Serial.println(teachGrab[index]);
 
 //เพิ่มเซอร์โว4,5
 eeppos = eeppos+1;
 teachUpDown4[index] = readUpDown4;
 EEPROM.write(eeppos,readUpDown4);

 Serial.print("index = ");
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
// Serial.println(teachUpDown4[index]);
 
 eeppos = eeppos+1;
 teachUpDown5[index] = readUpDown5;
 EEPROM.write(eeppos,readUpDown5);

 Serial.print("index = ");
 Serial.println(index);
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);
// Serial.println(teachUpDown5[index]);
 
/*
//indexสุดท้ายเก็บที่ index[0],eepposสุดท้ายเก็บที่ eeppos[0]
 teachUpDown[indexend] = readUpDown; 
 teachForwardBackward[indexend] = readForwardBackward;
 teachRotate[indexend] = readRotate; 
 teachGrab[indexend] = readGrab;
 teachUpDown4[indexend] = readUpDown4;
 teachUpDown5[indexend] = readUpDown5;
*/ 
 EEPROM.write(0,index);//บันทึกข้อมูลสุดท้าย
 
/*eepposend = index * 6;
 Serial.println("indexend = "); 
 Serial.println(indexend); 
*/ 
 indexend = EEPROM.read(0);//อ่านข้อมูลสุดท้าย
 
Serial.println("--savePosition--");
 index++; 
//เก็บข้อมูลเข้าindex ,eeprom
  saveindex = indexend+1;//2
  saveeeppos = eeppos;//6 

/*โค้ดทดลอง  
  saveindex = indexend+1;//2
  saveeeppos = eeppos;//6 
*/  
}
//4.นำข้อมูลมาใช้งาน อ่านค่าจาก eeppos ไปเก็บใน index ที่ 1 ถึง indexที่ eeppos/6
//-----------------------

void readEeprom(){
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว
// 25620930//ลำดับการทำงานของเซอร์โว3,6,2,1,4,5
//  eeppos = 0;
//  index = 1;
 
// Serial.println("indexend = "); 
 
// Serial.println(indexend); 

 if (count <= indexend) {
 Serial.print("count = ");
 Serial.println(count);//1 ตั้งค่าเริ่มนับในsetup
 Serial.print("indexend = ");
 Serial.println(indexend);//29 อ่านค่าใน eeppos ที่ 0
 Serial.print("index = ");
 Serial.println(index);//1 ตั้งค่าเริ่มต้นในsetup
 eeppos = eeppos+1;//1,7,13,19,...  
 readUpDown = EEPROM.read(eeppos);//1
 teachUpDown[index] = readUpDown;  

//ข้อมูลถูกต้อง 
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//1
// Serial.print("teachUpDown[index] = ");
// Serial.println(teachUpDown[index]);
// 
 eeppos = eeppos+1;//2,8,14,20,...
 readForwardBackward = EEPROM.read(eeppos);
 teachForwardBackward[index] = readForwardBackward;
//ข้อมูลถูกต้อง
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//2
// Serial.print("teachForwardBackward[index] = ");//2
// Serial.println(teachForwardBackward[index]);//2
// 
 eeppos = eeppos+1;//3,9,15,21,...
 readRotate = EEPROM.read(eeppos);
 teachRotate[index] = readRotate;

 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//3
// Serial.print("readRotate = "); 
// Serial.println(readRotate);

 eeppos = eeppos+1;//4,10,16,22,...
 readGrab = EEPROM.read(eeppos);
 teachGrab[index] = readGrab;
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//3
// Serial.print("EEPROM_readGrab = ");
// Serial.println(readGrab);
 
 eeppos = eeppos+1;//5,11,17,23,...
 readUpDown4 = EEPROM.read(eeppos);
 teachUpDown4[index] = readUpDown4;
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//4
// Serial.print("EEPROM_readUpDown4 = ");
// Serial.println(readUpDown4);

 eeppos = eeppos+1;//6,12,18,24,...
 readUpDown5 = EEPROM.read(eeppos);
 teachUpDown5[index] = readUpDown5;
 Serial.print("EEPROM = ");
 Serial.println(eeppos);//6
// Serial.print("EEPROM_readUpDown5 = ");
// Serial.println(readUpDown5);
 
