สอบถามเรื่อง sensor MAX30100 สามารถ กำหมดขาให้ sensor ได้ไหม ครับ

สอบถามเรื่อง sensor MAX30100 สามารถ กำหมดขาให้ sensor ได้ไหม ครับ เหมือนsensor จะฟิกขาสัญญานไว้
#include <Wire.h>
#include “MAX30100_PulseOximeter.h”
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
// Callback (registered below) fired when a pulse is detected
void onBeatDetected()
{
Serial.println(“Beat!”);
}
void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print(“Initializing pulse oximeter…”);
if (!pox.begin()) {
Serial.println(“FAILED”);
for(;;);
} else {
Serial.println(“SUCCESS”);
}
pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
}
void loop()
{
pox.update();
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
Serial.print(“Heart rate:”);
Serial.print(pox.getHeartRate());
Serial.print(“bpm / SpO2:”);
Serial.print(pox.getSpO2());
Serial.println("%");
tsLastReport = millis();
}
}