สอบถามเรื่อง sensor MAX30100 สามารถ กำหมดขาให้ sensor ได้ไหม ครับ

สอบถามเรื่อง sensor MAX30100 สามารถ กำหมดขาให้ sensor ได้ไหม ครับ เหมือนsensor จะฟิกขาสัญญานไว้

#include <Wire.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS   1000
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
// Callback (registered below) fired when a pulse is detected
void onBeatDetected()
{
  Serial.println("Beat!");
}
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
  if (!pox.begin()) {
    Serial.println("FAILED");
    for(;;);
  } else {
    Serial.println("SUCCESS");
  }
  pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
}
void loop()
{
  pox.update();
  if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
    Serial.print("Heart rate:");
    Serial.print(pox.getHeartRate());
    Serial.print("bpm / SpO2:");
    Serial.print(pox.getSpO2());
    Serial.println("%");
    tsLastReport = millis();
  }
}

MAX30100
method-to-solve-design-error-in-max30100-pulse-oximeter-module

ถ้าดูในรูปการต่อกับ Arduino UNO ขา IRO และ RD ไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนขา SCL กับ SDA ก็ต้องใช้ตามการกำหนดขาของ ไมโครคอนเลอร์นั้นๆ ครับ