โรเจอร์ เบคอน (Roger Bacon)

โรเจอร์ เบคอน (Bacon Roger) เป็นนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านเทววิทยา เป็นอาจารย์ในมหาลัยออกซ์ฟอร์ดและปารีส ผู้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้โดยวิธีการทดลอง หรือที่เรียกว่า " วิทยาศาสตร์ประสบการณ์ " (Science of Experiment) ได้รับการนับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

Reasoning draws a conclusion, but does not make the conclusion certain, unless the mind discovers it by the path of experience.

แม้การใช้เหตุผลจะนําไปสู่บทสรุปได้ แต่ก็มิได้ทําให้บทสรุปนั้นเป็นจริงเสมอไป หากปราศจากจิตใจที่ค้นพบด้วยประสบการณ์