Serial.println("--endreadEeprom()--");
   
   index++;
   count++;
 }
//เมื่อสอนการเคลื่อนที่ใหม่ให้เริ่มต้นที่index=1,eeppos=0 เพื่อทับข้อมูลเก่า 
 if (count > indexend ){
  index = saveindex;//1
  eeppos = saveeeppos;//0
  Serial.print("index = ");
  Serial.println(saveindex);//1
  Serial.print("eeppos = "); 
  Serial.println(saveeeppos);//0
 }

}
// ดึงข้อมูลจาก index[] มาใช้

void runTeach(){
 
//ลำดับการทำงานของเซอร์โวเปลี่ยนลำดับการทำงานเซอรืโว25620919//3,6,2,1,4,5
Serial.print("indexend = ");//เป็นindexสุดท้ายที่บันทึกใน eeppos(0) = index
Serial.println(indexend);//จำนวนชุดตำแหน่งเซอร์โวที่เก็บใน eeppos(0) = index
index = indexend;
Serial.println(index);//จำนวนชุดตำแหน่งของเซอร์โว6ตัว

 
 for (int i=0; i<index-1; i++){

//servo3 UpDown
if (teachUpDown[i] < teachUpDown[i+1]){
 for (int j = teachUpDown[i]; j<= teachUpDown[i+1]; j++){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
  Serial.print("teachUpDown3 = ");
  Serial.println(j);  
 }
}
else if (teachUpDown[i] > teachUpDown[i+1]){
 for (int j = teachUpDown[i]; j>= teachUpDown[i+1]; j--){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else{
 up_down.write(teachUpDown[i]);
 delay(stepSpeed3);
}

//servo6 ForwardBackward
if (teachForwardBackward[i] < teachForwardBackward[i+1]){
 for (int j = teachForwardBackward[i]; j<= teachForwardBackward[i+1]; j++){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
  Serial.print("teachForward6 = ");
  Serial.println(j);  
 }
}
else if (teachForwardBackward[i] > teachForwardBackward[i+1]){
 for (int j = teachForwardBackward[i]; j>= teachForwardBackward[i+1]; j--){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 forward_backward.write(teachForwardBackward[i]);
}

//servo2 Rotate
if (teachRotate[i] < teachRotate[i+1]){
 for (int j = teachRotate[i]; j<= teachRotate[i+1]; j++)
 {
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
  Serial.print("teachRotate2=");
  Serial.println(j); 
 }
}
else if (teachRotate[i] > teachRotate[i+1]){
 for (int j = teachRotate[i]; j>= teachRotate[i+1]; j--){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 } 
}
else{
 rotate.write(teachRotate[i]);
 delay(stepSpeed);
 }

//servo1 Grab
if (teachGrab[i] < teachGrab[i+1]){
 for (int j = teachGrab[i]; j<= teachGrab[i+1]; j++){
  delay(stepSpeed3);
  grab.write(j);  
  delay(stepSpeed3);
  Serial.print("teachGrab1 = ");
  Serial.println(j);  
 }
}
else if (teachGrab[i] > teachGrab[i+1]){
 for (int j = teachGrab[i]; j>= teachGrab[i+1]; j--){
  delay(stepSpeed3);
  grab.write(j);  
  delay(stepSpeed3);
 } 
}
else{
 delay(stepSpeed3);
 grab.write(teachGrab[i]);
 delay(stepSpeed3); 
}
//servo4 UpDown4
if (teachUpDown4[i] < teachUpDown4[i+1]){
 for (int j = teachUpDown4[i]; j<= teachUpDown4[i+1]; j++){
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed3);
  Serial.print("teachUpDown4 = ");
  Serial.println(j);  
 }
}
else if (teachUpDown4[i] > teachUpDown4[i+1]){
 for (int j = teachUpDown4[i]; j>= teachUpDown4[i+1]; j--){
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }  
}
else{
 up_down4.write(teachUpDown4[i]);
 delay(stepSpeed);
}
//servo5 UpDown5
if (teachUpDown5[i] < teachUpDown5[i+1]){
 for (int j = teachUpDown5[i]; j<= teachUpDown5[i+1]; j++){
  up_down5.write(j);
  delay(stepSpeed3);
  Serial.print("teachUpDown5 = ");
  Serial.println(j); 
 }
}
else if (teachUpDown5[i] > teachUpDown5[i+1]){
 for (int j = teachUpDown5[i]; j>= teachUpDown5[i+1]; j--){
  up_down5.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else{
 up_down5.write(teachUpDown5[i]);
 delay(stepSpeed3);
 }


