ประกาศขาเพิ่มของ SCL SDA ใน ESP32

ต้องการใช้ sensor 2 ตัว ในESP32 สร้างชิ้นงานผมเลยต้องการประกาศขา SDA SCL เพิ่มมาใหม่

#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"

#include "heartRate.h"

#define I2C_SDA 33
#define I2C_SCL 32
TwoWire I2Cone = TwoWire(0);
MAX30105 MAX;

const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
unsigned long delayTime;
float beatsPerMinute;
int beatAvg;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println(F("BME280 test"));
 I2Cone.begin(I2C_SDA, I2C_SCL, 100000);

 bool status1 = MAX.begin(0x57, &I2Cone); 
 if (!status1) {
  Serial.println("Could not find a valid BME280_1 sensor, check wiring!");
  while (1);
 }
 

 Serial.println("-- Default Test --");
 delayTime = 1000;

 Serial.println();

 MAX.setup(); //Configure sensor with default settings
 MAX.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
 MAX.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
}
void loop() {
 max30102();
 delay(delayTime);
}

void max30102() {
 

 long irValue = MAX.getIR();

 if (checkForBeat(irValue) == true)
 {
  //We sensed a beat!
  long delta = millis() - lastBeat;
  lastBeat = millis();

  beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);

  if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
  {
   rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
   rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable

   //Take average of readings
   beatAvg = 0;
   for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++)
    beatAvg += rates[x];
   beatAvg /= RATE_SIZE;
  }
 }

 Serial.print("IR=");
 Serial.print(irValue);
 Serial.print(", BPM=");
 Serial.print(beatsPerMinute);
 Serial.print(", Avg BPM=");
 Serial.print(beatAvg);

 if (irValue < 50000)
  Serial.print(" No finger?");

 Serial.println();

}

โค้ดที่ได้ลองทำ ผมไปดูจากเว็บมาเลยลองดัดแปลงเอาโค้ดของ sensor มาใส่รวมกันดู แต่มีปัญหาส่วนนี้

Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None"

C:\Users\acer\Documents\Arduino\testmax\1\1.ino: In function 'void setup()':

1:18:41: error: invalid initialization of non-const reference of type 'TwoWire&' from an rvalue of type 'TwoWire'

  bool status1 = MAX.begin(0x57, &I2Cone); 

                     ^

In file included from C:\Users\acer\Documents\Arduino\testmax\1\1.ino:1:0:

C:\Users\acer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Wire\src/Wire.h:68:5: note:  after user-defined conversion: TwoWire::TwoWire(uint8_t)

   TwoWire(uint8_t bus_num);

   ^

In file included from C:\Users\acer\Documents\Arduino\testmax\1\1.ino:2:0:

C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library-master\src/MAX30105.h:50:11: note:  initializing argument 1 of 'boolean MAX30105::begin(TwoWire&, uint32_t, uint8_t)'

  boolean begin(TwoWire &wirePort = Wire, uint32_t i2cSpeed = I2C_SPEED_STANDARD, uint8_t i2caddr = MAX30105_ADDRESS);

      ^

1:26:3: error: 'delayTime' was not declared in this scope

  delayTime = 1000;

  ^

C:\Users\acer\Documents\Arduino\testmax\1\1.ino: In function 'void loop()':

1:36:9: error: 'delayTime' was not declared in this scope

  delay(delayTime);

     ^

Multiple libraries were found for "MAX30105.h"
 Used: C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library-master
 Not used: C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library-1.1.1
 Not used: C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library-1.1.1
 Not used: C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library-1.1.1
 Not used: C:\Users\acer\Documents\Arduino\libraries\SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library-1.1.1
exit status 1
invalid initialization of non-const reference of type 'TwoWire&' from an rvalue of type 'TwoWire'

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

อาจจะเป็นเพราะผมเอามารวมกันแล้วเกิดปัญหาขึ้น พอจะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางให้หน่อยได้ไหมครับ

เราสามารถกำหนดข้า SDA SCL เพิ่มได้ครับ ใน 32 มันก็มีซัพพอตให้อยู่ 2 คู่ 18,19 และ 21,22

อยากจะขอสอบถามเจ้าของกระทู้ค่ะว่าตอนนี้สามารถต่อขา SCL SDA เพิ่มได้หรือยังคะ พอดีทางนี้ก็ต้องการเพิ่มขา แต่ทำตามวิธีที่แนะนำมาแล้ว สามารถต่อได้แค่ขา 21 22 ค่ะ อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ

ใช่ไม่ได้หรอครับ

นี้เลยครับผมถ้าจะประกาศขาตัวอื่นพี่ๆต้องหาหมายเลขโมดูลก่อนครับโดยใช้โค้ดตามลิ้งนี้เลยครับ
ESP32 I2C Communication Set Pins, Multiple Devices Interfaces and Change Pins (microcontrollerslab.com)
แล้วโค้ดประกาศขาคือลิ้งนี้ครับ
ESP32 I2C Communication: Set Pins, Multiple Bus Interfaces and Peripherals | Random Nerd Tutorials

1 Likes

ทำได้ครับผมเคยต่อแล้ว ใช้กับ i2c 2 ตัว

อ่อวิธีผมคือใช้โมดูลตัวเดียวกันครับ อย่างของผมใช้ mpu6050 3ตัว เลยต้องประกาศขาใหม่
แต่ถ้าใครใช้ขาเดียวกันได้โดย mpu6050 3ตัวรวมกัน ช่วยบอกผมที ผมทำมาหลายอาทิตย์ละไม่ได้จิงๆเลยต้องประกาศขาใหม่เสียของมาก
แต่ถ้าโมดูลหลายๆตัวมารวมกันเช่น SSD1306 OLED Display - BME280 - MPU6050
ก็ต่อ i2c ขาเดียวกันได้เลย

ผมว่าเคสนี้ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ จะได้มาถกกัน