การตั้งรอบเวลาด้วย SimpleTimer มีหลักการยังไง

ตอนแรกที่รันค่าตัวแอพและมอนิเตอร์ยังแสดงผลได้ พอเขียนโค้ดเพื่อไปแจ้งเตือนที่ไลน์เพิ่มก็ไม่แสดงค่าอะไรอีกเลยค่ะ

#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLuJkZnfoS"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Autometic pump"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "UPG49bfoFyJP7R35B6mJAdrtnEkV6O9u"

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include<SoftwareSerial.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <SimpleTimer.h>

SoftwareSerial mySerial(D5,D6);

#define LINE_TOKEN "bmZxI8G4j7Cg63dXY2mgIElHRqbGYYOgfJc9fLqoulr"
char auth[] = "UPG49bfoFyJP7R35B6mJAdrtnEkV6O9u";
char ssid[] = "EEE";
char pass[] = "ern12112542";

SimpleTimer timer;

unsigned char data[4]={};
float distance;
int waterlevel;
const int relay = D7;
int modeSelect = 1;
bool waterPumpStatus;

WidgetLCD LCD(V0);
WidgetLED PUMP(V1);

void setup()
 {
 pinMode(relay, OUTPUT);
 Serial.begin(57600);
 mySerial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 digitalWrite(relay, LOW);
 timer.setInterval(100, sensor);
 }

void sensor()
 {
 do{
   for(int i=0;i<4;i++)
   {
   data[i]=mySerial.read();
   }
  }while(mySerial.read()==0xff);

mySerial.flush();

if(data[0]==0xff)
 {
 int sum;
 sum=(data[0]+data[1]+data[2])&0x00FF;
 if(sum==data[3])
  {
  distance=(data[1]<<8)+data[2];
  if(distance>280)
   {
   Serial.print("distance=");
   Serial.print(distance/10);
   waterlevel=(400-(distance/10));
   Serial.println("cm");
   }
else
 {
 Serial.println("Below the lower limit");
 }
}
else Serial.println("ERROR");
}
Blynk.virtualWrite(V2, waterlevel);
delay(100);
}

void autoPump()
{
 sensor();
 if(waterlevel>=320)
 {
 waterPumpStatus = 1;
 }

 if(waterlevel <=190)
 {
  waterPumpStatus = 0;
 }
 }

void loop()
{
 checkPump();
 checkFunction();
 checkLevel();
 Blynk.run();
 timer.run();
}

void checkPump() 
{
 if (waterPumpStatus==1) 
 {
  digitalWrite(relay, HIGH);
  PUMP.on();
  LINE.notify("PUMP ON");
 } 
 else 
 {
  digitalWrite(relay, LOW);
  PUMP.off();
  LINE.notify("PUMP OFF");
 }
}

void checkFunction() 
{
 if (modeSelect == 2) 
 {
  autoPump();
 }
}

void closePump() 
{ 
 if (waterPumpStatus == 1)
 {
  waterPumpStatus = 0;
 }
}

BLYNK_WRITE(V4) 
{ 
 if (param.asInt()) 
 {
  closePump();
  modeSelect++;
  if (modeSelect >= 3) 
  modeSelect = 1;
  modeLabel();
 }
}

BLYNK_WRITE(V3) 
{ 
 if (param.asInt()) 
 {
  modeSelect = 1;
  waterPumpStatus = 1;
  modeLabel();
 } 
 else 
 {
  modeSelect = 1;
  waterPumpStatus = 0;
  modeLabel();
 }
}

void modeLabel() 
{
 if (modeSelect == 1) 
 {
  Blynk.setProperty(V4, "onLabel", "MANUAL");
  Blynk.setProperty(V4, "offLabel", "MANUAL");
  LINE.notify("MANUAL MODE");
 } 
 else if (modeSelect == 2) 
 {
  Blynk.setProperty(V4, "onLabel", "AUTO");
  Blynk.setProperty(V4, "offLabel", "AUTO");
  LINE.notify("AUTO MODE");
 } 
}

void checkLevel() 
{
 sensor();
  if(waterlevel <=320)
 {
 LCD.clear();
 LCD.print(0,0,"Level 3");
 LCD.print(0,1,"It's crisis!");
 LINE.notify("Level 3");
 LINE.notify("It's crisis!");
 }
 else if((waterlevel >=260) && waterlevel <=280)
 {
 LCD.clear();
 LCD.print(0,0,"Level 2");
 LCD.print(0,1,"Will you pump?");
 LINE.notify("Level 2");
 LINE.notify("Will you pump?");
 }
 else if((waterlevel >=200) && waterlevel <=220)
 {
 LCD.clear();
 LCD.print(3,0,"Level 1");
 LCD.print(0,1,"It's OK.");
 LINE.notify("Level 1");
 LINE.notify("slightly higher water.Will you pump? ");
 }
}

แก้ timer.setInterval(100, sensor); เป็น

timer.setInterval(1000, sensor);

ก่อนครับ ถ่ายการต่อมาดูหน่อย

ให้ timer จัดการการทำงานของ function ทั้งหมด checkPump(), checkFunction(), checkLevel
และสร้าง function เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ดูแลการส่ง LINE Notify
โดยให้ function ที่ต้องการส่ง Notify เพิ่ม message เข้าในตัวแปรอะเรย์ตัวหนึ่ง
function ที่ดูแลการส่ง Line Notify จะวนอ่านค่าที่อยู่ในอะเรย์ตัวนั้น
ดึง message ออกมาส่ง แล้วเลื่อนคิวขึ้นมา เพื่อให้พร้อมในการจัดส่งในครั้งต่อไป
การส่ง LINE Notify จะทำให้การทำงานส่วนอื่นชะงัก จนกว่า message ถูกส่งไป
จึงควรจัดให้มีการส่ง Notify เท่าที่จำเป็น
ส่วนของ Blynk เมื่อขาดการติดต่ออาจเกิดจาก timeout ด้วยการชะงักที่เกิดจากการส่ง Notify
แล้วไม่ทำการ reconnect ก็จะไม่สามารถทำงานได้อีก
ให้เพิ่มการตรวจสอบถ้าพบว่า Blynk ไม่ได้ connected ก็ทำ Blynk.connect() ซ้ำ จะทำให้ Blynk กลับมาทำงานได้อีกครั้ง

1 Likes