} 
 started=false; 
 Serial.println("--endrunTeach--");
}

//Change values if it's necessary...
void goHome(){
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว

//servo3 UpDown 5-100
//servo6 ForwardBackward 160-80
//servo2 Rotate 0-100
//servo1 Grab 180-126
//servo4 UpDown4 5-100
//servo5 UpDown5 5-100
//25621008
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว3,6,2,1,4,5

//servo3 UpDown 5-100
if (readUpDown < 32){
 for (int j = readUpDown; j<=32; j++){
  //up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
   up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else if (readUpDown > 32){
 for (int j = readUpDown; j>=32; j--){
  //up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
   up_down.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else{
 // up_down.write(32);
 delay(stepSpeed3);
 up_down.write(32);
 delay(stepSpeed3);
}

//servo6 ForwardBackward 160-80
 if (readForwardBackward < 80){
 for (int j = readForwardBackward; j<=80; j++){
  delay(stepSpeed);
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
//  Serial.print("goHome_forward_backward=");
//  Serial.println(j);
 }
}
else if (readForwardBackward > 80){
 for (int j = readForwardBackward; j>=80; j--){
  delay(stepSpeed);
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 delay(stepSpeed);
 forward_backward.write(80); 
}


//servo2 Rotate 0-100
//0
//50
if (readRotate < 50){
 for (int j = readRotate; j<=50; j++){
  delay(stepSpeed);
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readRotate > 50){
 for (int j = readRotate; j>=50; j--){
  delay(stepSpeed);
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 delay(stepSpeed); 
 rotate.write(50);
}
//servo1 Grab 180-126
if (readGrab < 150){
 for (int j = readGrab; j<=150; j++){
  delay(stepSpeed3);
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed2);
 }
}
else if (readGrab > 150){
 for (int j = readGrab; j>=150; j--){
  delay(stepSpeed3);
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else{
 delay(stepSpeed3);
 grab.write(150);
 delay(stepSpeed3);
} 

//servo4 UpDown4 5-100
//32
//50
//32
if (readUpDown4 < 60){
 for (int j = readUpDown4; j<=60; j++){
  delay(stepSpeed3);
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else if (readUpDown4 > 60){
 for (int j = readUpDown4; j>=60; j--){
  delay(stepSpeed3);
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else{
 up_down4.write(60);
 delay(stepSpeed3);
 delay(stepSpeed3);
}

//servo5 UpDown5 5-100
if (readUpDown5 < 32){
 for (int j = readUpDown5; j<=32; j++){
  delay(stepSpeed3);
  up_down5.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
}
else if (readUpDown5 > 32){
 for (int j = readUpDown5; j>=32; j--){
  delay(stepSpeed3);
  up_down5.write(j);
  delay(stepSpeed3);
 }
} 
//25620911 เพิ่ม else  
else{
 //up_down5.write(32);
 delay(stepSpeed3);
 up_down5.write(32);//25620911
 delay(stepSpeed3);
}

//Always start from home position จุดเริ่มต้นไปตำแหน่งใหม่
teachForwardBackward[0]= 80;
//delay(stepSpeed);
teachUpDown[0]=32;
//delay(stepSpeed);
teachRotate[0]=0;
delay(stepSpeed);
teachGrab[0]=150;
//teachGrab[0]=148;
delay(stepSpeed);
//เพิ่มเซอร์โว4,5
//teachUpDown4[0]=32;
teachUpDown4[0]=60;
delay(stepSpeed);
teachUpDown5[0]=32;
delay(stepSpeed);
 Serial.println("--end goHome--");
}
//ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
void goPot(){
//ลำดับการทำงานของเซอร์โว3,6,2,1,4,5
Serial.println("--goPot--");
//servo3 UpDown
if (32 > readUpDown){
 for (int j = 32; j>=readUpDown; j--){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readUpDown > 32){
 for (int j = 32; j<=readUpDown; j++){
  up_down.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down.write(readUpDown);
 delay(stepSpeed);
}

//servo6 ForwardBackward 
if (80 > readForwardBackward){
 for (int j = 80; j>=readForwardBackward; j--){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (80 < readForwardBackward){
 for (int j = 80; j<=readForwardBackward; j++){
  forward_backward.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 forward_backward.write(readForwardBackward);
 delay(stepSpeed);
}

//servo2 Rotate
if (0 > readRotate){
 for (int j = 0; j>=readRotate; j--){  
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
//  Serial.print("goPot_readRotate=");
//  Serial.println(j);
 }
}
else if (readRotate > 0){
 for (int j = 0; j<=readRotate; j++){
  rotate.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 rotate.write(readRotate);
}

//servo1 Grab 
if (readGrab > 180){
 for (int j = 180; j<=readGrab; j++){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readGrab < 180){
 for (int j = 180; j>=readGrab; j--){
  grab.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 grab.write(readGrab);
}

//เพิ่มเซอร์โว4,5
//servo4 UpDown4
if (32 > readUpDown4){
 for (int j = 32; j>=readUpDown4; j--){
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readUpDown4 > 32){
 for (int j = 32; j<=readUpDown4; j++){
  up_down4.write(j);
  delay(stepSpeed);
  //25620910เพิ่มหน่วยเวลา
//  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down4.write(readUpDown4); 
 //25620910เพิ่มหน่วยเวลา
  delay(stepSpeed);
//  delay(stepSpeed);
}
//servo5 UpDown5
if (32 > readUpDown5){
 for (int j = 32; j>=readUpDown5; j--){
  up_down5.write(j);
  //25620910เพิ่มหน่วยเวลา
  delay(stepSpeed);
//  delay(stepSpeed);
 }
}
else if (readUpDown5 > 32){
 for (int j = 32; j<=readUpDown5; j++){
  up_down5.write(j); 
  //25620910เพิ่มหน่วยเวลา
  delay(stepSpeed);
 }
}
else{
 up_down5.write(readUpDown5);
  //25620910เพิ่มหน่วยเวลา
  delay(stepSpeed);
 }
 Serial.println("--end goPot--");
}type or paste code here
1 Like

ขอบคุณที่แชร์ครับ มีเวลาเอารูปใช้งานจริงมาชมกันหน่อยนะครับ :grin:

การทดสอบใช้งานจริง เชื่อฟังดี ไม่มีปัญหา เชื่อง รอดูความเสถียรระยะยาว ครับ
กำลังหาเซ็นเซอร์ใส่เพื่อให้ตามจับสิ่งของที่มือและส่งไปวางที่กำหนดใว้
และกำหนดแรงบีบจับสิ่งของ จะทำให้หุ่นยนต์มีชีวิตชีวากับคนเล่น
ใช้เซ็นเซอร์อะไรดีครับ

1 Like

เห็นแล้วน่าสนุกนะครับ เอาไปประยุกค์ได้มากมายเลยทีเดียว

เอาข้อมูลไปตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ ถ่ายภาพมาดูด้วย จะได้มองภาพกันออกครับ